Στοιχειώδης Ιερά Κατήχησις και παράρτημα περί Σταυρού

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3199. Στοιχειώδης 'Ιερά Κατήχησις και παράρτημα περί Σταυρού ΰπό Δη- μητρίου Καλαβακίδου. Έν Κωνσταντινουπόλει 1839. Κουμανούδης 1, 237. *
  3. Δη-μητρίου Καλαβακίδου