(15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλιογραφία)
  2. Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών (1932-2014)
  3. Ελληνικά
  4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.ΓΚΙΝΗ ΚΑΙ ΒΑΛΕΡΙΟΥ Γ.ΜΕΞΑ
  5. Περίληψις Ιεράς 'Ιστορίας | Συλλογή μαθημάτων ελληνικών | Προς την Διοικητικήν Επιτροπήν της Ελλάδος | Καθ' ην ημέραν εορτάζεται ή Έλευσις της Αυτού Εξοχότητος του Εντιμότατου Λόρδ Νούγγεντ, Ιππέως Μεγάλου Σταύρου του 'Επισημότατου Τάγματος του Αγίου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου | Έκθεσις | Του τέκνου ο βοηθός | Λόγος | Διαταγαί γάμων καί προικοδοσιών | Σάτυρα Πρώτη | Διατριβή | Απάνθισμα Του Τεχνολογικού Μέρους της Ελληνικής Γραμματικής | Τριώδιον ψυχωφελέστατον | Μηναίον του Μαρτίου | Των αγίων Αποστόλων αι πράξεις και Επιστολαί | Τριώδιον ψυχωφελέστατον | Extrait | Πεντηκοστάριον | Παρακλητική | Επιστολάριον | Λόγος Εισαγωγικός Εις τα πρακτικά της Λινναϊκής Εταιρίας | Ανδρα[γα]θείαις | Θησαυρός | Νέα Χάρτα της Βλαχίας | Πεντηκοστάριον | Ωδή πολεμική | Ψυχολογία προς διδασκαλίαν των Παίδων | Ψαλτήριον η Βίβλος των Ψαλμών | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα | Χρηστομάθεια γαλλική | Κύριοι μου! Νέον έτος διαδέχεται τ'αρχαίον, Κ' εις τους παρελθόντος πόνους μας προσθέτει πλήθος νέων | Χειραγωγία εις την καλοκαγαθίαν | Χαρτοπαίκτης | Φιλοσοφικόν δοκίμιον | Filosofia Christianiki | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Ύμνος εις τους περί τον Γ. Καραϊσκάκην εν Αθήναις πεσόντας | Τριώδιον κατανυκτικόν περιέχον Άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής | Τρία ερωτήματα προς τους απορρίπτοντας τον Χριστιανισμόν | Τραγωδία του νέου Παρνασσού, Ερωτικά, βακχικά, ευτράπελα | Το πνεύμα τών εξοχωτέρων αρχαίων φιλοσόφων, ποιητών, και ρητόρων Ελλήνων | Της γραμματικής της καθ' ημάς γλώσσης το πρακτικόν μέρος | Τά κατά τον Θ. Καϊρην | Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος | Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος | Τα Καϊρεια εκ της Εφημερίδος ο Αίων | Σχολείον της μορφώσεως των ηθών | Σύντομον Αλφαβητάριον | Σύνοψις της γενικής ιστορίας Γερμανίου | Συμφορά και αιχμαλωσία Μωρέως | Στοιχειώδης Ιερά Κατήχησις και παράρτημα περί Σταυρού | Στοιχειώδης Αριθμητική | Στοιχεία του φυσικού δικαίου | Στοιχεία της Ελληνικής Γλώσσης | Στοιχεία της Βοτανικής | Πράξεις της έκτης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Πρακτικής ηθικής ιστορίδια | Πρακτικά | Πρακτικά | Πραγματεία αρχαιολογική | Πολεμικ. Ναυτικόν της Ελλάδος | Περί των κληρονομικών δικαιωμάτων των νεοφωτίστων της Αττικής | Περί της αιωνίου αναπαύσεως των πιστών | Περί συντάξεως πολιτικού κωδικός | Περί συντάξεως πολιτικού κωδικός | Διατριβή | Πατριαρχική και συνοδική εγκύκλιος επιστολή Παραινετική προς τους απανταχού Ορθοδόξου | Παιδαγωγία προς χρήσιν των ποθούντων μανθάνειν γράμματα | Παίγνια ή ποιημάτια διάφορα | Ο Σωκράτης | Ορθόδοξος ομολογία της Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής | Ο περιπλανώμενος | Ο Οδιλλιών Βαρρώ | Ομιλία | Ο Μεσσίας | Ο λαιμοτομούμενος | Οι ένορκοι της Προόδου | Οιδίπους εν Θήβαις | Ο θείος δεκάλογος | Οδηγός η σύντομος Γραμματική, αρχαριακά μαθήματα και διασαφήσεις | Οδηγίαι περί της φυτεύσεως των γεωμήλων | Νεωτάτη διδακτική γεωγραφία | Μύθοι μνθιστορίαι και διηγήματα ηθικά και αστεία | Μισαγύρτης | Μετάφρασις του ανακτορικού προσκυνητού αυτογράφου | Μέρος της εκφωνηθείσης ομιλίας | Μαργαρίται | Μαθήματα της Ναυτικής Επιστήμης | Μαθήματα είς το πλανητήριον | Λυρικά | Λόγος | Λόγος | Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης επίτομον | Λεξικόν επίτομον της Ελληνικής Γλώσσης | περί Πολιτειών | Κατάλογος του Βιβλιοπωλείου Κωνσταντίνου Γκαρπολά | Κανονισμός των γυμνασίων | Κανονισμός της εν εκστρατεία υπηρεσίας του στρατού | Ιστορική έκθεσις της εφημερίδος ό Ελληνικός Καθρέπτης | Ιστορία της αρχαίας 'Ελλάδος | Ιερά Κατήχησις | Θεόκριτος παραφρασθείς, σχολιασθείς τε, και εκδοθείς υπό Νεοφύτου Δούκα | Θαυμάσια πλήρωσις προφητείας | Ηρούς και Λεάνδρου έρωτες | Η Πυθία | Η Πρόοδος | Η Πρόοδος και ο Σωκράτης | Η Πρόοδος και ο Σωκράτης | Η πρόοδος | Η προανάκρισις και προφυλάκισίς μου | Η Πεντάτευχος | Η ορφανή της Χίου | Η νομιμότης και η εχεμύθια της Προόδου | Η λύρα | Ηθική προς χρήσιν των παίδων | Η επί των συνδρομών προς ανέγερσιν ελλην. Πανεπιστημίου Επιτροπή | Η Βασιλεία της Προόδου | Η απάντησις προς τον μισαγύρτην | Eφεύρεσις τύχης