Ελληνικά
Περίληψις Ιεράς 'Ιστορίας | Συλλογή μαθημάτων ελληνικών | Προς την Διοικητικήν Επιτροπήν της Ελλάδος | Καθ' ην ημέραν εορτάζεται ή Έλευσις της Αυτού Εξοχότητος του Εντιμότατου Λόρδ Νούγγεντ, Ιππέως Μεγάλου Σταύρου του 'Επισημότατου Τάγματος του Αγίου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου | Έκθεσις | Του τέκνου ο βοηθός | Λόγος | Διαταγαί γάμων καί προικοδοσιών | Σάτυρα Πρώτη | Διατριβή | Απάνθισμα Του Τεχνολογικού Μέρους της Ελληνικής Γραμματικής | Τριώδιον ψυχωφελέστατον | Μηναίον του Μαρτίου | Των αγίων Αποστόλων αι πράξεις και Επιστολαί | Τριώδιον ψυχωφελέστατον | Extrait | Πεντηκοστάριον | Παρακλητική | Επιστολάριον | Λόγος Εισαγωγικός Εις τα πρακτικά της Λινναϊκής Εταιρίας | Ανδρα[γα]θείαις | Θησαυρός | Νέα Χάρτα της Βλαχίας | Πεντηκοστάριον | Ωδή πολεμική | Ψυχολογία προς διδασκαλίαν των Παίδων | Ψαλτήριον η Βίβλος των Ψαλμών | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα | Χρηστομάθεια γαλλική | Κύριοι μου! Νέον έτος διαδέχεται τ'αρχαίον, Κ' εις τους παρελθόντος πόνους μας προσθέτει πλήθος νέων | Χειραγωγία εις την καλοκαγαθίαν | Χαρτοπαίκτης | Φιλοσοφικόν δοκίμιον | Filosofia Christianiki | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Ύμνος εις τους περί τον Γ. Καραϊσκάκην εν Αθήναις πεσόντας | Τριώδιον κατανυκτικόν περιέχον Άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής | Τρία ερωτήματα προς τους απορρίπτοντας τον Χριστιανισμόν | Τραγωδία του νέου Παρνασσού, Ερωτικά, βακχικά, ευτράπελα | Το πνεύμα τών εξοχωτέρων αρχαίων φιλοσόφων, ποιητών, και ρητόρων Ελλήνων | Της γραμματικής της καθ' ημάς γλώσσης το πρακτικόν μέρος | Τά κατά τον Θ. Καϊρην | Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος | Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος | Τα Καϊρεια εκ της Εφημερίδος ο Αίων | Σχολείον της μορφώσεως των ηθών | Σύντομον Αλφαβητάριον | Σύνοψις της γενικής ιστορίας Γερμανίου | Συμφορά και αιχμαλωσία Μωρέως | Στοιχειώδης Ιερά Κατήχησις και παράρτημα περί Σταυρού | Στοιχειώδης Αριθμητική | Στοιχεία του φυσικού δικαίου | Στοιχεία της Ελληνικής Γλώσσης | Στοιχεία της Βοτανικής | Πράξεις της έκτης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Πρακτικής ηθικής ιστορίδια | Πρακτικά | Πρακτικά | Πραγματεία αρχαιολογική | Πολεμικ. Ναυτικόν της Ελλάδος | Περί των κληρονομικών δικαιωμάτων των νεοφωτίστων της Αττικής | Περί της αιωνίου αναπαύσεως των πιστών | Περί συντάξεως πολιτικού κωδικός | Περί συντάξεως πολιτικού κωδικός | Διατριβή | Πατριαρχική και συνοδική εγκύκλιος επιστολή Παραινετική προς τους απανταχού Ορθοδόξου | Παιδαγωγία προς χρήσιν των ποθούντων μανθάνειν γράμματα | Παίγνια ή ποιημάτια διάφορα | Ο Σωκράτης | Ορθόδοξος ομολογία της Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής | Ο περιπλανώμενος | Ο Οδιλλιών Βαρρώ | Ομιλία | Ο Μεσσίας | Ο λαιμοτομούμενος | Οι ένορκοι της Προόδου | Οιδίπους εν Θήβαις | Ο θείος δεκάλογος | Οδηγός η σύντομος Γραμματική, αρχαριακά μαθήματα και διασαφήσεις | Οδηγίαι περί της φυτεύσεως των γεωμήλων | Νεωτάτη διδακτική γεωγραφία | Μύθοι μνθιστορίαι και διηγήματα ηθικά και αστεία | Μισαγύρτης | Μετάφρασις του ανακτορικού προσκυνητού αυτογράφου | Μέρος της εκφωνηθείσης ομιλίας | Μαργαρίται | Μαθήματα της Ναυτικής Επιστήμης | Μαθήματα είς το πλανητήριον | Λυρικά | Λόγος | Λόγος | Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης επίτομον | Λεξικόν επίτομον της Ελληνικής Γλώσσης | περί Πολιτειών | Κατάλογος του Βιβλιοπωλείου Κωνσταντίνου Γκαρπολά | Κανονισμός των γυμνασίων | Κανονισμός της εν εκστρατεία υπηρεσίας του στρατού | Ιστορική έκθεσις της εφημερίδος ό Ελληνικός Καθρέπτης | Ιστορία της αρχαίας 'Ελλάδος | Ιερά Κατήχησις | Θεόκριτος παραφρασθείς, σχολιασθείς τε, και εκδοθείς υπό Νεοφύτου Δούκα | Θαυμάσια πλήρωσις προφητείας | Ηρούς και Λεάνδρου έρωτες | Η Πυθία | Η Πρόοδος | Η Πρόοδος και ο Σωκράτης | Η Πρόοδος και ο Σωκράτης | Η πρόοδος | Η προανάκρισις και προφυλάκισίς μου | Η Πεντάτευχος | Η ορφανή της Χίου | Η νομιμότης και η εχεμύθια της Προόδου | Η λύρα | Ηθική προς χρήσιν των παίδων | Η επί των συνδρομών προς ανέγερσιν ελλην. Πανεπιστημίου Επιτροπή | Η Βασιλεία της Προόδου | Η απάντησις προς τον μισαγύρτην | Eφεύρεσις τύχης | Εύχολόγιον το μέγα | Ευχολόγιον της ηνωμένης εκκλησίας Αγγλίας τε και Ιρλανδίας | Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος, αρχομένη από του έτους 1715 και λήγουσα το 1885 | Επιτομή των γαλλικής Γραμματικής | Επιτομή της Αγγλικής Γραμματικής | Επιστολαί | Επίκρισις εις την περί Νεοελληνικής Εκκλησίας | Επάνοδος | Έλεγχος της δευτέρας διατριβής του κυρίου Π. Καλλιγά | Έκτακτον παράρτημα του 'Ελληνικού Ταχυδρόμου | Έκτακτον παράρτημα του Ελληνικού Ταχυδρόμου | Ειρμολόγιον | Είδοποίησις περί εκδόσεως εφημερίδος πολιτικής και φιλολογικής | ΕγχειρίδιοV Περιέχον γνώμας αποφθέγματα, ιστορίας, αστεία, μύθους,έπιστολάς | Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική | Εγκυκλοπαίδεια ελληνικών μαθημάτων | Δοκίμιον περί της επιρροής των τυχηρών | Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας | Δικονομία των διαρκών στρατοδικείων | Διήγησις του θανάτου κεχαριτωμένης νεανίδος | Διατριβή περί του τρόπου του προφυλάττειν την σταφίδα από την βροχήν εις τα αλώνια | Dialogues familiers | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Γραμματική της καθ'ημάς έλλην. γλώσσης | Γραμματική της Ιταλικής γλώσσης | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική μεθοδική της Ελληνικής γλώσσης | Ιστορία της Ελλάδος | Γεωγραφία της 'Ελλάδος | Γεωγραφία στοιχειώδης παλαιά και νεωτέρα | Γεωγραφία Μαθηματική, Φυσική και Πολιτική | Γεωγραφία | Γενική συνεδρίασις της Φιλεκπαιδ. Εταιρίας | Βίος Σόλωνος | Βίοι του Β. Φραγκλίνου και Α. Κοραή | Νέος Θησαυρός | Νεφέλαι | Αφορισμός του Θ. Καίρη | Απολογία Ιωάννου Ορλάνδου και Ανδρέου Λουριώτου εις την κατ' αυτών απόφασιν του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των εν Λονδίνω διαπραγματευθέντων δύο ελληνικών δανείων κατά το 1824 | Απολογία | Άπιστοι ενστάσεις και έξέλεγξις αυτών | Απάνθισμα επιστολών Αδαμαντίου Κοραή | Αντίρρησις | Αντεπίκρισις | Άνθος ασμάτων | Αναστασιματάριον σύντομον | Αναστασιματάριον Αργόν | Αναίρεσις τινών απατών | Αλζίρα ή Οι Αμερικανοί, τραγωδία εις πέντε πράξεις | Ακολουθία | Αισχύλος παραφρασθείς, σχολιασθείς τε και εκδοθείς, εις τόμους δύο | Ωδή | Ψυχοφελής συλλογή | Ψυχολογία προς διδασκαλίαν των παίδων | Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα | Χρηστομάθεια εκ των ελληνικών συγγραφέων | Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδος | ερωτικών διηγημάτων λόγοι | Χαρακτήρ Χρηστοήθους άνθρωπου | Χαρακτήρες | Χαρακτήρες Ιερογραφικοί | Χαρακτήρες Ιερογραφικοί | Πάρεργα | Τυπικόν έκκλησιαστικόν Κατά τό ύφος τής του Χριστού ΜεγάληςΕκκλησίας | Τραγουδάκια Κωνσταντινουπολίτικα, Σμυρναϊκά και Ελληνικά | Προς τον Ρήνον | Το Θησείον και ο ναός του Άρεως | Της Καινής Διαθήκης του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησοϋ Χριστού τα Τέσσαρα Ευαγγέλια και αι πράξεις των Αγίων Αποστόλων | Τα τέσσαρα θεία και Ιερά ευαγγέλια | Ταμείον Ανθολογίας | Τα ευαγγέλια | Σχέδιον των παρατηρήσεων, προσθηκών και διορθώσεων διά να γίνη ο Γαλλικός Πολιτικός Κώδηξ εφαρμοστέος εις την Ελλάδα | Σύντομος έκθεσις του σκοπού και των εργασιών της Βρετανικής και Ξενικής Ιερογραφικής Εταιρείας και των λοιπών της αυτής φύσεως εταιρειών εις όλον τον κόσμον | Σύντομος απόδειξις της αληθείας του Χριστιανισμού | Συντακτικόν πρόχειρον της Ελληνικής | Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας και της Κατηχήσεως | Συλλογή των περί του Ελληνικού Ναυτικου πολεμικού τε και εμπορικού επισήμων πράξεων | Συλλογή τεσσάρων ακολουθιών | Συλλογή εκ των ψαλλομένων εις τον εσπερινόν, άρθρον και εις την θείαν λειτουργίαν | Συλλογή διαφόρων προρρήσεων | Συλλογή γνωμικών και αποφθεγμάτων | Συλλογή ανεκδότων συγγραμμάτων | περί χρεών του ανθρώπου | Στοιχειώδης Αριθμητική | Στοιχεία φιλοσοφίας | Στοιχεία παιδοδηγίας ή παιδαγωγίας | Στοιχεία Παιδαγωγίας | Στίχοι ηρωικοί και ερωτικοί | Σπαρτίον έντριτον | Φιλοκτήτης | όψιφανή συγγράμματα | Πυθία ή αληθής σύμβουλος | Προπαρασκευή εις την θεογνωσίαν δια της θεωρίας των δντων | Πρόγραμμα | Πρόγραμμα | Πρόγραμμα της επετείου τελετής των γενεθλίων της Α. Μεγαλειότητος | Πρακτικά | Πραγματεία περί της απλουστέρας μεθόδου του καταμετράν μικρούς αγρούς | Πολεμικόν Ναυτικόν της Ελλάδος | Ποιητικοί απαρχαί | Ποίημα | Βίοι Παράλληλοι | Πίναξ των εν τω Β.Οθωνείω Πανεπιστημείω | Πίναξ γεωγραφικός και στατιστικός της Ευρώπης | Περί της νεοελληνικής Εκκλησίας | Περί Ζαχαρίου υιού Βαραχίου Ματθ. | Πατρική Συμβουλή | Παράρτημα | Παιδική Βιβλιοθήκη | Παιδική Βιβλιοθήκη | Παιδική Βιβλιοθήκη | Παιδική Βιβλιοθήκη | Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη | Παιδαγωγικά Μαθήματα | Ο ψευδώνυμος Γερμανός | Ο Χωλός Διάβολος, και αι ράβδοι του | Ο Σινάνης | Ο Πολιτικός της Γαλλίας Νόμος | Ο παλλιοράφος φιλόσοφος | Ό νόμος των υποθηκών | Ομιλία περί του μεσιτικού αξιώματος και χαρακτήρος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. | Πανηγυρικός | Ο Θεμιστοκλής εν Πέρσαις | Οδηγίαι προς τους φοιτητάς | Ο Αυλός | Νόμοι αφορώντες την δικαστικήν υπηρεσίαν | επιστολήν | Νεωτάτη διδακτική γεωγραφία | Νέον Λεξικόν | Νέον και εντελές έγχειρίδιον της ακροάσεως και επικρούσεως | Νέα Γραμματική Γαλλική | Ναυτική | Άθλησις | Λοιμολογία | Λόγος | Λόγοι προσφωνητικοί Της δίκης Και καταδίκης | Λόγοι Εκκλησιαστικοί | Λεξικόν της Ιταλικής Γλώσσης | Λεξικόν της ιταλικής γλώσσης | Λεξικόν πρόχειρον της Ελληνικής νομοθεσίας | Λεξικόν έλληνο - ρωσσικόν | Λεξικόν γεωγραφικόν πρόχειρον ιταλικό - γραικικόν | Κλίμαξ της Γραμματικής της Ελληνικής γλώσσης | Κατάλογος του βιβλιοπωλείου Κωνσταντίνου Γκαρπολάκαι | Κανονισμός της υπηρεσίας του εις τας εκστρατείας στρατού | Διατριβή | Ιστορία του Πατριάρχου Ιωσήφ | Ιστορία του Πατριάρχου Αβραάμ | Ιστορία του Βασιλέως Δαβίδ | Αρειοπαγίτικου λόγου | Ιερά διήγησις | Ιατροστατιστικός πίνας της διοικήσεως Θήρας | Ιάκωβος ο καθορίζων τας καπνοδόχος | Θεατρική είδησις | Η του Όθωνος Ακαδημία προς τους Έλληνας και Φιλέλληνας | Η Πεντάτευχος | Ημερολόγιον και Σεληνοδρόμιον | Αρχαιολογική Εταιρία | Η Βοσκοπούλα του Αιγαίου πελάγους | Ευχαριστία της επιτεύξεως αιτήσεως | Σύνταγμα Πνευματικόν | Μήδεια | Εύανδρος και Αλκμήνη Ποιμενικόν | Ερμηνεία περί κατασκευής διαφόρων γλυκών και ζυμαρικών | Ερμηνεία περί καλλιέργειας της Μηδικής | Ερμηνεία περί ανατροφής του Μεταξοσκώληκος καί καλλιέργειας της | Επιτομή της περιηγήσεως του Νέου Αναχάρσιδος | Επιτομή της ιστορίας των νέων Ελλήνων από της εισβολής των Τούρκων μέχρι των ημερών μας μεταφρασθείσα μεν εκ της γαλλικής γλώσσης... | Επίσημος μετάφρασις του γαλλικού εμπορικού νόμου | Έπη | Εξήγησις | Ελληνική Νομολογία | Ελληνικά έγκυκλια Μαθήματα | Εκ των συγγραμμάτων | Εκλογή Ελληνικών μαθημάτων | Εκλεκτότεραι | Έκθεσις | Εισηγητής της γαλλικής γλώσσης | Εγχειρίδιον του Ρωμαϊκού δικαίου | Εγχειρίδιον της Ελληνικής Εμπορικής Νομοθεσίας | Διδαχαί | Διατίμησις των φαρμάκων | Διάλογοι περί του Κοιμητηρίου | Διάλογοι επτά | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Γραμματική της ελληνικής γλώσσης | Γραμματική Επανθούσα | Ιστορία της Ελλάδος | Γεωγραφίας Στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφία | Γενική συνεδρίασις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας | Γαλλικόν Αλφαβητάριον | Βοτανική Πρακτική | Βίος Χριστόφορου Βιλέλμου Ουφελάνδου Ιατρου | Βίος του Ιωσήφ | Βιβλίον Καλούμενον | Βασίλειον της Ελλάδος | Άσματα πολεμιστήρια | Απάντησις προς την γενομένην διατριβήν | Απάντησις εις την επιγραφομένην ανασκευήν του ελέγχου των παρανόμων αποφάσεων της Μ. Επιτροπής | Αι τελευταίαι επιστολαί | Βίος, και Μύθοι | Αι δύο οδοί | επιστολαί | Αγιασματάριον Μέγα | Αγγελία εκ μέρους του Θεού | Ψαλτήριονή, Βίβλος των Ψαλμών | Χριστιανικής διδασκαλίας Μάθημα Τμήματος Β' | Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα | Χρηστομάθεια ελληνική | Χρησμοί | Χάρτης | Χάρτης της αρχαίας Ελλάδος | Χαρακτήρες Ιερογραφικοί | Χαρακτήρες Ιερογραφικοί | Χαρακτήρες Ιερογραφικοί | Φιλοσοφία του πολέμου | Υπομνήματα περί της Επαναστάσεως της Ελλάδος, από το 1820 μέχρι του 1823, παρά του μητροπολίτου Π. Πατρών Γερμανού | Υμνος προς την Βασίλισσαν της Ελλάδος Αμαλίαν | Υμνος είς την έλευθερίαν | Λόγος περί ίερωσυνης | Το λαχείον | Το έξωκκλήσιον του δάσους | Της Παλαιάς Διαθήκης τα μετά την Πεντάτευχον και Ιησουν του Ναυή, μέχρι της Εσθήρ | Της διδασκάλου του πλεξίματος ο Βοηθός | Τά παρά τον Ευρώταν | Ταμείον Ανθολογίας | Τά αυγά του Πάσχα | Σχέδιον των παρατηρήσεων, προσθηκών και διορθώσεων δια να γίνη ο Γαλλικός Πολιτικός Κώδηξ εφαρμοστέος εις τήν Ελλάδα | Σύντομος θεωρητική μέθοδος καλλιγραφίας | Σύντομος απάντησις προς τον υποκριπτόμενον | Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας | Σύνοψις κατηχητική της Ιεράς Ιστορίας εκ της Παλαιάς και ΝέαςΔιαθήκης | Συνδιάλεξις | Συμφωνία των τεσσάρων Ευαγγελίων εις την νεωτέραν Ελληνικήν γλώσσαν | Συλλογή τών Β. Διαταγμάτων των άφορώντων την Ιατρικήν και την Δημοσίαν υγείαν κατά την Ελλάδα | Συλλογή μαθημάτων Ελληνικών | Συλλογή ελληνικών μαθημάτων | Στοιχεία της γαλλικής γραμματικής | Σκέψεις περί δημοσιεύσεως νόμων και περί δικαιολογίας αυτών | Προς τους πολίτας των ιονικών νησίων | Προσκυνητάριον η περιγραφή της Αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης | Πρόγραμμα της κατά την 20 Μαΐου 1837 | Πρόγραμμα της επετείου τελετής των γενεθλίων της Α. Μεγαλειότητος | Πρόγραμμα της ενάρξεως του Πανεπιστημίου | Πράξεις της πέμπτης Γερουσίας του Ενωμένου Κράτους των Ιονικών Νήσων | Πραγματεία περί του Προχείρου η τής Εξαβίβλου | Ποιητικά δοκίμια | Περικλής | Θεμιστοκλής | βίοι παράλληλοι | Πίναξ των εν τω Β.Οθωνείω Πανεπιστημείω κατα την χειμερινήν εξαμηνίαν απο πρώτης Οκτωβρίου 1837 μέχρι του Πάσχα 1838 | Πίναξ γεωγραφικός της αρχαίας Ελλάδος | Περίληψις της Νέας Διαθήκης | Περίληψις | Πεντηκοστάριον | Παρατηρήσεις | Παρακλητική | Παιδαγωγική Γραμματική | Παιδαγωγικά μαθήματα | Ο Σταυρός του Χριστού | Ορθόδοξος διδασκαλία | Ο Πλούτος | Ο ορφανός | Ο Μισσιοναρισμός και Προτεσταντισμός εις τας Ανατολάς | Ομιλία | Ο Μένιππος | Οι τέσσαρες μεγάλοι Προφήται | Οι προφήται | Ο Εφημεριδοφόβος | Οδηγίαι προς τον Δήμαρχον | Οδηγίαι. δια το προσωπικόν των δασών | Nouveau Dictionnaire | Νέον εξομολογητάριον | Μήτηρ Οικουρούσα | Μαθήματα πρακτικής ηθικής | Μαθήματα Άλγεβρας | Λόγος | Λόγος Κυδωνιακός Β' | Λόγος επιτάφιος | Λόγος | Λόγος | Λόγοι | Λεξικόν των αρχαίων μυθολογικών, Ιστορικών καί γεωγραφικών κυρίων ονομάτων | Λεξικόν της ελληνικής ορθογραφίας η ορθογραφικόν νέο μέθοδον | Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης | Λεξικόν της Γαλλικής γλώσσης | Aristote l'art de la rhetorique I, II, III = Αριστοτέλους τέχνης ρητορική Α', Β', Γ' | Κυριακοδρόμιον | Κοιναί φράσεις και ιδιώματα της νεωτέρας ελληνικής διαλέκτου | Κατήχησις η Ορθόδοξος Διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας προς χρήσιν της Ελληνικής Νεολαίας | Κατήχησις η ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας προς χρήσιν της Ελληνικής νεολαίας | Κατήχησις γεωγραφίας | Κατηγορηθέν άρθρον | Κατάλογος ιστορικός των πρώτων Επισκόπων, και των εφεξής Πατριαρχών Της εν Κωνσταντινουπόλει Αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας | Carmina ex Schillero | Κανονισμός της επί των Βασιλικών πλοίων υπηρεσίας | Κανονισμοί δια τας σπουδάς του Ιονικου Πανεπιστημίου | Κανόνες των μαθητών άφορώντες την προς τα θεία εύυλάβειαν | Ιφιγένεια | Ιφιγένεια εν Ταυρίδι | Ιστορική έκθεσις της εν Πόρω πανώλους κατά τους μήνας Άπρίλιον Μαϊον και Ιουνιον του 1837 και των παρά της Κυβερνήσεως ληφθέντων μέτρων | Ιστορία του τακτικού στρατού της Ελλάδος απο της πρώτης συστάσεως του κατά το 1821 μέχρι των 1832 | Ιστορία | λόγος Πανηγυρικός | Ιονική Τράπεζα. Πρόγραμμα | Τα κατά Παύλον και Βιργινίαν | Θεωρίαι Χριστιανικά | Η φιλάρεσκος γυνή | Η πιστή συζυγία | Η περιστερά | Η Περίεργος | Η Πεντάτευχος, το Βιβλίον Ίησου του Ναυή, και ή Εσθήρ | Η πανώλη εις Πόρον και ο Κάρολος Βίπμερ εις την Ελλάδα | Η Πανώλη εις Πόρον | Η νεαρά περί εξυβρίσεων εν γένει και περί τύπου | Η Μικτή επιτροπή | Η κατ' έμου επιβουλή, εξελεγχθεΐσα και στηλιτευθείσα υπο του επιβουλευθέντος αυτού | Η Ζουλέϊκα και ή κατάρα της Αθηνάς | Η ερωτηματική οικογένεια | Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρία | Η δίκη του συντάκτου τής Αθηνάς | Η δίκη της Ελπίδος | Εχεις χρείαν από φίλον | Εφετηρίς | Ετήσιος πίναξ της εφημερίδος της Κυβερνήσεως διά τά έτη 1833,1834, 1835, 1836 | Εσωτερικά! ενάργειαι της έμπνευσεως των Γραφών | Επιτομή των βίων των ενδόξων φιλοσόφων της αρχαιότητος | Επιτομή Ελληνικής Μυθολογίας | Επιτομή Ελληνικής Γραμματικής | Επιστολή | Έπιστολάριον | Επίσημος μετάφρασις του γαλλικού εμπορικού νόμου και νόμοςπερί αρμοδιότητος τών εμποροδικείων | Έπικτήτο Εγχειρίδιον και Κέβητος πίναξ | Εναργείς αποδείξεις | Ελληνική φαρμακοποιία | Ελληνική νομολογία | Ελλάς | Ελλάς πολιτική κατάστασις αυτής | Έκθεσις των πράξεων του διοικητικού συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτ.Εταιρίας | Έκθεσις γενομένη εις την Λ' Γενικήν συνέλευσιν της Φιλεκπαιδ.Εταιρίας | Ειρμολόγιον | Είδησις | Εγχειρίδιον χριστιανικόν | Εγχειρίδιον του δικαστηρίου των ένορκων | Εγχειρίδιον της τέχνης | Εγχειρίδιον περί της σωματικής ανατροφής των παιδιών | Εγχειρίδιον ελληνικής παλαιογραφίας | Εγχειρίδιον Αριθμητικής | Εγκύκλιος Εκκλησιαστική και συνοδική Επιστολή | Εγκαθίδρυσις του σχολείου των κορασιών της ΦιλεκπαιδευτικήςΕταιρίας | Διάφορα ποιήματα | Διατριβή περί των αληθών αιτίων της κορυφώσεως των χρεών του κοινού του Παναγίου Τάφου και Περί των τρόπων της γενομένης αναμορφώσεως | Διατάγματα αφορώντα την δικαστικήν υπηρεσίαν | Διάταγμα | Διάταγμα περί Εμπορικής Ναυτιλίας | Διάταγμα Περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας | Διάλογος περί μονομαχίας | Διάλογοι Περί των Ελληνικών πραγμάτων | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Γραμματική της Λατινικής γλώσσης | Γραμματική της εβραϊκής γλώσσης | Γραμματική της γαλλικής γλώσσης | Γραμματικής στοιχειώδη μαθήματα | Βίος του Ήλιου και Ελισαιέ | Αυτομάθεια | Άτλας της περιηγήσεως | Άσματα διαφόρων ποιητών | Άσμα προς τας Α. Α. Μ. Μ. τον Βασιλέα της Ελλάδος Όθωνα και τήν Βασιλισσαν Αμαλίαν | Πράξις τής Κυβερνήσεως | Αραβικόν μυθολογικόν | Απάντησις | Απανθίσματα ιστορικά | Απάνθισμα | Ανταπάντησις | Ανασκευή των εις την ιστορίαν των Αθηνών | Αναγνωσμαιάριον εις χρήσιν της των Σέρβων νεολαίας | Αλφαβητάριον προς χρήσιν των προπαιδευτικών σχολείων της Ελλάδος | Αλληλοδιπλογραφία | Αλκιβιάδης | Χρύσανθος Ελέει Θεία Μητροπολίτης της Αγιωτάτης ΜητροπόλεωςΚέρκυρας | Χρονολογία ιστορική | Χαρακτήρες Ιερογραφικοί | λόγος | Τι πρέπει να κάμω διά να σωθώ | Τέρψις μαθηματική | Τα κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην | Τα βιβλία | Σύντομος απάντησις προς τον υποκριπτόμενον | Σύντομον αλφαβητάριον διά την εις τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδος σπουδάζουσαν νεολαίαν | Σύνοψις τής Ιεράς Ιστορίας και της Κατηχήσεως | Σύνοψις της γενικής Γεωγραφίας | Σύνοψις Ιεράς Ιστορίας | Συνοπτική Ιστορία των υπέρ της Ελευθερίας της Άναγεννηθείσης Ελλάδος γενομένων ναυμαχιών διά των πλοίων των τριών νήσων Υδρας, Πέτσων και Ψαρών | Συμβουλή τριών επισκόπων | Συλλογή προβλημάτων εκ της στοιχειώδους μαθηματικής | Στοιχειώδη μαθήματα της Λατινικής γλώσσης προς χρήσιν των σχολείων | Στοιχεία του δημοσίου δικαίου | Στοιχεία της Γαλλικής γραμματικής | Στοιχεία Παιδαγωγίας | Στοιχεία Γραμματικής Γαλλικής | οι σωζόμενοι λόγοι | Σκέψεις περί των αιτίων του μεγαλείου καί της πτώσεως των Ρωμαίων | Σκέψεις περί της εν Ελλάδι ορθοδόξου εκκλησίας | Πύραμος και Θίσβη | Οδηγίαι δια την χολόρροιαν | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Πρόγραμμα | Πρόγραμμα περί εκδιδομένης συλλογής των περί την αναγέννησιν της Ελλάδος πράξεων | Πρόγραμμα | Πρακτική αστρονομία | Πολυξένη | Ποιήματα | Ορθόδοξος Διδασκαλία | Πίναξ ιστορικό-κριτικός της λατινικής φιλολογίας συνταχθείς χάριν της ελληνικής νεολαίας | Περί του πολλαπλασιασμού και καλλιέργειας των συκαμινεών | Περί της καλλιέργειας των ελαιών | Περίληψις του Ίερου Ευαγγελίου | Περί καλλιεργίας και παρασκευής της καννάβεως | Περιγραφή των έν Υπατη, Αιδιψώ και Θερμοπύλαις θερμών υδάτων | Περί ανατροφής τών κορασιών | Περί αμπελουργίας και οινοποιίας | Πασχάλιον ετών εκατόν ογδοήκοντα τριών | Παράρτημα εις το Ε' φυλλάδιον του Ασκληπιού | Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη | Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη | Ο υπάλληλος | Ο Ορέστης | Ο μισσιοναρισμός και Προτεσταντισμός εις τας Ανατολάς | Ο Μένιππος | Ο μανιώδης | Οι τέσσαρες μεγάλοι Προφήται Ησαίας, Ιερεμίας, 'Ιεζεκιήλ, Δανιήλ | Όθων ελέω Θεού Βασιλεύς της Ελλάδος | Ο Διατηρητης της νηπιότητος και της νεότητος | Οδηνίαι περί της εκτελέσεως του νόμου του χαρτοσήμου | Ο γέρων Λιμπέρις | Νουθεσία προς χρήσιν του Ιονικού λαού ως προς την δίαιταν της ζωής δια να προφυλαχθή από τήν χολέραν | Νεωτάτη της Θεσσαλίας χωρογραφία | Νέα Κύπρια έπη | Μαθήματα Ιερογραφικά | Λόγος επικήδειος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης | Κόριννα | Κοραή εγκώμιον | Κατήχησις ή Ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας | τα περί της αναγνώσεως των Γραφών άπαντα | Ιστορία | Ιστορία | Ιστορία | Ιστορία της Παλαιάς Ελλάδος | Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος | Τα κατά Παύλον και Βιργινίαν | Ηθικά Διηγήματα | Ιδέαι περί των αγροίκων εταιριών | τα Ινστιτούτα | Προφητεία | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων | Ημερολόγιον και Σεληνοδρόμιον | Ημερολόγιοω και σεληνοδρόμιον | Ημέρο, νύκτα, πάντοτε, κανείς κι αν κοπιάση | Η Καινή Διαθήκη | Η Καινή Διαθήκη | Η ενέργεια του καφφέ | Η Γαλατέα | Η Βαβυλωνία | Εστέλλη μυθοστορία βουκολική | Έρωτος αποτελέσματα | Ερωτήσεις etc την Πάλαιαν και Νέαν Διαθήκην | Επιτομή της παλαιάς ιστορίας της Ελλάδος | Επιτομή Λεξικού της παλαιάς ελληνικής γλώσσης | Επιστολή | Επιστολή περί του τις ο υποκεκριμμένος σκοπός των εις την Ελλάδα ιεραποστόλων της Βιβλικής Εταιρίας (των κοινών λεγομένων αμερικανών) εκ των πράξεων και εκ των βιβλίων των | Επιστολάριον Σχεδιασθέν | Επιστολαί Περσικαί | Εορτοδρόμιον | Ελληνική Πλάστιγξ | Μικρά Γραμματική | Ειδοποίησις περί συστάσεως Επιτροπής Εκκλησιαστικής τε και πνευματικής | Εγχειρίδιον της Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου Σμύρνη | Εγχειρίδιον Αριθμητικής | Εγκώμιον Φωκίωνος | Εγκύκλιος εκκλησιαστική και συνοδική επιστολή | Εγκόλπιον λογικόν | Δοξαστάριον | Δοκίμιον 'Ακαδημαϊκής διατριβής περί της ρωμαϊκής δωδεκαδέλτου | Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας | Διογένης | Διδάσκαλος ιερογραφικός | Διδασκαλία περί του Φυσικού Δικαίου του δημοσίου, του των Πολιτειών, του κοινού και του συνταγματικού | Διδασκαλία περί του σφαιρικού πίνακος ή άριθμομέτρου | Διάταγμα | Διάταγμα περί Εμπορικής Ναυτιλίας | μελέτη εις το Αγιόν Πάσχα | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Γύμνασμα | Γραμματική φιλοσοφική | Γραμματική της αρχαίας και της σημερινής ελληνικής | Γραμματεία της Αγρονομικής Κεντρικής Επιτροπής | Γνωμικά | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους | Γαδάρου λύκου και αλουπούς διήγησις | Βοήθημα ιερογραφικόν | Βίος του Πατριάρχου Αβραάμ | Βίος τού νομοθέτου Μωϋσέως | Βίος | Ίασις της 'Ασιατικής χολέρας | Atti | Ατλας νεώτερος, κατά μέθοδον νέαν | Πρόγραμμα | Αρχαί της φιλοσοφικής επιστήμης του δικαίου | Βασίλειον της Ελλάδος | Απομνημονεύματα πολεμικά | Απάντησις εις τας κατ' άγγλων και αγγλαμερικανών αποστολών, παρατηρήσεις της εν Σμύρνη Εκκλησιαστικής Επιτροπής | Ανατομία του ανθρωπίνου σώματος | Αναλυτικός αλφαβητικός πίναξ του Κανονισμού της Χωροφυλακής ώς προς τας δικαστικάς διατάξεις | Αναλυτικός αλφαβητικός πίναξ | Ανάλυσις των Ελληνικών μέτρων | Αμφιτρύων | Αλληλογραφία της εν Σμύρνη Εκκλησιαστικής Επιτροπής | Ακριβής περιγραφή της Κρήτης | Ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ημών Πέτρου Αρχιεπισκόπου Αργούς και Ναυπλίου του Θαυματουργού | Ακολουθία Ιερά εις τήν Μετάσταση | Ωδή Σαπφική | Ωδή προς την Α. Μ. τον Βασιλέα της Ελλάδος. Όθωνα | Ώδή πανηγυρική | Ψαλτήριον | Υμνολόγιον | Τρόπαιον Δελβινακίου | Ασπασία | Το ψαλτήριον | Ναρκισία | Το παλληκάριον | Τα επίχειρα της μέθης | Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας | Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας | Σύνοψις Ιεράς Ιστορίας | Συνοπτική Περιγραφή του Εν Κωνσταντινουπόλει Ιερου Ναου της Ζωοδόχου Πηγής Και Των Εν Αυτώ Υπερφυώς Τελεσθέντων Θαυμάτων | Συνοπτική εξήγησις των εις την νεαν Διαθήκην περιεχομένων κυριωτέρων παραβολών | Συνέκδημος ιερατικός | Συναπάντησις δύο Ελλήνων εν Μονάχω | Συλλογή Τραγωδιών και Κωμωδιών | Στοιχειώδης Γεωμετρία Και Αστρονομία, των παίδων | Στοιχεία του Πολιτικου και εγκληματικού δικαιώματος | Στοιχεία της γαλλικής γραμματικής | Στοιχεία Παιδαγωγίας | Στιχουργία δραματική | Στέφανος Οθωνος | Statuti e Regοlamenti | Σοφιστής | Εξάβιβλος | Προς τους ευλαβέστατους ιερείς και διακόνους της επισκοπής Τυρουλλώης. Εν Κωνσταντινουπόλει | Πρόγραμμα | Πρόγραμμα | Πρόγραμμα της δια την έλευσιν της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως της Βαυαρίας τελετής | Πόνημα Χρυσούν | Ποινικός νόμος του Βασιλείου της Ελλάδος | Ποινική διατίμησις | Περί των χρεών του ανθρώπου | Περί των τριών ιερατικών της Εκκλησίας Βαθμών Επιστολιμαία Διατριβή | Περί των καθηκόντων των ανδρών λόγος προς νέον | Περί των εν Σαντορήνη θερμών υδάτων | Περί των εν Μήλω θερμών υδάτων | Περί των εν Κύθνω θερμών υδάτων | Περί της φυσιολογικής φιλοσοφίας | Περίληψις των Πράξεων των Αποστόλων | Περίληψις της Παλαιάς Διαθήκης | Περίληψις του ιερού Ευαγγελίου | Πανόραμα της Ελλάδος | Πανόραμα της 'Ελλάδος | Πανηγυριστής | Παιδαγωγία | Ο τυχοδιώκτης | Ορθόδοξος Διδασκαλία | Ομιλία | Ομιλία | Όμηρος | Ό Λεπρέντης | Οθων ελέω Θεου Βασιλεύς της Ελλάδος | Ο εξόριστος | Κύρου Αναβάσεως | Νουθεσία | Ζεύς Πανελλήνιος | Νεώτατα της Ελλάδος κατά της Ασίας τρόπαια | Νεκρικός διάλογος και τα ερίπεια της παλαιάς Σπάρτης | Νέα στοιχεία ονομαστικού κλασικού ευμεθόδου | Λαίλιος | Μάρκου Αυρηλίου εγκώμιον | Μαθήματα περί του χρέους ημών προς θεόν τε και άνθρωπον | Μαθήματα Ιστορικά και Μαθηματικά περί Χρονολογίου | Λυρικά | Λόγος | Λόγος επιτάφιος | Λόγος επιτάφιος | Λόγος επιτάφιος | Λόγος | Λόγος εις την νεκρώσιμον τελετήν της Α. Μ. του αειμνήστου Αύτοκράτορος, καί Βασιλέως Φραγκίσκου Α' | Λεξικόν της καθ' ημας ελληνικής διαλέκτου | Λεξικόν της Ιταλικής γλώσσης | Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης τρίχομον | Ο Φιλάργυρος | Κόριννα | Κοραπιστικά | Κλίμαξ της Ελληνικής γλώσσης | Κλίμαξ της Ελληνικής γλώσσης | Κατήχησις | Κατάλογος των κοινών βιβλίων | Κατάλογος βιβλίων | Κατάλογοι συνδρομής | Κανονισμός Των Γυμνασίων του Ελληνικού Βασιλικού Πεζικού | Αλβανέ | Ιφιγένεια | Ιστορία του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, βίος, πόλεμοι και θάνατος αύτου | Προγυμναστικοί πίνακες | Ιατρική διατριβή | Θεωρητική μέθοδος του χορού | Η των παίδων Γεωγραφία | προφητεία | Η πεντάτευχος | Ημερολόγιον | Η μεγαλοφιλία Φιντίου και Δάμωνος | Η κιθάρα | ΗΚαινή Διαθήκη | Επιστολή προς τους Σμυρναίους | Επιστολή | Επιστολή | Επιστολαί προς τινάς εν διαφόροις περιστάσεσιν, εις τόμους δύο | Επίσημος μετάφρασις του Γαλ[λ]ικου Εμπορικού Νόμου | Εξομολονητάριον | Ελληνισμός | Έλληνηκή φαρμακοποιία | Εκάβη | Ανασκευή | Ειρμολόγιον καλοφωνικόν | Ειδύλλιον Πανηγυρικόν | Εγχειρίδιον της γεωγραφίας | Εγχειρίδιον ελληνικής γραμματικής | Δοξαστικά του ένιαυτου των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών,και των εορταζομένων αγίων μελισθέντα | Διδασκαλία προς τους ιερείς και διακόνους | Διδασκαλία προς τους Ιερείς και διακόνους | Διάταγμα | Διατάγματα | Διάταγμα | Μικρά Κατήχησις | Μεγάλη Κατήχησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Γραμματική της λατινικής γλώσσης | Γραμματική της γερμανικής γλώσσης εν συνάψει | Γραμματική τής αρχαίας και της σημερινής ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης | ωδαί | απολογία | Γεωργική και Οικιακή Οικονομία | Γεωγραφία στοιχειώδης | Γενική Διεύθυνσις των γεφυρών, προχωμάτων, φάρων και φανών | Βασίλειον της Ελλάδος | Βασίλειον της Ελλάδος | Atti | Άτακτα | Ασματα διαφόρων ποιητών | Απόστολος ήτοι Πράξεις και Επιστολαι των Αγίων Αποστόλων | Απανθίσματα Ιστορικά εκ της Παλαιάς Διαθήκης | Ανθολογία η συλλογή ασμάτων ηρωικών και ερωτικών | Αναλυτικός αλφαβητικός πίναξ | Αναλυτικός αλφαβητικός πίναξ | Αναλυτικός αλφαβητικός πίναξ | Ακολουθία Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου Ψαλλομένη κατά την ιθ' του Ιουνίου Μηνός | Ακολουθία του Αναγνώστου | Αι θείαι λειτουργίαι | Ψαλμοί | Χαρακτήρες Ιερογραφικοί | ΧαρακτήρεςΙερογραφικοί | Χαρακτήρες Ιερογραφικοί | Χαρακτήρες Ιερογραφικοί | Υπόμνημα περί της νήσου Ύδρας | βοίοι Δημοσθένους και Κικέρωνος | Τί εστί νόμος; | Τετρακτύς ήτοι ρητορική, λογική, μεταφυσική και ηθική | Ταμείον ανθολογίας | Σχέδιον της νέας πόλεως των Αθηνών | Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας και της Κατηχήσεως | Συνοψις Αριθμητικής Πρακτικής | Συνοπτική Ιστορία | Συλλογή των συνθηκών, πρωτοκόλλων και διπλωματικών έγγραφων | Συλλογή προβλημάτων εκ της στοιχειώδους μαθηματικής | Στίχοι ηρωικοί και ερωτικοί | Σοφοκλής | Prefazione | Πόνημα χρυσούν | Πολιτική Δικονομία | Ποινικός νόμος | Ποινική δικονομία | Plan | Περί του τέρατος της Ερμουπόλεως | Περί τοθ τέρατος της Ερμουπόλεως Διατριβή | Περί του ιοδίου | Περί νομοθεσίας ιδιωτικής και ποινικής | Περιγραφή της Κατά την 11ην Φεβρουαρίου Πανηγύρεως των Αθηναίων | Παρατηρήσεις περί της υπηρεσίας εις τα γραφεία των Υπουργείων και των υπ' αυτά αρχών | Παρατηρήσεις εις Ελληνικήν τίνα έπιγραφήν Ζακυνθίαν | Ποινικός νόμος | Ορθόδοξος διδασκαλία | Οργανισμός των δικαστηρίων και συμβολαιογράφων | Ονομαστικόν τετράγλωσσον Γαλλαγγλογραικελληνικόν | Ομιλία | Ομιλία | Ομιλία | Ο Λέανδρος | Ο κατά φαντασίαν ασθενής | Ο κατά Κτησιφώντος λόγος | Ο Καραϊσκάκης | Οθωνιάς | Ξυνωρίς ήτοι Φυσική και Μεταφυσική | Νόμος περί συστάσεως των Δήμων | Νέα μεθοδική γεωγραφία | διάλογοι | Λόγος περί Όλικής Εκπαιδεύσεως τοθ Έθνους | Λόγος πανηγυρικός | Λεξικόν ιστορικομυθικόν και γεωγραφικόν | Παρατηρήσεις περί του ιοδίου. | Κανονισμός υπηρεσίας του βασιλικου σώματος της Χωροφυλακής | Ιστορία | Ιστορία Αθηνών | προφητεία | Η πόλις και το σχολείον | Η λογική γραμματική της Ελληνικής γλώσσης δια τους Πρωτόπειρους παίδας | Η κατ' έπιτομήν Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Η αρραβώνα | Ευριπίδης | Ευμενίδες | Εσωτερικαί ενέργειαι της εμπνεύσεως των Γραφών | Ερωτήσεις εις Διάφορα Μέρη του Ευαγγελίου | Επιστολαί | Επιστολαί | Έλεγείον εις τον στρατηγόν Λαφαιέττην | Ελεγειακή μελοποιία εκατόστιχος | Εκλεκτότεροι κωμωδίαι | Έκθεσις των διατάξεων του έν Χάλκη Φιλολογικού Φροντιστηρίου | Είδοποίησις | Είδοποίησις και Πρόγραμμα Περί του εν Μονάχω της Βαυαρίας Ελληνικού Βασιλικου Λυκείου | Είδοποίησις | Εγχειρίδιον Γεωγραφικόν | Εγκύκλιος | Δοκίμιον της Στιχουργίας | Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας | Δοκίμιον επιστολικών κανόνων | Διατριβή Περί Της έν Ζακύνθω ελληνικής επιγραφής | Διατάγματα | Διάλογοι περί Γραμματικής | Πρωτοπειρία Απλοελληνική | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δεινολονία | Γραμματική τής Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική ρομαϊκή | Γραμματική λατινική | Γραμματική και μαθήματα Λατινικής γλώσσης | Γεωγραφία | Γενικόν Σχέδιον του Εν Ερμουπόλει Ελληνικοί Γυμνασίου | Μέμνων | Βασίλειον της Ελλάδος | Αυτοσχέδιος Ομιλία | Atti | Αριθμητική Στοιχειώδης επηυξημένη με προβλήματα | Βασίλειαν της Ελλάδος | Πράξις τής Κυβερνήσεως | Απόσπασμα εκ της κατά Την Άνατολικήν και Δυτικήν Ελλάδα Περιηγήσεως | Απλούν αλφαβητάριον δια τα παιδία | Απάντησις προς την γενομένην διατριβήν | Απάνθισμα ελληνικής γραμματικής | Ανατροπή της θρησκείας των Εβραίων Και των Εθίμων αυτών | Ανατροπή της θρησκείας των Εβραίων Και των εθίμων αυτών | Αλληγορίαι και μύθοι | Ακολουθία Του εν Άγίοις Πατρός ημών Μάρκου Αρχιεπισκόπου Εφέσου του Ευγενικού | A Dictionary of modern greek proverbs | Ωδή του Έλληνος | Χρονολογικός Πίναξ | Χαρακτήρες ιερογραφικοί | Χαρακτήρες ιερογραφικοί | Τραγωδίαι | Τραγωδία της νέας Ελλάδος | Υπόμνημα | Τό σχολείον των σκανδάλων | Tο δάφνινο στεφάνι | Ποιήματα περί Ελλάδος | Τα κατά τους Έλληνας, διαιρούμενον εις δυο μέρη ελεγκτικόν και παραινετικόν | Σύντομος ομιλία | Συνοπτική ιστορία τών υπέρ τής ελευθερίας τής άναγεννηθείσης Ελ-λάδος γενομένων ναυμαχιών διά τών πλούον τών τριών νήσων "Υδρας, Πετσών καιΨαρών | Συλλογή των εις την Ελληνικήν Βιβλιοθήκην, και τα Πάρεργα Προλεγομένων, και τίνων συγγραμματίων | Συλλογή εκ διαφόρων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών, εις Χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων | Στοιχεία Της Γερμανικής Γλώσσης | Στοιχεία Παιδαγωγίας | Στοιχεία Παιδαγωγείας | Συζητήσεις περί της φυσικής συστάσεως μιας κοινωνίας και μιας γλώσσης | Ρυθμοί λυρικοί | Πρώτη τροφή του ύγιούς ανθρωπίνου νούς | Ή Εξάβιβλος | Τα κατά τους Έλληνας | Πρόδρομος των Ποιητικών Πονημάτων | Πρόγραμμα της επισήμου εισόδου τής Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως της Ελλάδος και της Αντιβασιλείας Εις Ναύπλιον | Πολιτική οικονομία | Πολιτικά παράλληλα | Ποίησις | Ποιήσεις νέαι | Παρατηρήσεις περί της επιστροφής και αποστολής του Αγίου Παύλου | Πανόραμα της Ελλάδος | Ο Πεντάτευχος | Ομιλία | Ομιλία | Ομιλία εις τήν ιεράν τελετήν της ενάρξεως των μαθημάτων του Δημοσίου Γυμνασίου της εν Σύρα Ερμουπόλεως | Ομιλία εις την εγκαθίδρυσιν των διδασκάλων του Γυμνασίου της Ερμουπόλεως | Ο κατά Κτησιφώντος λόγος | Οικονομία του ανθρώπινου βίου | Όθων Ελέω Θεου Βασιλεύς της Ελλάδος Προς τους Ελληνας.Ελληνες! | Όθων Ελέω Θεοί | Μηνολόγιον | Λυρικά | Λόγος πανηγυρικός | Λόγος επιτάφιος | Λόγος | Λόγοι εκκλησιαστικοί | Λογίδριον | Lob - und Freudegesang· der Griechen | Λεξικόν διά τους μελετώντας τα τών παλαιών Ελλήνων συγγράμματα | Κατάλογος Βιβλίων Ελληνικών διαφόρων | Κανόνες άσματικοί | Ιστορία της Βασιλίσσης Έσθήρ | Ιερά Κατήχησις | Ιερά ανθολογία | Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον | ιστοριών λόγοι | Η κατ' έπιτομήν γραμματική Τερψιθέα | Η Καινή Διαθήκη | Η θεραπευτική μέθοδος | Ή επι τής Δικαιοσύνης Γραμματεία της Επικρατείας | Ευρεσίς της πανσέπτου εικόνος του Εύαγγελισμου της Θεοτόκου, και οικοδομή του Ιερού Ναού τής Ευαγγελιστρίας εις τήν νήσον Τήνον | Επιτάφιος λόγος | Επιτάφιος λόγος | Ενωμένον Κράτος τών Ιονικών Νήσων | Ελληνικόν δώρον | Διατριβή περί των συμφερόντων της Ελλάδος | Διατάγματα | Διάλογοι περί γραμματικής | το καθ' Ελένην και Αλέξανδρον | Δηλοποίησις | Γραμματική της νεωτέραςΕλληνικής γλώσσης | Γραμματική δια σχολεία | Γεωργική και Οικιακή Οικονομία | Βίος του Ιωάννου Φριδερίκου Οβερλίνου | Βίος | Θηκαράς | Atti | Άτλας της νέας γεωγραφίας | Άσμα Στρατιωτικόν των Βαυαρών πολεμιστών | Εγκύκλιος | Εγκύκλιος | Εγκύκλιος | Εγκύκλιος | Αληθοφωνήσεις Μητρικά | Αγρονομικά | Ωρολόγιον το μέγα | Ψήφισμα Α' | Ψαλτήριον, η Βίβλος των Ψαλμών | Ψαλτήριον | Χαρίδημος ο Σάμιος | Fragment d' une Ode de Sapho | Vocabolario Italiano e Greco | Των Παιδιών η Γεωγραφία | Το αντιφάρμακον κατά της Χολέρας και άλλων επιδημικών νοσών δι' επισήμων αποδείξεων. | Σύνοψις της ιεράς ιστορίας | Σύνοψις της Εκκλησιαστικής Ιστορίας | Σύνοψις τής Γαλλικής Ιστορίας | Σύνοψις της Αγγλικής Ιστορίας | Συν θεώ Αγίω Πρακτικά της εν Πρόνοια κατ'επανάληψιν Δ' Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως | Σύμμικτα Ελληνικά | Σύλλεκτα των Θουκυδίδου και Ηροδότου Ιστοριών | Στοχασμοί περί των συμφερόντων εις τό Ελληνικόν Έθνος | Στοιχεία Παιδαγωγίας | Σάτυρα Α' | Σαμίων Πρεσβεία | Πρωτοπειρία απλοελληνική | Προς το Πανελλήνιον | Πρόσκλησις | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Πρακτικά της εν Πρόνοια κατ' επανάληψιν Λ' Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως | Πραγματεία περί της των ελληνικών στοιχείων εκφωνήσεως | απολογία Σωκράτους | Περί του εγκληματικού δικαστηρίου λόγου | Περίληψις των Πράξεων των Αποστόλων | Περίληψις της Παλαιάς Διαθήκης | Περί κλήρου και θρησκείας | Ο φανατισμός | Ορθόδοξος Ομολογία | Στρατηγικός | Ό θάνατος του Υψηλοτάτου κόμητος Ιωάννου Καποδίστρια | Ο Ευαγγελικός Ψαλμωδός | απομνημονεύματα | Μυθολογικόν | Λόγος προτρεπτικός | Λόγος Επιτάφιος | Λόγος | Λόγος | Λεξικόν της Ιταλικής γλώσσης | τα περί της αναγνώσεως των Γραφών άπαντα | Ιστορία του μεσαίωνος | Ιστορία του Ηλιού και Ελισαιέ | Ιστορία του Βασιλέως Δαβίδ | Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων απο των αρχαιοτάτων χρόνων έως των ημερών μας | Ιερά και ασφαλής οδοσοφία Χριστιανού | Θεωρητικόν μέγα της Μουσικής | Η Σφίγξ | Η κατ' επιτομήν γραμματική Τερψιθέα | Η Καινή Διαθήκη | Η Θυσία του Αβραάμ | Ή εύμορφη βοσκοπούλα | Η επιδημική Χολέρα | Η Ελλάς. Ποιημάτων | Η Γραμματική της ομιλούμενης Ελληνικής γλώσσης | Η αλήθεια | Εύχολόγιον | Επιστολάριον | λόγων ο Πανηγυρικός | Έκθεσις | Πράξις δραματική | Ειρμολόγιον | Εγχειρίδιον | Εγχειρίδιον Γαλλογραικικόν | Εγκόλπιον ιερόν | Διήγημα περί των Σανδουϊκών νήσων | Διατριβή ή Καθρέπτης της 'Ελληνικής Γλώσσης | Διακήρυξις των σεβαστών Συμμάχων Αυλών. Έλληνες! | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Γραμματική | Γραμματική της νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της Γαλλικής διαλέκτου | Γραμματική της Γαλλικής γλώσσης | Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική | Γαδάρου Λύκου και Αλουπούς Διήγησις | Βοήθημα ιερογραφικόν | Σπανός | Άτακτα | Αριθμητική | Αριθμητική | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Εγκύκλιος | Εγκύκλιος. | Ψήφ. Β. Ελληνική Πολιτεία | Η επί των εφοδιαστικών εγγράφων εξεταστική Επιτροπή | Απόσπασμα εκ της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος | Αποθήκη των παίδων | Αποθήκη επιστημονική | Αποδείξεις Εκ των προφητειών | Απάνθισμα ηρωικών ασμάτων | Αναφορά | Αναφορά του επι της Δικαιοσύνης Γραμματέως προς τήν Ε' Εθνικήν Συνέλευσιν. | αφορισμοί | βίος και μύθοι | Ώρολόγιον τo μέγα | Ώραι πρωϊναί | Ψήφισμα Β'. | Επιστολή προς τον Κυβερνήτην | Τρόπος του πλουτήσαι | Του διδασκάλου ο οδηγός | Το τραγούδι του Συνταγματικού | Το Ζιζάνιον | To δίκαιον των εθνών | Τι συμφέρει εις την έλευθερωμένην από Τούρκους Ελλάδα νά πράξη | Τηλεμαχιάς Φενελώνος | Τάα κατ' Αρσάκην και Ισμηνίαν | Σχέδια χαρακτήρων εκ της Παλαιάς Γραφής | Σύνοψις της Ρωμαϊκής Ιστορίας | Συνοπτική ιστορία των τριών ναυτικών νήσων Ύδρας Πέτσων και Ψαρών | Συν Θεώ Αγίψ Πρακτικά της εν Αργεί Πέμπτης Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως. | Συνέκδημος Ιερατικός | Συνδιάλεξις με ενα νέον περιηγητήν | Σύμμικτα Ελληνικά | Συλλογή ιδιομέλων και απολυτίκιων και άλλων τινών μελών των αεσποτικών και θεομητορικών εορτών και των εορταζομενων αγίων του όλου ενιαυτού | Σύγγραμμα περί των από την Κωνσταντινούπολιν πριγκίπων της Βλάχομολδαβίας | Στοιχεία της Γαλλικής Γραμματικής | Προς τους Ελληνας η Ελληνική Εταιρεία των Παρισίων. | Προς τον Εξοχώτατον Κόμητα Κύριον Ι. Α. Καποδίστριαν Κυβερνήτην της Ελλάδος, κτλ. κτλ. κτλ. | Προς τον Εξοχώτατον Κύριον Κόμητα Ι. Α. Καποδίστριαν Κυβερνήτην της Ελλάδος κτλ. κτλ. κτλ. | Προς τήν Σεβαστήν Γερουσίαν | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Πρόγραμμα Περί συστάσεως ενός Φιλολογικού Σπουδαστηρίου | Πραγματεία στοιχειώδης περί τών χρεών του ανθρώπου | Ποιήσεις | Χίος τραγωδός | Ποίημα Αυτοσχέδιον | Περί Τύπου | Περί της ανακαλυφθείσης μυστικής εταιρίας εν περιλήψει, μετά τίνων έπ' αυτής παρατηρήσεων | Περίληψις του Ιερου Ευαγγελίου | Παρατηρήσεις | ποιήσεις | Ο μικρός Φιλόσοφος | Ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας. Εις Ημικατάνυξιν | Οι σωζόμενοι επιτάφιοι λόγοι των παλαιών Ελλήνων | Οδηγός | Ο Αναγνώστης | Μελέτη Σωτηρίας | των εις εαυτόν βιβλία | Διάλογοι | Λόγος της Γερουσίας της Ελλάδος | Λόγος επιτάφιος | Λόγος Επιτάφιος | Λόγος | Λόγος | La Charte Constitutionnelle des Francais | Κυριακοδρόμιον | αυτοσχέδιος διατριβή περί Σμύρνης | Κλίμαξ της Ελληνικής γλώσσης | Κατήχησις των κυριωτέρων κοινωνικών καθηκόντων | Κατήχησις της Ιστορίας της Ελλάδος | Κατήχησις της Ελληνικής Ιστορίας | σχεδίασμα | Ιστορία του Προφήτου Σαμουήλ | Ιστορία του Προφήτου Δανιήλ | Ιστορία του Πατριάρχου Ιωσήφ | Ιστορία του Πατριάρχου Αβραάμ | Ιστορία του Εβραϊκού λαού | Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος | Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων απο τώων αρχαιοτάτων χρόνων | Ιεσσή Αλλάν | Θεωρίαι Χριστιανικάι και Ψυχωφελείς Νουθεσίαι | Δημηνορίαι | Η νέα Διαθήκη | Η επίτολμος οδοιπορία του Χριστιανου άποδημητου | Η Εκάβη | Ή Αιγιναία | Επιτομή της παλαιάς Ιστορίας | Επιτομή της Οθωμανικής Θρησκείας | Επιστολή | Επιστολή | Επιστολή | Επιστολή προς τους απολύτους ηγεμόνας | Επίκρισις έμμουσος | Εξέτασις των μαθητών | Ένωμένον Κράτος των Ιονικών Νήσων | Έλληνικόν Λύκειον | Έλληνες Ως να μη ήτον αρκετή η χύσις του Ελληνικού αίματος | Έλληνες | Έλληνες | Έλληνες Αίσθημα βαθύ τών φρικτών δεινών | Έλεγχος προδοτών | Βίος Λυκούργου | Εκλογάριον Γραικικόν | Εισηγητής της Γαλλικής γλώσσης, | Εισαγωγή Αλφαβηταρίου Νέου | Εγχειρίδιον πλήρες | Εγχειρίδιον διπλογραφίας | Έγκόλπιον τών ιατρών | Δοκίμιον περί των στοιχειωδών αρχών της ανατροφής | Διδασκαλία της διαγραφικής | Διάταξις της εκφοράς της Α. Ε. του αειμνήστου Κυβερνήτου της Ελλάδος Ι. Α. Καποδίστρια | Διάλογος μεταξύ δύο φίλων | Διαγωγή του Καποδίστρια | Δήμος κ Ελένη | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δεήσεις δια πασαν ημέραν της εβδομάδος | Grammatica della lingua Italiana | Βίος του νομοθέτου Μωυσή | Βίος του ενάρετου εκείνου φιλανθρώπον, Ροβέρτου Ραίκου, Ομού και μία Σύντομος Ιστορία Των εν Ευρώπη και Αμερική Κυριακών Σχολείων | Βίος και χαρακτήρ | Βίος και κόποι | Βιογραφική Ιστορία του αθανάτου ήρωος Μάρκου Μπότζαρη | Atti | Αρχαιολογία Ελληνική | Αριθμητική | Εγκύκλιος | Εγκύκλιος | Οδηγίαι | Προς την σεβαστήν Πέμπτην Εθνικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν | Αναφορά του επί της Δικαιοσύνης προσωρινού Γραμματέως, προς την Α. Ε. τον Κυβερνήτην της Ελλάδος | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Εγκύκλιος | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Ελληνική Πολιτεία | Η Εθνική Ε' τών 'Ελλήνων Συνέλ[ε]υσις | Αποθήκη των παίδων | Απανθίσματα Ιστορικά εκ της Παλαιάς Διαθήκης | Απάνθισμα Αριθμητικής | Αξιωματικαί ειδήσεις | Αναφορά | Αναφορά | Αναφορά του επι των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματέως της Κυβερνήσεως | Αναφορά του έπι της Δικαιοσύνης προσωρινου Γραμματέως | Αι των Αγίων Γραφών Προφητείαι περί των Εβραίων, και περί τής Νινεύι και Βαβυλώνος | A Dictionary of Modern Greek Proverbs with an anglishtranslation, | Ωδή εις την αναγόρευσιν του Υψηλοτάτου και μεγαλοπρεπέστατου ηγεμόνος της Ελλάδος Λεοπόλδου | Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως | Χριστιανικής Διδασκαλίας | Χριστιανικής Διδασκαλίας | Χριστιανική Διδασκαλία | Χoρτολ[o]γία | Τύχαι Τηλεμάχου υιού του Οδυσσέως | Του τέκνου ο βοηθός εις την απόκτησιν χρησίμου μαθήσεως | Τοπογραφία της Βλαχίας και Ανθρωπολογικά | Το Κρητικόν Συμβούλιον | Τό καινόν Αλφαβητάριον | To θέλγητρον | Τι συμφέρει εις την έλευθερομένην από Τούρκους Ελλάδα να πράξη εις τας παρούσας περιστάσεις διά να μήν δουλωθή εις χριστιανούς τουρκίζοντας | Τι συμφέρει εις την ελευθέρωμένην από Τούρκούς Ελλάδα να πράξη εις τας παρούσας περιστάσεις δια να μη δουλωθή εις Χριστιανούς Τουρκίζοντας | Τα χρέη του πλοιάρχου και των υπ'αυτόν αξιωματικών και υπαξιωματικών | Τα κατά Τηλέμαχον | Τα δώδεκα Ευαγγέλια | Συστηματικόν Εγχειρίδιον περί Ιατρικής Πολιτείας | Συνοπτική Γραμματική | Στοιχεία της Ελληνικής γλώσσης | Σειράς στοιχειώδους μαθηματικής τόμος έκτος | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Πρακτική διά κάθε λογαριασμόν εις πωλήματα αγοράσματα μέτρα και ζύγια | Πολιτική αι Εγκληματική Διαδικασία | Λυκούργος | Πίναξ μισθοδοσίας | Πίνακες της αλληλοδιδακτικής | Πίνακες συνοπτικοί | Περί της γνήσιας προφοράς της Ελληνικής γλώσσης βιβλίον | Περίληψις του Ιερού Ευαγγελίου | Περίληψις της γενομένης αναφοράς εις την επί της προπαιδείας επιτροπήν | Παράλληλον φιλοσοφίας και χριστιανισμού αθεϊσμού και δεισιδαιμονίας | Παιδαγωγία ήτοι Αλφαβητάριον | Ο φιλάνθρωπος | Οκτώηχος | Οκτώηχος | Ο Ι. Καπόοδίστριας απολογούμενος επί Εθνικής Συνελεύσεως | Οι εικοσιτέσσαρες οίκοι της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αει παρθένου Μαρίας | Οδηγίαι | Ό Άσωτος | Μεταρρύθμησις της τροφοδοσίας του Εθνικού Στόλου | Μαθήματα έπ των Αισωπείων Μύθων | Μαθήματα δια τους παίδας | Τόξαρις η φιλία | Λόγος | Λοδοίκου του κλεινοτάτου Βαυαρών Βασιλέως ελεγεία τε και μέλη εις Έλληνας. Ελληνιστί | Κανονισμός εσωτερικός των Δικαστηρίων Ειρινοδικείων, Πρωτοκλήτων,Εκκλητών και του Ανωτάτου | Κανάρις | Καλά παιδάκια εξετάζετε τον εαυτόν σας | Ποιημάτια | Ιστορία της παλαιάς Ελλάδος από τους αρχαιότατους χρόνους ως την υποδούλωσιν αυτής εις την Ρώμην | Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων από των αρχαιοτάτων χρόνων εως των ημερών μας | Ιεροδιακονικόν | Η Σίφνιος Μούσα | Η Καινή Διαθήκη | Επιτομή της Ιεράς Ιστορίας της 'Εκκλησίας της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης | Επιτάφιος εις τον εκ Κεφαλληνίας Σπυρίδωνα Γερουλάνον | Ύμνος | Εγχειρίδιον δια τ'αλληλοδιδακτικά σχολεία | Διατριβή εναίσιος ιατρική | Διάλογος δύω ξετιμωτών | Γραμματική της ελληνικής γλώσσης | Γραμματικής εισαγωγής | Αρμινίου και Δωροθέας | Γνωμολογικόν Περιέχον τα κατά Άλφάβητον | Γνωμολογικόν Περιέχον τα κατά Άλφάβητον γνωμικά μονόστιχα | Γνωμολογικόν Περιέχον τα κατά αλφάβητον Γνωμικά Μονόστιχα | Γνωμικά των παλαιών φιλοσόφων | Βίος Αισώπου | Ευτέρπη | Βιβλιαράκι Κατ' Ερωταπόκρισιν | Atti | Άτακτα | Αριθμητικής στοιχειώδη μαθήματα | Χρέη και όδηγίαι των τελωνών της Επικρατείας | Εγκύκλιος | Ψήφισμα | Ελληνική Πολιτεία | Ψήφισμα | Ψήφισμα | Ψήφισμα | Ψήφισμα | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Άνθος Χαρίτων | Ακολουθία των αγίων πεντεκαίδεκα ίερομαρτύρων Τών επί Ιουλιανού τού Παραβάτου Μαρτυρησάντων έν Τιβεριουπόλει | Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Γερασίμου τοΰυ νέου ασκητού | Μύθοι ηθικώτατοι | Αι. θείαι λειτουργίαι | Αθήναι έλευθερωμέναι | La Cyropédie | Ψηφίσματα τής Λ' 'Εθνικής Συνελεύσεως | Ψαλτήριον Δαβίδ | Χριστιανικής διδασκαλίας μαθήματα τμήματος | Χρηστοήθεια Παιδική και ηθική του ανθρώπου, | Χάρτης της Ελλάδος | Ελληνική Γραμματική | Ύμνος εις την Ελλάδα | Του κλήρου ό οδηγός, | Το Άγγλο - έλληνικόν αλφαβητάριον | Της Εκκλησίας του Χριστού σύντομος ιστορία των τριών πρώτων αιώνων | Τα κατά την κηδείαν του μακαρίτου Φ. Χάστιγγος | Συστηματικόν Εγχειρίδιον περί ιατρικής πολιτείας | Σύντομος έκθεσις της ελληνικής προφοράς, και ορθογραφίας | Σύνοψις των αποδείξεων του Χριστιανισμού | Συνοψις τής Ιεράς Ιστορίας | Συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ρωσσίας και Τουρκίας. | Συλλογή Διαφόρων Μαθημάτων | Στοιχεία της ελληνικής γλώσσης | Λόγοι επικήδειοι και επινίκειοι | Σειράς στοιχειώδους μαθηματικής τόμος τρίτος | Σειράς στοιχειώδους μαθηματικής τόμος δεύτερος | Πρός την Δ' Εθνικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν | Προκήρυξις | Πρακτικά της εν Αργεί Τετάρτης των Ελλήνων Συνελεύσεως | Περί ψυχικής ωφελείας | Περί της του Χριστού Μιμήσεως | Περί Πολιτειών, περί των εις σύνταξιν και συντήρησιν αυτών και περί πολιτικής κυβερνήσεως | Περιγραφή της εν Ναυαρίνω Ναυμαχίας και των αμέσως προηγησαμένων περιστάσεων | Παρατηρήσεις Περί των Νήσων Δήλου και Ρηνείας, και περί εμπορίου | Παραγγελίαι περί υγείας και μακροβιότητος | Παιδαγωγία χρήσιμος | Ομιλία προς τους ναύτας | Ο μικρός Ερρίκος και ο φορεύς του | Ο Ερμηνεύς του Γάλλου εν Ελλάδι | Ode | Νέον Αλφαβητάριον και Αναγνώσεως Προπαιδεία | Μικρόν Προσευχητάριον εις χρήσιν τών σπουδαζόντων Νέων | Μετάφρασις επισήμου επιστολής | Μαρτίνος | Λεξικόν Ελληνικόν | Κύριοι Πληρεξούσιοι του Έθνους | Κατήχησις της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως | Κατάλογος | Καθήκοντα του Αστυνόμου ως προς την σχέσιν του με την εγκληματικήν δικαιοσύνην | προς τους Έλληνας | εναρχισμός | Η Νέα Καλυβίτις | Η μικρά Άννα | Η Κυριακή ευλογία εις τό ανθρώπινον γένος | Η Καινή Διαθήκη | Η Γραμματική της ομιλούμενης Ελληνικής γλώσσης | Η Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Ερμηνεία επί τήν άπολύτρωσιν του ανθρωπίνου γένους | Επιτομή Αγγλικής γραμματικής | Ενωμένον Κράτος των Ιονικών νήσων | Εν ονόματι τον Παντοδυνάμου Θεού | Ελληνική Εταιρεία | Εισήγησις | Είδησις δευτέρα | Εγχειρίδιον της αλληλοδιδακτικής μεθόδου | Εγχειρίδιον Γεωγραφικόν | Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική | Εγκυκλοπαίδεια απλοελληνική | Εγκύκλιος ιδιαιτέρα | Εγκληματική Διαδικασία | Δρομοδείκτης των ακολουθών οκτώ μερών | Διήγησις | Αι εξαστίχων παράφρασις του Ίερου Συμβόλου τής 'Ορθοδόξου Ανατολικής, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας | Διδασκαλίαι | Διατριβή περί της καλλιέργειας των Γεωμήλων | Διάταγμα περί Οργανισμου Στρατιωτικής Κεντρικής Σχολής. Έν Αιγίνη, εν τη Εθνική Τυπογραφία Διευθυνομένη | Δηλοποίησις | Γραμματική της νέας Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική | Γεωργίω Λεβούνη Κυθηρίω νέω καλώ κάγαθώ και των Μουσών τροφίμω του της Νομικής αξιωθέντι στεφάνου εν τω των Πισών Πανεπιστήμια | Βιβλίον των Δημοσίων Προσευχών | Άτακτα | Αρχαί γραμματικής ελληνικής δια τους αρχαρίους | Εγκύκλιος | Ελληνική Πολιτεία | Ψήφισμα | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Οδηγίαι | Ψήφισμα KΓ' | Ελληνική Πολιτεία | Εγκύκλιος | Εγκύκλιος | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Εγκύκλιος | Ελληνική Πολιτεία | Οργανισμός Ταχυδρομείων | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Έκφρασις ευγνωμοσύνης προς τας δημοσίας υπηρεσίας | Ελληνική Πολιτεία | Απάνθισμα των Εγκληματικών ττης Β Εθνικής Συνελεύσεως των Ελλήνων | Ακολουθία | Ακολουθία του Αναγνώστου | Ο κατά Κτησιφώντος λόγος | Αι θείαι Λειτουργία | επίδειξις | Φαίδρα | ο θάνατος του Καραϊσκάκη | Τους υπέρ πατρίδος αποθανόντας | Του γαλακτοπώλου ή θυγάτηρ | Τη σεπτή σκιά του μεγαλώνυμου και μεγαλοδόξου Μεσολογγίου | Συντακτικόν της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης | Συνοπτική της απλοελληνικής διαλέκτου Γραμματική | Συνοπτική Γενική Ιστορία τών Αξιολογωτέρων Συμβεβηκότων του Κόσμου | Στοιχεία της λατινικής γραμματικής | Στοιχεία Αριθμητικής | Προφυλακτική Σάλπιγξ | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Πρόγραμμα | Πολιτικής Οικονομίας Κατήχησις | Poesies lyriques | Περί ωφελείας και εκτάσεως τών πολιτικών επιστημών | Περί της κοινωνικής συνθήκης, | Περί Πολιτειών | Pervonatcnal'nija υpraznenija | Παλαιονομία | Παιδαγωγικά Μαθήματα | Παιδαγωγικά Μαθήματα | Παιδαγωγικά Μαθήματα | Παιδαγωγικά Μαθήματα | Παιδαγωγικά Μαθήματα | Ορθόδοξος Ομολογία | Ονομαστικόν Έλληνικόν | 0ι διαβόητοι πλάνοι | Odes | Νέος Οδηγός | Μικρόν προσευχητάριον | Μηνολόγιον Πρόχειρον | Λόγος της Μεγάλης Παρασκευής | Κύριε Αντώνιε Τσούνη | Κατήχησις γεωγραφίας | Ι. Γ. Ευνάρδω | Η νέα Διαθήκη | Η ηθική | Η Αγία Βίβλος | Ερμηνεία της καλλιέργειας του γεωμήλου και των ωφελιμωτέρων αυτού χρήσεων | Επεξήγησις των Παρατηρήσεων | Ένωμένον Κράτος τών Ιονικών Νήσων | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Εισαγωγή εις την γραμματικήν της ελληνικής γλώσσης | Είκοσι βραχείς Ίστορίαι | Εγχειρίδιον του Ορθοδόξου Χριστιανού | Εγχειρίδιον | Δοκίμιον περι της πλησιέστατης συγγενείας τής Σλαβωνο- Ρωσσικής γλώσσης προς την Ελληνικήν | Διοργανισμός του Εκκλησιαστικού Σπουδαστηρίου | Διονυσίας Αριθμητική | Διάταξις | Διάταξις | Διάταγμα | Διάλογος περί της Ελληνικής επαναστάσεως | Διακήρυξις | Πρωτοπειρία απλοελληνική | Δηλοποίησις | Δεήσεις | Γραμματικής | Γραμματική Μεθοδική, Πρακτική και Θεωρητική τής Ελληνικής γλώσσης | Γνώμαι και σκέψεις ηθικαί | Γνησιότης της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης | φυσικός Νόμος | Βίος καλά ζωγραφισμένος | Βιογραφία των ηρώων | Atti | Άτακτα | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Ψήφισμα ις΄ Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Εγκύκλιος | Προκήρυξις | Διοικητικός 'Οργανισμός των Τμημάτων της Πελοποννήσου | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Ελληνική Πολιτεία | Εγκύκλιος | Ελληνική Πολιτεία | Ακολουθία τρίτη της Διατριβής | Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Σεραφείμ | Αγγελία | Ώραι πρωϊναί | Των γονέων ο οδηγός | Τα τέσσαρα | Τάξις της ενεργείας | Σύστημα αγγλικόν | Συνάθροισις τρίτη της Δευτέρας Γερουσίας | Στοιχεία Αριθμητικής | Specimens of greek penmanship | Σάτυρα | Σάτυρα | Σάλπισμα πολεμιστήριον | Raccolta | Πρόσκλησις | Προκήρυξις | Πρόγραμμα | Πράξεις των Αγίων Αποστόλων | Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος | Ορθόδοξος Διδασκαλία | Παιδομαθία | Παιδαγωγικά Μαθήματα | Παιδαγωγικά Μαθήματα | Παιδαγωγικά Μαθήματα, | Παιδαγωγικά Μαθήματα | Παιδαγωγικά Μαθήματα | Παιδαγωγικά Μαθήματα | Παιδαγωγικά Μαθήματα | Παιδαγωγικά Μαθήματα | Παιδαγωγικά Μαθήματα | Ο Πυρπολισμός του οθομανικού στόλου εις Νεόκαστρον | Ο Αγαμέμνων | Νόμοι του Σχολείου, Γραικιστί και Γερμανιστί | Μενέδημος | Λόγος | Λόγος Παραινετικός | Λόγος επιτάφιος | Λόγος επιτάφιος | Λεξικόν της Αγγλικής και Γραικικής γλώσσης | Λεξικόν άπλο - ελληνικόν και γερμανικόν | Ύμνοι Εκκλησιαστικοί | Κώδηξ Ψηφισμάτων | ποιήματα και πεζά τίνα | Ιστορία περί των μυθολογουμένων θεών των αρχαίων Ελλήνων και άλλων εθνών έτι περί των ημιθέων ήτοι ηρώων, ναών τε, θυσιών και λατρειών των αυτών | Ιστορία δια στίχων | Θεωρία περί της Ελληνικής Γραμματικής τε και γλώσσης | Η προς θεόν ομολογία της Πίστεως και το Ιερόν Απάνθισματού Ψαλτηρίου | Η Καινή Διαθήκη | ΗΚαινή Διαθήκη | Η Καινή Διαθήκη | Ερευνα περί της φύσεως του διαφορικού υπολογισμού | Επτά Πληναι της Ελλάδος | Επιστολαί προς τας Επτά Εκκλησίας τας εις την Ασίαν | Ενωμένον Κράτος των Ιονικών νήσων | Έν ονόματι τής Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος | Ελληνική Πολιτεία | Έκκλησις | Ελληνες! | Φενελώνος κατ'επιτομήν βίων | Εκλογάριον | Εισαγωγή εις την σπουδήν της Νεοελληνικής γλώσσης | Διονυσίας γραμματική | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Γραμματική της Λατινικής γλώσσης | Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης | Γραμματικής μέρος Α' | Γραμματική Μεθοδική, Πρακτική και Θεωρητική, της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική Γαλλική | Γεώργιος Δαντίνος ο εντροπιασμένος σύζυγος | Βίος του Εδουάρδου Έκτου | Σπανός | των Αβδηριτών η ιστορία | Atti | Ασματα πολεμιστήρια | Αρχαί Γραμματικής ελληνικής | Αρριανού των Επικτήτου διατριβών βιβλία τέσσαρα | Η Αντικυβερνητική Επιτροπή Προς απαντάς τους Ελληνας διακηρύττει. | Η Αντικυβερνητική Επιτροπή Διακηρύττει προς το Πανελλήνιον. | Η Αντικυβερνητική Επιτροπή Διακηρύττει. | Η Αντικυβερνητική Επιτροπή Διακηρύττει. | Η Αντικυβερνητική Επιτροπή | Η Αντικυβερνητική Επιτροπή Διακηρύττει | Η Αντικυβερνητική Επιτροπή | Η Αντικυβερνητική Επιτροπή Διακηρύττει | Ή Αντικυβερνητική Επιτροπή της Ελλάδος Διακηρύττει | Απο το Αρχιστρατηγείον Προς το Πανελλήνιον | Απο μιαν πρωινήν εφημερίδα της Λόνδρας | Αναφορά των προκρίτων των Σπετσών πρός την Σεβ. Άντικυβερνητικήν Επιτροπήν. | Almanacco | Ακολουθία παρακλήσεως του εν αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος | Αδελφοί Πατριώται | διάλογος δεύτερος περί των Ελληνικών συμφερόντων | Ώραι Πρωϊναί | Τά Μυστικοσυμβούλία και οι λαοί | Σχέδιον Οργανισμοί του άτακτου στρατιωτικού της Ελλάδος | Σύντομος έπίστασις εις την του τής Αουστρίας Μητιαστηρίου πολιτικήν ως προς την Ελλάδα. | Συλλογή των αρχών του πρωτοτύπου και του έκ συνθήκης τής Ευρώπης Δικαιώματος των Εθνών περί τών θαλασσίων λειών και της ουδετερότητος | Προσωρινή Δοιίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Πρόσκλησις εις βοήθειαν των Ελλήνων | Προσδιόρισι | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Πράξις τής Διοικήσεως εκδοθείσα κατά το 16 άρθρον | Ποιητικά δοκίμια | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Περιγραφή τήν κατά την Ίνδίαν πόλεως Βενάρης | Παραδείγματα ρωμαϊκής ποιητικής | Ομιλία παραινετική | Ο θάνατος του Άβελ | ο Αγαμέμνων | razghovori | Νικήρατος | Νέον Αλφαβητάριον | Μικρόν αλφαβητάριον | Λόγος κατά Λεωκράτους | Λόγος Περί της Αναπαύσεως των Χριστιανών | Λόγος επιτάφιος | Λεξικόν | Κυριε Γ. Ψυλλα. Παρακαλώ να εκδώσης εις την Εφημερίδα σου τοίσον της αναφοράς μου, τήν οποίαν έδωσα προς τους κυρίους Εφόρους της Φιλ. Εταιρείας | Κατήχησις Πολιτική εις χρήσιν των Ελλήνων | Κατάλογος των υποκειμένων εις δασμόν εισερχομένων και εξερχόμενων ειδών εμπορίοτι. | Λυρικά | Ιονικόν Κράτος | Θεωρήματα τίνα περί πολυγωνομετρίας | Η Επιτροπή της Συνελεύσεως προς τους πληρεξουσίους της Γ' Εθνικής Συνελεύσεως | Ή διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος | Ευλαβής συναναστροφή | Ερμιόνη | Επιτομή φυσικής ιστορίας | εγχειρίδιον | Εγχειρίδιον Περί Συντάξεως των οκτώ του λόγου μερών | Διοργανισμός του στρατιωτικου Επτανησίου Σώματος, διατρίβοντος εις την Ελλάδα | Διδασκαλίαις | Διασάφησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Γράμμα αποχαιρετιστικόν | Γεωγραφία φυσική | Βίος και Χαρακτήρ του Δαβίδ | Βίος και ημερολόγιον του Αμπτούλ Μεσσία | Βιβλίον των δημοσίων προσευχών και τής υπηρεσίας τών Μυστηρίων και άλλων εκκλησιαστικών θεσμών και τελετών κατά το εθος της ηνωμένης Εκκλησίας Αγγλίας και Ιβερνίας | Βάσανος Της Ειλικρίνειας | Η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος | Η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος | Η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος | Προς τους Επτανησίους και λοιπούς Πατριώτας | Η Επιτροπή της Συνελεύσεως διακηρύττει | Το Εθνικόν Ταμείον Διακηρύττει | Αλφαβητάριον μεθοδικόν | Αι αναγκαιότατοι γνώσεις εις τα παιδία | Ωδή | Χωριολόγιον | Υπόμνημα περί της Ελλάδος | Υμνος είς την ελευθερίαν | Τρίτη αναφορά του Εφορείου τής Ιωνικής Γραφικής Εταιρείας προς την αυτήν Εταιρείαν και προς το Κοινόν | Τραγούδια ρωμαϊκά | Τη Καισαρεία περί επιστημών Ακαδημία τη εν Πέτρου πάλει την έκατοντουντιν εαυτής πανήγυριν το πρώτον | Τά Λυρικά και βακχικά | Σύντομος Ιστορία των τριών πρώτων αιώνων της Εκκλησίαςτου Χρίστου | Σύνοψις Γνωμών Ηθικών | Συνεισφοραί ενος Στρατιωτικού | Raccolta | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Ποιητικαί Μελέται | Ποίημα | Περί των Ελληνικών συμφερόντων διάλογος δυο Γραικών | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκισις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Eλλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Παρατήρησις | Παράπονον "θλιβερόν | Ορέστης | Ο Ξυλοκόπτης Γερμανός | Ο θεόπνευστος λόγος | O εν Γενέβρη δυστυχής ωρολογοποιός | Απομνημονεύματα | Genlis' | Mittheilungen | Λόγος | Λόγος προς τους Σπουδαστάς τής Θεολογίας | Λόγος έπινίκιος | Λόγος | Λεξικόν απλό-ελληνικόν και γερμανικόν | Chants populaires | Κατάλογος των ευρωπαϊκών Πλοίων τών ναυλωθέντων από τον Μεχμέτ Αλλήν | Ηθικά διηγήματα | Θεωρία γενική περί τών Διαφόρων Διοικητικών Συστημάτων | Η περί εκποιήσεως εθνικών κτημάτων επιτροπή | Η διατριβή του Χριστιανου αποδημητου | Επιστολή Ελληνίδων τινών προς τας Φιλελληνίδας | Ελεγεία | Ειρμολόγιον | Δύναμις της Αληθείας | Δοκίμιον περί προσωπικών ασφαλειών | ύμνος εις την ελευθερίαν | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησίς | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης | Γεωγραφία Αστρονομική | Βιβλιαράκι | Βαλαισάνη, ή χωρίτισσα γυνή της Σβεκίας | Atti | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Αποφάσεις περί λειών της τόπον επεχούσης θαλασσίου κριτηρίου πενταμελούς Επιτροπής | Αποσπάσματα | εισαγωγή εις Το δημόσιον καθολικόν δικαίωμα | Ωδή εις τον Λόρδ Βύρωνα ελεγεία | Γαλάτεια | Το κεκραγάριον | Ευαγγέλιον | Ταμείον 'Ανθολογίας | Στοχασμοί περί της από την θρησκείαν ωφελείας | Σοβαρά αυτεξετασία αρμοδιωτάτη εις Γέροντας τε και Νέους | Λόγος περί μεθόδου του οδηγείν | Προσωρινόν Πολίτευμα | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προς τους Παραστάτας του Έθνους και προς το Πανελλήνιον | Λόγος | Προς τον Κύριον Λάζαρον Κουντουριώτην | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προκήρυξις | τα Πολιτικά τούτέστι | Πίνακες αναφερόμενοι εις την Κανωνικήν περιέχουσαν την γυμναστικήν και πρακτικήν του πεζικου στρατεύματος | Περί της του Χρίστου Μιμήσεως βιβλία τέσσαρα | Περί της αμαρτίας και του κίνδυνου | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Ομιλία, ή λόγος, περί της αθλιότητας του ανθρωπίνου Γένους, και τής καταδίκης αύτου εις αιώνιον θάνατον διά το ίδιον αύτού αμάρτημα | Ο κίνδυνος της αναβολής | Ο Ελληνικός δήμος προς τους πληρεξουσίους του | Νόμος τής Επιδαύρου | Μικρά Κατήχησις | Μαθήματα δια άνάγνωσιν | Λόγος επιτάφιος | Λόγος επιτάφιος εις τον αείμνηστον Πατριάρχην ΚωνσταντινουπόλεωςΓρηγόριον | Λόγος | Κωνσταντινιάς | Κώδιξ των νόμων | Chants Populaires | Cenni | Κοινωνική περιέχουσα την γυμναστικήν και πρακτικήν του πεζικού στρατεύματος | Ιστορική και κριτική Σύνοψις τών έν Κρήτη διατρεξάντων | Ιστορία της Δυτικής Χ:[έρσου] Ελλάδος | Τα πατά Παύλον και Βιρνινίαν | Η πρόοδος του Χριστιανού άποδημητου εκ του παρόντος κόσμου μέχρι του μέλλοντος | Η Λύρα | Η Καινή Διαθήκη | Ηδιατριβή του Χριστιανού άποδημητου | Ερμηνεία περί της απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους | Επιτομή της Αγίας Ιστορίας | Επιτάφιος εις Μάρκον τον Μπότσαρην | Ενωμενον Κράτος των Ιονικών Νήσων | Εν τη Βουλή | Εις το όνομα του Θεου | Ειδοποίησις | Ειδοποίησις | Είδησις | Δρομοδείχτης | Διδασκαλία Χριστιανική | Διδασκαλία Γαλλικής διαλέκτου, και ορθογραφίας, δια κανόνων | Διάλογοι τρεις Μεταξύ ενος υπηρέτου και ενος ενορίτου του | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Vinificazione | Γραμματική τής Αγγλικής γλώσσης | Βίος του Γουλιέλμου Κέλλυ | Βιβλίον των Δημοσίων Προσευχών και της Υπηρεσίας των Μυστηρίων και άλλων εκκλησιαστικών θεσμών και τελετών | Βιβλιαράκι κατ' ερωταπόκρισιν περί λογής λογιών πραγμάτων αναγκαίων | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Απανθίσματα | Ψαλτήριον Δαβίδ | Σύντομοι Προσευχαί | Στοχασμοί περί της από την θρησκείαν ωφελείας | Στολαγωγία | Σημείωσις των αξιολογωτέρων | Πρόσκλησις | Πρόσκλησις τοΰ έφορείου τής ιωνικής αγιογραφικής εταιρείας | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Πραγματείαι φυσιολογικής | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Παιδαγωγία χρήσιμος εις τους ποθούντας μαθείν γράμματα | Παιδαγωγία Νέα ευ μέθοδος | Ο βίος και η μαρτυρία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού | Ο Αλεξις | Λόγος πανηγυρικός | Sprachlehre | Κίνησις στόλων | Κανάρης | Η θυγάτηρ του γαλακτοπώλου | Η Επιστήμη του καλού Ριχάρδου | Διήγημα περί της παρούσης καταστάσεως των ελληνικών πόλεων | Διδασκαλία Γαλλικής διαλέκτου και ορθογραφίας δια κανόνων | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Das Evangelium | Βιβλίον τών δημοσίων προσευχών και της υπηρεσίας των Μυστηρίων και άλλων εκκλησιαστικών θεσμών και τελετών κατά το έθος της ηνωμένης Εκκλησίας, Αγγλίας και Ιβερνίας | περί αδικημάτων και ποινών | Atti | Παραινέσεις πολιτικοί | Privilegien | Συνοπτική Φισιολογία | The Greeks at Tripolitza | Συνοπτική περί αιτίων ασθενείας προξενούντων | Προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος | Προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος. Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού διακηρύττει | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | Προσωρινή διοίκησις της Ελλάδος. Αρ. 12. του Κωδικός των Νόμων. Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού | Ποιήματα | Ονησάνδρου Στρατηγικός, και Τορταίου το πρώτον Έλεγείον | Νεωτάτη κατάστασις των ελληνικών πραγμάτων | Η Πάργα | Η Καινή Διαθήκη | Η Ελλάς εις τας Σχέσεις της με την Ευρώπην | Ευχαί | Ενωμένον Κράτος των Ιωνικών νήσων | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Ηθικά Νικομάχεια | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος. Ο Μινίστρος του πολέμου Προς τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδος | Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως | Τοις κραταιοτάτοις της Ευρώπης βασιλευσι. Aux tres puissants Souverains de l'Europe | Τα Βιβλία | Σύντομος Γραμματική της Γραικικής γλώσσης | Συλλογή Αισωπείων Μύθων | Στοιχειώδους Εγκυκλοπαίδειας | Δάφνις | Σάλπισμα Πολεμιστήριον | Σάλπισμα Ελληνοσωτήριον | Προτροπή πατριωτική προς το γένος των Γραικών | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Πονήματα | Versi | Περί του γνώθι σ' αυτόν | Ομογενείς, Φιλελεύθεροι Έλληνες | Ο Δήμος | Νέον Ήμερολόγιον | Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος | Λόγος περι Πίστεως | Λόγος επιτάφιος | Liturgia Anglicana | Λεξικόν πρόχειρον της ελληνικής γλώσσης | Κατάλογος των ποινών βιβλίων της τυπογραφίας | Ιστορία της Νέας Γραφής | Η συνταγματική χάρτα | Ηθική Φαντασία | Ερμηνεία εις τους εκατόν πεντήκοντα ψαλμούς του προφητάνακτος και Θεοπάτορος Δαβίδ | Επιτάφιος λόγος εις τον αείμνηστον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον | Ενωμένον Κράτος τών Ιονικών Νήσων | Ενωμένον Κράτος των Ιωνικών Νήσων | Εν ονόματι Θεού Παντοκράτορος. Το Ελληνικόν Έθνος, βεβαρυμένον πλέον ν' άναστενάζη υπό τον σκληρόν ζυγόν | Εις δόξαν | Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της Εκκλησιαστικής Μουσικής | Δοξαστικά του ένιαυτου των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών,και τών εορταζομένων αγίων | Διάταγμα οικονομικόν, επιτροπικόν, και διδασκαλικόν | Δηλοποίησις | Δηλοpοίησις. | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Der neue griechische Anakreon. Ό Νέος Ελληνικός 'Ανακρέων | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Grammatica della lingua Italiana | Πολιτικών τα σωζόμενα | Ανδρες Γραικοί όσοι ευρίσκεσθε εις Μολδαβίαν και Βλαχίαν! Ιδού μετά τοσούτων αιώνων όδυνας | Αδελφοί της Εταιρείας των Φιλικών | Αδελφοί ομογενείς όσοι εύρίσκεσθε εις Ιάσι και εις όλην την Μολδαυίαν | Ωγυγία | Ψαλτήριον Δαβίδ | Χρονικόν προγνωστικόν ή καλενδάριον παντοτεινόν | Χρηστομάθεια απλοελληνική εις χρήσιν της Νεολαίας του Γένους | Υγιεινατάριον | Τριώδιον ψυχωφελέστατον | Τό Ψαλτήριον του Δαβίδ | Το τέλος του χρόνου | Τοις απανταχού ευρισκομένοις Ομογενέσιν ΄ύσοι της τοΰ Γένους Δόξηςκαί ωφελείας | Τα Ολύμπια | Τά κατά Χαριτώ αι Πολύδωρον, Μυθιστορία | Σύντομον Δοξαστάριον | Σύνταγμα φιλοσοφίας | Σύνοψις Ιερά | Συνοπτικός Παραλληλισμός της Ελληνικής και Γραικικής ή άπλοελληνικής γλώσσης | Συμφορά και αιχμαλωσία Μωρέως | Τα άπαντα | Συμβουλή τριών Επισκόπων | Συμβουλαί προς την θυγατέρα μου | Συλλογή Διαφόρων Τραγωδιών | Στοιχειώδους Εγκυκλοπαίδειας | Στοιχεία τής Μεταφυσικής | Πυρρός ό Βασιλεύς των Ηπειρωτών και ισχυρώτατος καταμαχητήςτων Ρωμαίων | Προς τον φίλον Ανάργυρον Πετράκην | Πρακτική Αριθμητική | Πίνακες παιδαγωγικοί | Πεντηκοστάριον | Ομιλία | Ομιλία | Ιλιάδος Ραψωδία Δ | Οκτώηχος | Οινολογία | Οι γενικώτεροι κανόνες της συντάξεως | επιστρέφοντα εις την πατρίδα αυτού Χίον | Νέον Αναστασιματάριον | Μυθολογικόν | Modeles | Μηναίον του Δεκεμβρίου | Μηναίον του Νοέμβριου | Μηναίον του Οκτωβρίου | Μηναίον του Σεπτεμβρίου | Μηναίον του Αύγουστου | Μηναίον του Ιουλίου | Μηναίον του Ιουνίου | Μηναίον του Μαίου | Μηναίον του Απρίλλιος | Μηναίον του Μαρτίου | Μηναίον του Φεβρουαρίου | Μηναίον του Ιαννουαρίου | Λεξικόν της γραικικής, γαλλικής τε και ιταλικής γλώσσης | Η Εξάβιβλος | Κωνσταντινιάς | Κατήχησις η ορθόδοξος διδασκαλία της Χριστιανικής πίστεως | Κατάλογος | Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως μετά συνωνύμων και επιθέτων εκλογής | Η κατ' έπιτομήν γραμματική Τερψιθέα | Ηθικαί Φαντασίαι | Η ελευθέρωσις των Θηβών | Η Ανακάλυψις της Αμερικής | Ευχολόγιον τo Μέγα | Ερωφίλη | Ερμολογικά | Ελλάς Πρόλογος Εις την Τραγωδίαν | Έκθεσις | Είδησις | Δοκίμιον περί τών αρετών και πράξεων | Διατριβή εις την πάλαιαν Ιστορίαν της Ηπείρου | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης | Γραμματικής βιβλίον πρώτον | Γεωμετρίας | Γενική ιστορία | Γαλλικός εμπορικός κώδηξ μεταφρασθείς εις την καθ΄ομιλουμένην ημών διάλεκτον | Βίβλος των Δημοσίων Προσευχών και τής υπηρεσίας των Μυστηρίων και άλλων εκκλησιαστικών θεσμών και Τελετών | Βίβλος της δημοσίας ευχής | Βιβλίον των δημοσίων Προσευχών | Κεφάλαια παραινετικά | Άτλας της περιηγήσεως | Ονειροκριτικόν | Αρχιερατικόν | Αρχαιολογία της Χίου | Αριστομένης και Γοργώς | Αποθήκη Των παίδων | Αναφορά του Εφορείου της Γραφικής Εταιρείας των Ιωνικών Νήσων προς την αυτήν εταιρείαν και προς το κοινόν | Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Γερασίμου | Ακολουθίαι Επιτάφιοι | βίος και μύθοι | Αι θείαι λειτουργίαι | Ωρολογίον τo μέγα | Ψαλτήριον του Προφητάνακτος Δαβίδ | Του νέου Ρομπινσόν συμβάντα | Ποιημάτια | Τα περί τον Σαδίκην ή την Είμαρμένην | Σύνταγμα φιλοσοφίας | Σύνοψις της παλαιάς Γεωγραφίας | Σύνοψις όλων τών ελευθέρων Τεχνών και Επιστημών | Σύνοψις Επιστημών | Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού πάλαι μεν ελληνιστί | Γεωγραφικών βιβλία | Στοχασμοί | Στοιχειώδης Πραγματεία | Πρώτη Τροφή του υγιούς ανθρωπίνου νούς | Πονήματα | Πίνακες Παιδαγωγικοί | Περί τής εν Κέρκυρα συστάσεως της Ιωνικής Γραφικής Εταιρίας | Περί της αρχής, του σκοπού καί της προόδου της περί της Αγίας Γραφής Εταιρίας | Περιήγηση του Νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα | Περιγραφή τουκατά την έπαρχίαν Δράμας καί Φιλίππων Ιερού Μοναστηρίου της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της επονομαζόμενης Κοσφοινήσσης καί του γενομένου Θαύματος εις την εν αύτη ιεράν καί θαυματουργόν εικόνα της Θεομήτορος | Περιγραφή τής ιεράς σεβάσμιας καί Βασιλικής Μονής τής ύπεραγίας Θεοτόκου | αι ιδ'. επιστολαί | Παρακλητική | Παραινέσεις μητρός προς θυγατέρα | Περί συνεισφοράς υπέρτών πενήτων | Ό πρώτος ναύτης | Ομολογία Πίστεως | Ομιλία | Ιλιάς | Λειμωνάριον | Μικρά Κατήχησις | Μηναίον τοΰυ Δεκεμβρίου | Ιστορικόν δοκίμιον | Λόγοι | Λεξικόν τουρκικόν και γραικικόν | Λεξικόν της ιταλικής γλώσσης | Λεξικόν γεωγραφικον πρόχειρον ιταλικό-γραικικόν | Κιβωτός τής Ελληνικής γλώσσης | Κήπος Χαρίτων | Καλλιόπη παλινοστούσα | Καθολική Ιστορία παλαία τε και νέα | Ιστορία της πάλαι Δακίας, τα νυν Τρανσιλβανίας, Βλαχίας και Μολδαυίας εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων ερανισθείσα | Ιστορία της Παλαιάς Γραφής | Ηπειρωτικά, ήτοι Ιστορία και Γεωγραφία τής Ηπείρου παλαιά τεκαι νέα, και βίος του Πυρρού | Ημερολόγιον του σωτηρίου έτους 1819 | Η Καινή Διαθήκη | Ερωτόκριτος | Ερμηνεία εις τους εκατόν πεντήκοντα Ψαλμούς του Προφητάνακτοςκαι Θεοπάτορος Δαβίδ | Έραστος | Επιτομή βραχεία τε και ραδία | Εν τη Βουλή | Εν τη Βουλή | Εγχειρίδιον περί της επαρχίας Φιλιππουπόλεως | Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική | Διατριβή αυτοσχέδιος περί του περιβόητου δόγματος των σκεπτικών φιλοσόφων και των σοφιστών | Διάλογοι Φωκίωνος | Διαιτητικής παραγγέλματα | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Γραμματικής εισαγωγής βιβλία τρία | Γραμματική | Γραμματική | Γνωμολογικόν | Γεωπονικόν περιέχον ερμηνείας τινάς ωφελιμωτάτας της τε γεωργίας κ' ιατρικής, και εξόχως πως να κυβερνάται πας τις διά να φυλάττηται υγιής, έτι δε και ιατρικά διάφορα | Βίος | Βελισσάριος | φυσιογνωμικά | Απάνθισμα εκ της παλαιάς αγίας Γραφής και νέας Διαθήκη | ωδή | Άνθος Χαρίτων Αυξημένου με Διδασκαλίας και Παραδείγματα | Ανθολόνιον του όλου ένιαυτού | Αλεξάνδρου τουΜακεδόνος Βίος Πόλεμοι και Θάνατος | Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασχητού | Ακολουθία του οσίου και Αεοφόρου πατρός ημών. Στυλιανοΰ | Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Δαβίδ του εν Εύβοια τη νήσω ασκήσαντος | Ακολουθία του αγίου μάρτυρος Ιωάννου του Τραπεζουντίου | Ακολουθία του αγίου ένδοξου Ιερομάρτυρος Μόδεστου | Ακολουθία | Ακολουθίαι | βίος και μύθοι | μύθοι | Αγιασματάριον Μέγα | Ωγυγία | Χειρόγραφον | Χάρτα Ναυτική | Χάρτα εκτεταμένη τού Αρχιπελάγους | επιτομή τών Ρωμαϊκών | Φαρμακοποιία γενική εκ των πλέον νεωτέρων σοφών χημικών [sic] και φαρμακοποιών συγγραφέων της Ευρώπης | Των αγίων Αποστόλων αί Πράξεις και Έπιστολαί | Τρόπαιον Ελληνικόν | Το τέλος του χρόνου | To Μέγα Αλφαβητάριον | Τιμολέων | Σχολαστικοκατάργησις | Σχέδιον τοπογραφικόν του Θρακικού Βοσπόρου η Καταστένου Κωνσταντινουπόλεως, με τά περίχωρα αύτοΰ | Σύντομος γενική ιστορία | Σύνταγμα φιλοσοφίας | Συνοψις της ιστορίας της φιλοσοφίας | Στοιχειώδεις γνώσει ςΕκ της Γαλλικής γλώσσης | Στοιχεία της Φιλοσοφικής Ηθικής | Στοιχεία της Λογικής Μεταφυσικής και Μυθικής Νεωτέρα τινί Μεθόδω συνταχθέντα μεν εις Ιταλικήν Διάλεκτον | Στοιχεία της Ελληνικής γλώσσης | Στοιχεία Αριθμητικής | Πρωτοπειρία άπλοελληνική | Πρός τους ελλογιμωτάτους νέους έκδότας του Λογίου Ερμού εις Βιένναν | Προκήρυγμα | Προκήρυγμα | Προκήρυγμα | Προκήρυγμα | Προκήρυγμα | Πραγματείας Ιατρικής | Πολίτευμα τών Ενωμένων Επαρχιών τών Ιωνικών Νήσων | Ποικίλη Διδασκαλία | Πίναξ του εύρίσκειν, άνευ του τρόπου της άλύσου, το διάφορον από ενός τετάρτου μέχρι 24 τα εκατόν τον χρόνον | Ό Ύπαρχος, και Πρόεδρος του Εγχωρίου Συμβουλίου των Κορφών | Ιλιάς | Ιλιάδος Ραψωδία Γ | Οι Στρελίτζοι | Οδηγία Χριστιανική | Ο Αιθίοψ Υπηρέτης | Νουθεσίαι προς τους εγκατοίκους της εξοχής | Νομοθεσία | Νέος Ερωτόκριτος | Νεκρολογία | Natchal'nija | Μικρόν Προσευχητάριον | Μηναίον του Ιουλίου | Μηναίον του Απριλλίου | Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου | Μαθήματα τής Γραικικής γλώσσης | Λύχνος του Διογένους | Λυρικά | Κατάλογος των κοινών βιβλίων της τυπογραφίας | Και αύθις προς τους οικείους | Λόγος | Ιφιγένεια η εν Ταύροις | Ιστορική χρονολογία | Ιστορία της πάλαι Δακίας, τα νυν Τρανσιλβανίας, Βλαχίας και Μολδαυίας εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων ερανισθείσα | Ίσον | Ιερά κατήχησις | Η Πατρική Αγάπη, ή η Ευγνώμων Δούλη και ή Πανούργος Χήρα | Εφεύρεσις τύχης | Επίτομος Ιστορία της Γαλλικής Επαναστάσεως | Επιστολή | Εξομολογητάριον | Δηλοποίησις | Εν τή Βουλή | Εν τή Βουλή | Εν τή Βουλή | Εν τή Βουλή | Εν Τή Βουλή | Εν τή Βουλή | Εν τή Βουλή | Εν τη Βουλή | Επικήδειον | Ειρμολόγιον | Εγκώμιον και ψυχωφελές πρόβλημα Εις τον Υψηλότατον και Ευσεβέστατον Ηγεμόνα Ούγγροβλαχίας Κυριον Κυριον Ίωάννην Γεώργιον Καρατζά | Διάφορα ηθικά, και αστεία στιχουργήματα | Στοιχεία Αριθμητικής | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Grammatica della lingua Italiana | Γεωγραφία Μεθοδική απάσης της Οικουμένης | Βίος Μιλτιάδου του Αθηναίου | Βίβλος της δημοσίας ευχής Και Τελέσεως Μυστηρίων Και τών άλλων θεσμών και τελετών της Εκκλησίας, Κατά τό έθνος της Αγγλικανικής Εκκλησίας | Βίβλος | Βιβλίον πρόχειρον τοις πάσι, περιέχον την τε πρακτικήν αριθμητικήν | Νέος Θησαυρός | Πίστις | Βιβλίον Ιστορικόν | Απανθίσματα | Ανατροπή | Αλεξίκακον φάρμακον | Ωφέλειαι της δημοσίας παιδεύσεως προκρινόμεναι των της ιδιωτικής, ίνα σχηματίσωσιν ένα του γένους χαρακτήρα | Ωρολόγιον το Μέγα | Ωδή εις το Εαρ | Ωγυγία | Ψαλτήριον Δαβίδ | περί καταδίκης κλεπταποδόχου εις διαπόμπευση και δημοσίαν έκθεσιν επί πεντάωρον | Vocabolario italiano e greco | Ψαλτήριον Δαβίδ | Σύντομος γραμματική της γερμανικής γλώσσης | Σύντομος γενική Ιστορία | Συλλογή αποσπασμάτων ανεκδότων ελληνικών | Στράβωνος Γεωγραφικών Βιβλία | Στοιχεία της Ελληνικής γλώσσης εις χρήσιν τών Σχολείων της Ελλάδος | Αίαντος Μαστιγοφόρου | Προς τους Οικείους Εν Παρισίω | Προς τον εντιμότατον και φιλογενέστατον κύριον Σπυρίδωνα Κοντόν | Προκήρυξις | Προκήρυγμα | Προδιοίκησις | είδοποίησις καί πρότασις προς τους νέους τους Ίωνας | Πίναξ κατ' άλφάβητον τών περιεχομένων υποθέσεων καί δυσκαταλήπτων λέξεων εν τοις τρισί μέρεσι τοΰ πολιτικού κωδικός του Πριγκιπάτου της Μολδαβίας | Περιγραφή της ιεράς, σεβάσμιας και βασιλικής Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου | Περιγραφή ιερά του αγίου καί θεοβαδίστου όρους Σινά | Πεντηκοστάριον | Πανθέκτη | Παμέλα Ύπανδρος | Παιδαγωγός των νέων ή νέον άλφαβητάριον | Παιδαγωγία | Ιλιάς | Ιλιάδος Ραψωδία Β | Ο Εμπορικός Κώδηξ της Γαλλίας | Οδηγία θαλάσσιος θεωρητική και Πρακτική | Ο Βίος | Μυθολογικόν | Ρασσέλας | Μέλη ανακρεοντικά | Λυρικά | Κώδιξ Πολιτικός του Πριγκιπάτου της Μολδαβίας | Καλλιεργία των γεωμήλων | Θησαυρός | Θαλάσσιος νομοθεσία | Η κρίσις του Πάριδος | Η Καινή Διαθήκη | Η Θυσία του 'Αβραάμ | Ερωτόκριτος | Ερμής ο Κερδώος | Ερμήλος ή Δημοκριθηράκλειτος | Έρανος πολλών ωφελίμων θεολογίας | Επιτομή των Φιλιππικών | Επιστολή τής νέας φιλοσοφίας | Επιστολή πρύς τους εκδότας του Λογίου Ερμού | Εκλογή της θείας Μεταλήψεως | Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική | Δημήτριος | Δοκίμιον περί πατριωτισμού προς τους κατοίκους τών Ιωνικών Επτά Νήσων | Δοκίμιον περί πατριωτισμού προς τους κατοίκους τών Ιωνικών Επτά Νήσων | Διήγησις μερικών θαυμάτων της ιεράς εικόνος τής υπεραγίας Θεοτόκου της Φανερωμένης | Διδασκαλία | Διατριβή | Decreto | Γραμματικών ή Εγκυκλίων Παιδευμάτων Βιβλία | Γραμματική | ποιημάτια | Γενεαλογία τών Βασιλέων και Ηγεμόνων της Ευρώπης | Λόγος Εις την Γενικήν Ιστορίαν | Αυτοσχέδιον πόνημα της Ελληνικής γλώττης | Κλεομένης | Απόσπασμα μετά εισαγωγής, μεταφράσεως εις ένδεκασυλλάβους ανομοιοκαταλήκτους στίχους τών Τεσσάρων καιρών του Χρόνου | Απόπειρα αναλύσεως | Απολογία των εν Πίζα Ελλήνων υπέρ Κοδρικά | Αποθήκη τών παίδων | Αντίρρησις | Ανθος χαρίτων | Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Νικάναρος | Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Διονυσίου | Ακολουθία του αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του θαυματουργού | Ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναριού και Νεοχωρίου | Ακολουθία τής όσιας μητρός ημών Παρασκευής της Επιβατινής | Αί θείαι λειτουργία | Ωγυγία η Αρχαιολογία | Ψαλτήριον Δαβίδ | Χαρτοπαίγνιον Γεωγραφικόν | Συνοπτική Ιστορία της Ελληνικής Φιλολογίας | Σύνοψις ιερά | Συνοπτική Ιστορία της Ελληνικής φιλολογίας | Στοιχειώδες σύγγραμμα περί Ηθικής και Ευδαιμονίας | Στοιχεία Αριθμητικής καιΑλγέβρης | Προς τους Ελλογιμοτάτους Νέους Εκδότας του Λογίου Έρμου | Πρόλογος εξαχθείς | Πίναξ τής Κλίσεως του Ηλίου | Περί των τεσσάρων ίππων της εν Βενετία βασιλικής του Αγίου Μάρκου | Παρατηρήσεις επάνω είς τάς επτά Ιωνικάς νήσους | Παρακλητικόν κατά της πανώλους | Ο Φιλάργυρος | Ο Λεωνίδας εν Θερμοπύλαις | Οικονομία πρακτική τε και γενική | Νέα Αριάδνη | είς Εαυτόν | Λοιμολογία | Λεξικόν της Γραικικής Γαλλικής τε και Ιταλικής γλώσσης | Κώδιξ Πολιτικός του Πριγκιπάτου της Μολδαβίας | Κυριαποδρόμιον | Κούρκας Αρπαγή | Κατάνυξις | Ιστορία της Ρουμουνίας | Ιστορία τής Εβραιοπούλας της Μαρκάδας | περί Αέρων, Υδάτων, Τόπων | II sogno di Scipione | Ηθικά Διηγήματα | Ερωτος 'Αποτελέσματα | Εραστής σοφίας | Επιτομή φυσικής | Επιστολάριον | Ελληνικόν αλφαβητάριο,: μετ'ακριβούς και συντόμου μεθόδου, πλήρες των προς την ορθήν ανάγνωσιν αναγκαίων, προσφυώς ηρμοσμένον κατά την Ευρωπαϊκήν τάξιν και μέθοδον... | Εισαγωγή γενική της Γεωγραφίας | Ειδύλλια | Εγχειρίδιον περί συντάξεως των του λόγου μερών: εν ω και περί σχημάτων, και ιδεών του λόγου και περί στίχων τινών και επιγραμάτων συντόμως τε... | Δοκίμιον περί τών γραμμάτων της των Γάλλων φωνής και της αυτών απαγγελίας | Διδασκαλία ευσύνοπτος περί των θανάσιμων, και συγγνωστών αμαρτημάτων | Διατριβή | Γραμματικής Εισαγωγής | Γραμματική ρωσσικο - γραικική | Γραμματική ελληνική | Grammatica della lingua Italiana | Γνωμικά | Γεωγραφικόν της Ρουμουνίας εις ακριβεστέραν και πληρεστέραν κατάληψιν της ιστορίας | Βίος Θεμιστοκλέους του Αθηναίου | Βίος Αισώπου του Φρυγός | Βίβλος | Αντιπελάργησις | Λεξικόν ελληνικόν | Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Διονυσίου | Ακολουθία Του Μικρου Αγιασμού | Ακολουθία του Αναγνώστου | Αί της φύσεως εποχαί Εκ του Γαλλικού επί το Ελλήνικον μετενεχθεισαι | Αισώπου του Φρυγός βίος και μύθοι | Ωγυγία | Χάρτης της Ελλάδος | Vocabolario Italiano e Greco | Φοίνιξ | Τα Ολύμπια | Προλεγόμενα | Σύνοψις όλων των επιστημών | Γεωγραφικών | Στόρια συνοπτική των εργασιών της Γραφικής Εταιρείας Βρεττανικής τε και Ξένων | Στοιχεία τής Ελληνικής γλώσσης | Ρητορική τέχνη | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Περί των Ιονικών Νήσων | Ο Ταρτούφος | Οί Έφοροι της υγείας εις τους Κόρφους | Μηναίον του Οκτωβρίου | Μέθοδος Αστρογνωσίας | Λεξικόν της ιταλικής γλώσσης | Λεξικόν τής Γαλλικής γλώσσης | Λεξικόν γεωγραφικόν πρόχειρον ιταλικό - γραικικόν | Ίδρυσις της Φιλόμουσου 'Εταιρείας των Αθηνών, παραθέτει δέ τό Καταστατικόν ταύτης ως και του 2χολείου Πηλίου | Ιστορική περιγραφή του έν Βιέννη προεκδοθέντος χωρογραφικού πίνακος τής μεγάλης αρχισατραπίας 'Ικονίου. | Ιστορία Σουλίου και Πάργας | Ιερά Διήγησις | Χαρακτήρες | Θεοτοκάριον | Η Καινή Διαθήκη | Ερμής ό Κερδώος | Επιτομή Ιστορίας της Ελλάδος | Επιστολή | Επιστολάριον Ελληνικόν | Ελληνική Καλλιγραφία | Εις την δαφνηφορίαν εν τοις νόμοις του Κυρίου Πέτρου Πετριτζοπούλου Χαιρέ μοι Θάλλος θέμιδος φαεινόν | Εγχειρίδιον κατά τών νοσούντων | Διατριβή περί τών έν γένει χολερικών Πυρετών | Δηλοποίησις | Grammatica della Lingua italiana | Γνώμαι μονόστιχοι | πράξις | Αρχαιολογία Ελληνική | Απολογία Ιστορική Και Κριτική Υπέρ Του Ιερου Κλήρου Της Ανατολικής Εκκλησίας Κατά Τών Συκοφαντιών | Άνθος Χαρίτων | Ανακήρυξις εις τους Ελληνας | Ακολουθία του αγίου μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου και της όσιας μητρός ημών Ματρώνης Της Χιοπολίτιδος | Ακολουθία | Αισώπου του Φρυγός βίος και μύθοι Γαβρίου Ελλήνος τετράστιχα Ομήρου βατραχομυομαχία, και Αγαπητού Διακόνου κεφάλαια παραινετικά | Αισώπου του Φρυγός βίος και μυθοι Γαβρίου Ελλήνος τετράστιχα, Ομήρου βατραχομυομαχία και Αγαπητου Διακόνου κεφάλαια παραινετικά | Το μαγιστράτον τών σίτων και ζωοτροφιών (αλλ' άννόνα) τών Κορυφών. | Συμφορά και αιχμαλωσία Μωρέως | Ρώσσοι και Ναπολέων Μποναπάρτες | Υμνοι και Ωδαί. | Πολυξένη | βίοι παράλληλοι | Περί της Ελληνικής γλώσσης | Γάλλοι έν τη Ισπανία | περί της από των ένυδρων τροφής | Νέον Λεξικον Γραικικόν και Τουρκικόν | Νέαι Επιτηδειγμαί εικόνες | Μηναίον του Αυγούστου | Μηναίον του Μαρτίου | Λυρικά | Λόγοι ψυχωφελείς εις το σωτήριον πάθος και είς την ενδοξον ανάστασιν του Κυρίου ημώνΙ ησού Χρίστου | Η Ρομεηκη γλοσα | Ημείς Ιάκωβος Κάμπβερ τενέντες στρατάρχης, πολιτικός Απόστολος της Α. Μ. του Βασιλέως του Ενωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Ιρλάνδας,και εξουσιαστής εις τας Ιωνικάς νήσους και εις το Αδριατικόν | Η Μαγνησία | Η Καινή Διαθήκη | Ηθικά | Ηθη Χριστιανών | Ηθη Ισραηλιτών | Ζημίαι τών Γάλλων εν τή Ισπανία | Εορτολόγιον | Εκστρατεία του Ναπολέονος ιμπεράτορος των Γάλλων : ήτοι η επιδρομή αυτού εις Ρωσσίαν και η εκείθεν κατεστραμμένη βίαιος φυγή του | Εγχειρίδιον περί Συντηρήσεως υγιείας Στομάχου | Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική | Εγκυκλοπαίδεια ελληνικών μαθημάτων, γραμματικής, ρητορικήςκαί ποιητικής | Γραμματική Γαλλική θεωρητική και πρακτική | δοκίμιον | Θηκαράς | Θηκαράς | Βειλάνδου Αγάθων | Ασματικαί άκολουθίαι του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Λουκά | Απολογία ιστορικοκριτική συντεθείσα μεν ελληνιστί υπότινος φιλογενούς Ελλήνος | Αποθήκη τών Παίδων | Αποθήκη των παίδων | Αναγραφή | Αλεξάνδρου του Μακεδόνος βίος πόλεμοι και θάνατος | Ακολουθία του αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους | Ακολουθία του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου Του εκ της περίφημου Νήσου τής Υδρας | Ακολουθία και βίος του έν άγίοις πατρός ημών Κοσμία του ίερομάρτυρος και ίσαποστόλου | διάλογοι | Ψαλτήριον Δαβίδ | Χειραγωνία τών Παίδων | Λήψις υγιεινών μέτρων κατά τών επιδημικών νόσων, εν Επτανήσω | Τέχνης Ρητορικής βιβλία | Σύστημα ή Διαταγαί | Σύνοψις Μεγάλη της Νυχθημέρου Ακολουθίας και προσευχής | Σύμμικτα διάφορα | Στοιχεία της Ελληνικής ητοι ανθολογία ποιητική | Σταχυολογία τεχνολογική | Ρητορική | Πρακτική διά κάθε λογαριασμόν | βίοι παράλληλοι | Παιδαγωγία | Οίκοι της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας | Μηναίον του Σεπτεμβρίου | Μηναίον τοΰ Φεβρουαρίου | Μανιφέστον | Λόγοι των Αττικών Ρητόρων | Κορακιστικά ή Διόρθωσις της Ρωμαίκης Γλώσσας | Κορακιστικά ή Διόρθωσις της Ρωμαίκης Γλώσσας | Διαταή | Κομισιόν Γεοργικί Διδασκαλία περί της καλλιέργειας της βαφής | Κατήχησις ή Ορθόδοξος Διδασκαλία τής Χριστιανικής Πίστεως | Καλοί και Σευδίκοιου λόφοι οι ανθηροί | Ιστορία της αναχωρήσεως των Γάλλων από τήν Ρωσσίαν | ιστοριών | Η θεία, και ιερά ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος | Η Βουλή των Ιονίων νήσων | Η Αγρονομική και πεπαιδευμένη Επιτροπή | Η Αγρονομική και Επιτεχνική Επιτροπή | Ζήτω ο Αυτοκράτωρ | Ερωτόκριτος ποίημα | αποβλήματα | Επιτομή Φυσικής | Empire Francais: εξακολουθεί με σκανδαλοποιόν τρόπον το κόψιμο των ελαιοξύλων | Εκστρατεία των Φραντζέζων | Είδησις | Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική | Εγκυκλοπαίδεια ελληνικών μαθημάτων | Διαταγή της Πολιτζίας | Διαταγή Τής Πολιτζίας | Διάλογοι περί ηθικής και πολιτικής | Γραμματική Ρωμανική | Γνωμολογικόν | Γαδάρου λύκου και άλουπούς διήγησις | Βίος Αίσωπου | Β'. 'Ακολουθία της διατριβής | Αυτοκρατορία Γαλλική: πολεμικόν ανακοινωθέν | Αυτοκρατορία Γαλλική: επιβάλλει κάθαρσιν κατά της πανώλους και διατάσσει την λήψιν υγιεινών μέτρων | Επιβολή διοδίων επί των διερχομένων δια της κοντραφόσας του Κάστρου της Κερκύρας πλοιαρίων | Ασπασία | Αποθήκη τών παίδων | περί ομοίων και διαφόρων λέξεων βιβλίον | Ακολουθία του Αναγνώστου | Αισώπου του Φρυγός | Χριστιανική διδασκαλία | Φυσική Πειραματική | Τών αγίων Αποστόλων Πράξεις και Επιστολαί | Συνοψις Φυσικής | Επιστολαί | Συμβουλή εκείνων τών μελλών τής Ιωνικής Ακαδημίας όπου έδιωρίσθηκαν διά νά καταστήσουν ένα σύστημα αγρονομηκής ευτυχίας εις τά Νησία. | Στοιχεία τής ελληνικής γλώσσης | Προκήρυξις Φιλογενέστατοι Ζηλωταί τής βελτιώσεως τής Ναυτικής | Πραγματεία στοιχειώδης περί τών χρεών του ανθρώπου | Πραγματεία περί της τών ελληνικών στοιχείων εκφωνήσεως | βίοι παράλληλοι | Πίναξ χωρογραφικός τής Μεγάλης Αρχισατραπίας Ικονίου | Ordinanza di Polizia | Ιλιάς | Οδηγός του Βίου | σύγγραμμα περί συστάσεως του σεβασμίου Οίκου της εν Κωνσταντινουπόλει Ζωοδόχου Πηγής, και των έν άυτω υπερφυώς τελεσθέντων θαυμάτων | Μηναίον του Ιουλίου | Μηναίον του Ιουνίου | Μαργαρίται, ήτοι λόγοι διάφοροι του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και ετέρων Αγίων Πατέρων | Λόγοι τών Αττικών Ρητόρων | Λεξικόν Τουρκικόν και Γραικικόν | Ό Άμμινιστράτωρ της Διοικήσεως: Απαγορεύει την λαθραίαν κοπήν ελαιοδέντρων. | L'amministratore del Governo di Corfu:Η εξάνοιξις του εμπύου της Βακίνης είναι εν δώρον | Commissariat General de Police de l' ile de Corfou. Ordonance de Police | Κατάλογος των κοινών βιβλίων της τυπογραφίας | Κατάλογος | Κατάλογος τών Βιβλίων της τυπογραφίας | Ιστορία της Εβραιοπούλας της Μαρκάδας | Λόγος περί της αντιδόσεως | II Commissario General di Polizia | αστεία | Ημείς Ματθαίος Λεσέψ, Αυτοκρατορικός Κομμισάριος των Ιονικών Νήσων..... | γραμματική Τερψιθέα | Η θυσία του 'Αβραάμ | Ηθικά Διηγήματα | Ή Eξοχότης του Μαγγιόρ Γενεράλ Γεώργιος Αιρ Διοικητής τών Δυνάμεων της Ξηράς.....Έκ της Γενικής Τυπογραφίας της Ζακυνθου. | Επιτομή Φυσικής | Επιτομή της Iστορίας | Επιστολή | Empire Francais Paris: Bulletin de la Grande Armée. | Ελληνικόν Πάνθεον | Εικονολογία παιδική | Είδησις | Είδησις εις το κοινόν | Εγκυκλοπαίδεια ελληνικών μαθημάτων | επιτομή ιστορίας | Δοκίμια και ονομασίαι τών χαρακτήρων τής Ελληνικής Τυπογραφίας | Λεξικόν | Γραμματική γραικικο- τουρκική | Γραμματική της ελληνικής γλώσσης εις χρήσιν του κατά την Σμύρνην Φιλολογικού Γυμνασίου | Γραμματική | Αυτοκρατορία Γαλλική Παρίσιον: Βουλλετίνον του Μεγάλου Στρατού Βίλνα. | Αυτοκρατορία Γαλλική Παρίσιον: Βουλλετίνον του Μεγάλου Στρατού Βίλνα. | Αυτοκρατορία Γαλλική Παρίσιον: Βουλλετίνον του Μεγάλου Στρατού Βίλνα. | Αυτοκρατορία Γαλλική Παρίσιον: Βουλλετίνον του Μεγάλου Στρατού Βίλνα. | Ανθος Χαρίτων Αυξημένον με Διδασκαλίας, και Παραδείγματα αρμόδια εις τάς αρετάς, και κακίας | Λεξικόν Έλληνικόν | Ακολουθία της οσίας μητρός ημών Θεοδώρας της Βασιλίσσης | Ώρολόγιον τό Μέγα | Ψαλτήριον Δαβίδ | Χρήσιμος Παιδαγωγία | Χάρτης της Ευρωπαϊκής Τουρκίας | Φεραυγής: γραμματική πρακτική της παλαιάς Ελληνικής γλώσσης. | Το Εκλαμπρότατον Κριτήριον Περί των εγκλημάτων τών Κορυφών. | Τερψίνοος, η νέα γραμματική απλοελληνική | Τα κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην | Σύνοψις ιερά | Σοφίας 'Απάνθισμα | βίοι παράλληλοι | Ό τών Κορυφών Αμινιστράτωρ της Διοικήσεως κάμνει γνωστόν και διορίζει την δημοσίευσιν του παρόντος κηρύγματος | Ο της Διοικήσεως Αμινιστράτωρ | Ordonnance de Police Habitants de la ville et bourgs de Corfou | Ιλιάς | Ιλιάδος Ραψωδία Α | περί ενοικιάσεως τών κτημάτων τής Αγ. Αικατερίνης | Ο Κομισάριος τής πολιτικής Πολιτζίας τών Κορυφών, | τά σωζόμενα | Λυρικά | Λογίδριον | L' Amministratore del Governo: Παρακινεί την καλλιέργιαν του αραβασίτου | L' Aministratore del Governo Rende noto, et ordina quanto segne: Περί αγγαρείας των σέμπρων και εργατών των χωραφιών του Λιβαδίου του Ρόπα. | L' Aministratore del Governo: Περι σποράς Αραβοσίτου | La Bergfere des Alpes | Regolamento per la ventita della carne del pesce ed altri oggetti di sussistenza | Κήρυγμα | Κάτοικοι τών 'Ιωνίων Νήσων Ευφρανθήτε. Η ελπίς των εθνών επληρώθη. | II magistratto alla sanita e sussistenza pubblica di Corfu | Ήμείς Αυτοκρατορικός Κομισάριος τών Ιονικών Νήσων | H θεία και ίερά Aκολουθία, τοy αγίου ίερομάρτυρος Ελευθερίου | Εύχολόγιον το μέγα | Εssai sur l; etat de la civilisation des Pheaciens. | Απόφασις κατά 54 πολιτων Παξίων ενόχων: " κουρσεύματος πυρκαϊών όπου επράχθησαν εις Παξούς. | Επιτομή της Γραμματικής | Επιστολάριον περιέχον Διαφόρους Χαρακτήρας και Υποδείγματα Επιστολών προς οποιονδήποτε Πρόσωπον Αξιωματικόν, Έκκλησιαστικόν τε, και Κοσμικόν, με τους Τίτλους αυτών. | Επίστολάριον νέον | Empire Francais….περι της οχυρώσεως της νήσου και της πόλεως. Περιγραφή και σχετικαί διατάξεις | Ελληνο - Ρωσσικο - Γαλλικον Λεξικόν | Elenco delli Banditi sentenziati dal Tribunal Critninale di Corfu | Έλεγχος τών εξόριστων όπου άπεφασίσθησαν από τών εγκλημάτων τό Δικαστήριον τών Κορυφών | Εκκλησιαστικής και Πολιτικής Ιστορίας Σύμμικτα | Εικονολογία παιδική | Είδησις Διά σκοπούς τής πολιτζίας | Είδησις | Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική προς χρήσιν τών Φιλολόγων καί Φιλομαθών τής Ελληνικής Γλώττης | Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική | Διαταγή των Εκκλησιών καί Κλήρου τών Γραικών τών Ιονικών Νήσων | Γραμματική | Γνωμικά τών παλαιών φιλοσόφων | Avviso | Avis. Αύτοκρατορικόν Κομισαριάτον είς τάς Ιονικάς Νήσους | Au nom de S. Μ. Γ Empereur et Roi. Commission Militaire | βιβλιοθήκης ή περί θεών βιβλία | Απαγγελία περί τίνος συγγράμματος ου ή επιγραφή Άντιπανάκεια,Ήτοι περί των αιτίων, α τάς νόσους δυσιάτους ή ανίατους, μη τοιαύτας καθ' έαυτάς ούσας, ώς επί το πολύ απεργάζεται | Ακολουθία τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και άειπαρθένου Μαρίας είς το ύπερφυές θαύμα | Ακολουθία της διατριβής | Αί Θείαι λειτουργίαι | Αγιασματάριον Μέγα | Ψαλτήριον Δαβίδ του Προφήτου και Βασιλέως | Χρηστοήθεια Προς διακόσμηση ηθών τών Νέων πάνυ λυσιτελής | Χειραγωγία τών παίδων | περί Χαιρέαν και Καλλιρρόην | Φυσική δημώδης εις παυσιν της δεισιδαιμονίας | αι Πράξεις και Επιστολαί | λόγοι περί ίερωσύνης | Ταμείον Γραμματικής Ελληνικής | Συντομωτάτη Συλλογή Διαφόρων Ιστορικών και Μυθολογικών 'Αντικειμένων προς Διατριβήν τών Νέων | Σταχυολογία γραμματική | Πρόγραμμα προσκλητικόν περί της συμφωνίας της Δογάνας και Δεκατίας τοΰ λαδίου τών Κορυφών | βίοι παράλληλοι | Παραίνεσις | Οικιακή διδασκαλία της φύσεως χάριν τών μικρών Παιδιών και Κορασιών | Αστυνομικά μέτρα. Διορισμός Κομισαρίου της υψηλής Ευταξίας. | Ό Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτης Κέρκυρας, Προς τους Έγκατοί-κους τής Πόλεως, προαστείων, και χωρίων | Ο Αμμινιστρατόρος ορίζει το ανώτατον επιτρεμόμενον αριθμόν ποτοπωλείων κατά χωρία της Κερκύρας | Ό Αμμινιστρατόρος τής Διοικήσεως τών Κορφών Κάμνει γνωστά τα μέτρα υπέρ της επαρκείας των τροφίμων | Μύθων Αίσωπείων συναγωγή | Λόγοι | To νά βοηθώσι τήν καλλιέργειαν των καρποφόρων πεδιάδιον μας | περί άπαγορεύσεως κοπής έλαιοδένδρων άνευ αδείας | βίοι των έξοχων Ηγεμόνων | Κάτοικοι των Παξών | Κατάστασις τών λωγικών μαθήσεων καί επιστημών | Ιατροφίλοσοφική Ανθρωπολογία | Ιστορία Αλεξάνδρου του Μακεδόνος | Θέσπισμα ευγαλμένον από τον κώδικα τών θεσπισμάτων του Αυτοκρατορικού Κομισάριου | Ήμείς στρατηγός της διαιρέσεως, Δονζελώτ Γενικός Διοικητής τών Ιωνικών Νήσων | Ημείς ό Αυτοκρατορικός Κομμισάριος τών Ιονικών Νήσων | Ήμείς Κομισάριος Αυτοκρατορικός των Ιονικών Νήσων | Η Καινή Διαθήκη | Ιταλική γραμματική | Εstrait du Registre du Commissariat Imperial | Επιτομή της του Ερμογένους ρητορικής περί τών πολιτικών ζητημάτων | Επιτομή Αριθμητικής | Εις το όνομα της Α. Μ. Αυτοκράτορος τών Γάλλων, Βασιλέως Ιταλίας,και υπερασπιστού τον Συνδέσμου του Ρήνου | Εικονολογία παιδική | Λόγοι | Διοίκησις τών Ιονικών Νήσων. Ήμείς Αντώνιος Φραγκίνις Κριτής της ειρήνης τής περιοχής τοΰ Αγύρου, και Όρου, κάμνει γνωστόν όσον ακολουθεί. | Διατριβή περί τίνων ωδών Όρατίου Φλάκκου τοΰ Λυρικόυ | Γραμματική της γαλλικής διαλέκτου | Γραμματική Ρωσσικο- Γραικική | Γραμματική | Γνωμολογικόν | Λήψις υγιεινών μέτρων | Βόσπορος έν Βαρυσθένει | Θηκαράς | Αυτοκρατορία Γαλλική | Αντιπανάκεια | Αλφαβητάριον | μύθοι καταπολλά σκοπτικώτατοι | Χειραγωγός έμπειρος τής πραγματείας | Φιλοπαιδεία τών νύν Γραικών | Τέχνη τής Ρωμανικής αναγνώσεως με Λατινικά γράμματα | Table | Ευποιίας Έργα | Proclamation | στρατηγημάτων βίβλοι | βίοι παράλληλοι | Παράφρασις εις το άπλούστερον | Παράδεισος | Απάντησις Β΄ | Απάντησις | Νέοι πλέον εύχρηστοι Απλορωμαϊκοί και Ρωσσικοι Διάλογοι | Λεξικόν της Γαλλικής γλώσσης | Καλλίνικος Ελέω Θεού | Ιστορίας του εμπορίου επιτομή | Impero Francese.--------Κάτοικοι τών Ιωνικών Νήσων! Οί Άγγλοι έλθόντες--------- | Impero Francese.--------Κάτοικοι των 'Ιωνικών νησιών! Οί Εγγλέζοι όπου είναι συνεθισμένοι...... | Impero Francese.---------- Κάτοικοι ιών "Ιονίων νησιών! Ή ειρήνη μεταξύ | Impero Francese….Βλέπωντας το παντοτεινόν εμπέδρεμα | Ιερεμίας ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης | περί καθορισμού εθνικής εορτής τής 14 (2) Φεβρουαρίου | Περί απαγορεύσεως πάσης επικοινωνίας μετά τών άνω νήσων | Ερωτος αποτελέσματα, ήτοι, ιστορία ηθικοερωτική με πολιτικά τραγούδια, συντεθείσα μεν εις την απλήν ημών διάλεκτον προς ευθυμίαν των νέων | Επιστολή | Επιστολαί αυτοσχέδιοι | Περί εξορίας του Ι. Δενδρινού και κατασχέσεως τής περιουσίας του | Empire Francais----------Επ'ονόματι τής Αύτου Μεγαλειότητος Αύτοκράτορος τών Γάλλων, Βασιλέως τής Ιταλίας, καί υπερασπιστού τής συνενώσεως του Ρήνου | Empire Francais. Διοίκησις τών 'Ιωνικών νήσιον | Εκλόγιον τουτέστιν οι ωραιότεροι βίοι τών αγίων | Εκκλησιαστικής καί Πολιτικής Ιστορίας Σύμμικτα Μετά και άλλων τινών αξιόλογων και περιέργων Ιστοριών | Εις το ονομα τής Αυτού Μεγαλειότητος του Αύτοκράτορος τών Γάλων, Βασιλέως της Ιταλίας, καί 'Υπερασπιστου,Συνδέσμου του Ρήνου. Οι εχθροί του ανθρωπίνου γένους, οί Αγγλοι | Είς το όνομα της A.M. Αυτοκράτορος τών Γάλλων Βασιλέως τη ςΙταλίας και Υπερασπιστου του Συνδέσμου του Ρήνου | Συναπταί και Εκτενείς λεγόμενα | Εισαγωγή είς τήν Γραμματικήν | Ειδίσεις του Μεγάλου Στρατού | Δοκίμειον τής Λυρικής Ποιήσεως | Διάλογοι Γραικό - Γερμανικοί | Διαιτητικής παραγγέλματα | Γραμματική της γαλλικής διαλέχτου | Γραμματική Τερψιχόρα | τά Σωζόμενα | Αποθήκη τών Παίδων | Απάνθισμα, του Τεχνολογικού Μέρους της Ελληνικής Γραμματικής | Λεξικόν Eλληνικόν | Χημείας επιτομή | Untersuchungen über die Romanier | Τραγωδία στιχουργική | Σχολαστική Γεωγραφία διερμηνευτική του νέου | Συλλογής των έν επιτομή τοις πάλαι γεωγραφηθέντων τύποις | Στοιχεία τής Λογικής και 'Ηθικής φιλοσοφίας | Πόνημα στίχουργικόν | Περί τής μεθοδικής παραδόσεως τής γεωγραφίας και των αρμοδίων προς τούτο βοηθητικών μέσων | Ονειρον ή θάνατος τής άοιδήμου Μαρίας Γκίκα | Νέος Λάσκαρίς | Μηναίον του Σεπτέμβριου | Κυριακοδρόμιον | Κατάλογος τών βιβλίων τής τυπογραφίας | Ιστορικόν χαρτοπαίγνιον, περιέχον επιτομήν της ελληνικής ιστορίας της οποίας προηγείται γενική προθεωρία της αρχαίας ιστορίας | Ιστορία Ναπολέοντος πρώτου Αυτοκράτορος των Γάλλων Βασιλέως | Ή κατ' έπιτομήν γραμματική Τερψιθέα | Περί ενοικιάσεως του φόρου καπνού | Επιτομή Χρονολογική τής Γενικής Ιστορίας | Έπιστολάριον κοινωφελές εις χρήσιν τών περί τήν σπουδήν και εμπορίαν καταγινομένων νέων σχεδιασθέν | Έξ ονόματος τής Αυτου Μεγαλειότητος Αύτοκράτορος τών Γάλλων, Βασιλέως τής 'Ιταλίας, και Διαυθεντευτού τής Γενικής Ενώσεως | Είδοποίησις | περί απαγορεύσεως μισθώσεως οικιών έν ώρισμένη ζώνη της πόλεως Κερκύρας άνευ αστυνομικής άδειας | Διατριβή επί της καταστάσεως της ενεστώσης κοινής ημών γλώσσης | Γραμματική | Γαλλική Αυτοκρατορία....Ή 'Ιωνική Γερουσία, έν Κέρκυρα τη 4 Σεπτεμβρίου | Γαλλική Αυτοκρατορία :"Κανών των Νοδάρων" | Αστυνομικός Κανοσμός | όνομαστικόν πανάγιον | Μυρίπνοον | ο νέος μεθοδικός σχολαστικός 'Ατλας | περί ταφής τών νεκρών μόνονέν τοις νεκροταφείοις | περί καταγραφής τών αφικνουμένων ξένων | Απάνθισμα Του Τεχνολογικού Μέρους τής Ελληνικής Γραμματικής | Ακολουθία της αγίας μεγάλομάρτυρος και πανευφήμου Ευφημίας | περί αδείας φορτώσεως σταφίδος εις χυμα έπι πλοίων τής Κεφαλληνίας | Σύνθεμα νέον επιγραφόμενον | Συλλογής τών έν επιτομή τοις πάλαι γεωγραφηθέντων τυποις έκδοθέντων | Συλλογή ποικίλης Μυθιστορίας | Σειράς στοιχειώδους τών μαθηματικών και φυσικών πραγματειών | Απαγορεύει τάς επιδρομάς των κατοίκων Κερκύρας εις τά έναντι παράλια της 'Ηπείρου | Προσκυνητάριον τής αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης. | Προπαρασκευή είς την Θεογνωσίαν | Ο Ρουζιέρος | Περί αποκλεισμού της Αγγλίας άπό ξηράς καί θαλάσσης | Γεωγραφία | Λόγος εισαγωγικός εις τά πρακτικά τής Λινναϊκής Εταιρίας τής Λόνδρας | Λεξικόν τών ενδόξων ανδρών τών έν τη ιστορία τοΰ Εύτροπίου | Λαυσαικόν | Κανονισμός διά την Έπτάννησον Πραγματευτάρικην Θαλασσοπορίαν | Ιστορία των του Βυζαντίου Αυτοκρατόρων | Ιστορία των Σλαβενο - Σσέρβων | Ιστορία συνοπτική τής 'Ελλάδος | Λόγοι και έπιστολαί | Γραμματικής εισαγωγής | Ή περιήγησις τοϋ Αυτοκράτορος Σιγισμούνδου | Ή 'Ιερουσαλήμ ελευθερωμένη | Ή θεία και ιερά ακολουθία του έν άγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος | Ή Γαλλική Εξουσία Διοικητρια τών Κορφών και τών εξαρτημένων τόπων. | Ή Γαλλική Εξουσία Διοικητρια τών Κορφών και τών Εξαρτημένων τόπων. | Επιτομή της Ρωμαϊκής ιστορίας | Επιτομή ιστορίας της 'Ελλάδος | Επιστολή | Εξήγησις τών κατά πασαν Κυριακήν αναγνωσμάτων | Εξήγησις τών ηθικών τού Μεγάλου Βασιλείου | Εξήγησις τών εις τήν εξαήμερον ένδεκα ομιλιών Του έν 'Αγίοις Θεοφόρου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου | Αναγγέλλει την υπαγωγήν των νήσων εις την Γαλλίαν | Είδύλλιον ποιμενικόν | περί σχηματισμού συντροφιάς Ίπποκινυγών | Δύο πίνακες γεωγραφικοί | Περί κατασχέσεως αγγλικών έμπορευμάτων καιαναγκαστικού δανείου 80.000 ταλλήρων | Γραμματική | Ιστορία Τής Ελλάδος | Περί τηρήσεως της τάξεως | Περί τών ύπο γαλλικήν σημαίαν ναυλοχουντων πλοίων | Βίος του Βερτολδίνου | Βιβλιοθήκης ελληνικής βιβλία δύο περιέχοντα κατά χρονικήν πρόοδον τας περί των εξόχων Ελλήνων συγγραφέων βεβαιοτέρας ειδήσεις | Περί διορισμού εντοπίων αξιωματικών εις τά στρατεύματα τών ξεχόρων ταύτης τής Νήσου | Άπαγόρευσις βοσκής ζώων έν τόποις καλλιεργημένοις | Αναγγελία τής καταλήψεως υπό τών Γάλλων της Ζακύνθου, ώς και άλλων στρατιωτικών και πολεμικών ειδήσεων | Ύπόσχεσις ότι τά επιταχθέντα εμπορεύματα θα πληρωθώσιν επίσης ότι θ΄ άποδοθή ή αναγκαστική εισφορά των 80.000 ταλλήρων | περί απαγορεύσεως οπλοφορίας | Γεωγραφικών Πινάκων | Άλφαβητάριον άπλοελληνικόν Εύμέθοδον | Ακολουθία του οσίου πατρός ημών 'Ανδρέου του έρημίτου | Αισόπου του Φρυγός βίος και μύθοι | Ύποθήκαι | Τραγωδίαι | To μέγα άλφαβητάριον | Συστατικά Γράμματα Τής έν Ιωαννίνοις Πατριαρχικής Σχολής των Φιλοσοφικών και Επιστημονικών Μαθημάτων, τής τε Πατρώας Ελληνικής Γλώσσης,και τών ξένων Διαλέκτων | Στοιχεία τής Γενικής Ιστορίας | Στιχολογία | Ποικίλη Διδασκαλία | Όνομαστικόν Περί τον παντός | Νέος Παράδεισος | Νέον Λεξικόν Ιταλικό - Γραικικόν | Μαθήματα της Ναυτικής επιστήμης | Λεξικόν τών φράσεων εις την ίστορίαν τοϋ Θοοκοδίδου | Λεξικόν των ενδόξων ανδρών | Λεξικόν τής Γραικικής γαλλικής τε και ιταλικής γλώσσης | Λεξικόν Ίταλο - Γραικικόν | Λεξικόν ίταλικόν και γραικικόν πρόχειρον και άναγκαιότατον | Κατάλογος | Ιστορία του Ημπερίου | Ιστορία του Βασιλέως της Σκότζιας | Ιστορία της Βλαχίας | Ιστορία Καρόλου του IB' | Περί τών έν ταις φυλακαίς ευρισκομένων διά χρέη, όντων δ' απόρων | Ιδέα γενική Περί τίνων ιδιοτήτων Τών Σωμάτων, και περί Τής φύσεως και τών ιδιοτήτων Του Θερμαντικού | Θύρα της Μετανοίας | περί τοΰ Πελοποννησιακού Πολέμου | Θησαυρός | Ή μικρά στιχολογία | Ή Γερουσία Προς τους Έουγκατίκους της Έπτανίσου Πολητείας. | Ή Γερουσία Προς τους Έουγκατίκους της Έπτανίσου Ποχητείας | Ή Αυτού Εξοχότης, ό Πρΰτανις τών Κορυφών | Ή αυτού Εξοχότης Ιωάννης Μηνιάτης Πρυτανις τών Κορυφών Κάμνει δημοσίως φανερόν και γνωστόν. | Ή αυτού έξοχότης Ιωάννης Μηνιάτης Πρύτανις | Ή αρετή της Παμέλας | Εύχολόγιον το Μέγα | εις το τέταρτον τής Γραμματικής Θεοδώρου του Γαζή | Επιτομή είτε Συλλογή τών θείων τής Πίστεως Δογμάτων | Ελληνικός Καθρέπτης | Ελληνική Νομαρχία "Ητοι Λόγος Περί 'Ελευθερίας" | Εκκλησιαστικής Ιστορίας Σύμμικτα | ευλογίας τής Γελαδός | Ερμηνεία εις τάς επτά καθολικάς επιστολής των αγίων και πανευφήμων αποστόλων 'Ιακώβου, Πέτρου, 'Ιωάννου και 'Ιούδα | Είδύλλιον εγκωμιαστικόν εις την Αυτής ς Αυτοκρατορικήν Υψηλότητα κυρίαν κυρίαν Μαρίαν Παυλωβναν | Διδασκαλία ευσύνοπτος | Στοιχεία Άλγεβρας | Δηλοποίησις ΙΙ Έξοχωτάτη Γερουσία Προς τους κατοίκου | Γραμματικής εισαγωγής | Γραμματικής Γαλλικής ακριβής | Γραμματική άπλοελληνική | ιστορία τής Ελλάδος | στοιχεία της Μεταφυσικής | Γαδάρου, Λύκου, και Άλουπους διήγησις | Vzor' | Αμαρτωλών Σωτηρία | Ακολουθία τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών 'Αντωνίου | Άγιασματάριον Μέγα | Ψαλτηριον Δαβίδ | Χρηστοήθεια | Χείμαρος τών Χρόνων | Φροντίσματα | Υμνος εις τον υψηλότατον. σοφώτατον, θεοσεβέστατον και μεγαλοπρεπέστατον Ίοωαννην Κωνσταντίνον Αλέξανδρου Ύψηλάντην Βοεβόδαν | Τι πρέπει νά κάμωσιν οι Γραικοί είς τάς παρούσας περιστάσεις | Τά άρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις | Σχόλια εις το τέταρτον βιβλίον | Σύνοψις όλων τών επιστημών | Στοιχεία τής Μεταφυσικής | Πρόδρομος Ελληνικής βιβλιοθήκης | Πονήματα τίνα δραματικά | Ερωτόκριτος | Περί συστήματος του Παντός | Πεντηκοστάριον | Ουρανού κρίσις | Ορμος σωτήριος | Όκτώηχος | Ό Έξοχώτ.Πρύτανις τών Κορυφών, Προς τους Κατοίκους της Νήσου. | Ό Έξοχώτατος Πρυτανις της Κορυφών, κάμνει Δημοσίως Γνοστόν. | Κυρου Αναβάσεως | Νέον Ανθος Χαρίτων Άνακαινισμένον | Μικρά Κατήχησις | Μηνολόγιον πρόχειρον | Μηναίον του Αυγούστου | Μηναίον τον Ιουλίου | Μεγάλη Κατήχησις | Λεξικόν Τουρκικόν και Γραικικόν | Έξάβιβλος | Κήρυγμα | Κατήχησις γενική | Κατάλογος τών βιβλίων της Τυπογραφίας | Κανονισμός, και Διόρθωσις της Ναυτιλίας της Ιωνικής Πολιτείας | Ιστορία | περί τον πελοποννησιακού πολέμου | Γραμματικής εισαγωγής | Ηθικόν Βιβλιάριον | Ή αυτού Εξοχότης ό Πρύτανις των Κορυφών κάμνει δημοσίως φανερόν και γνωστόν εις όλους | Ή Αυτού Έξοχότης ό Πρύτανις Κάνει γνωστόν,και διορίζει την έκτέλεσιν τον ακολούθου ψηφίσματος, η άττου. | Ή Αύτού Εξοχότης ό Πρυτανις κάμνει γνωστόν, και διορίζει την κήρυξιν της ακολούθου πράξεως | Ή Λυτοί Εξοχότης Ιωάννης ο Μηνιάτης Ώρύηχνις τών Κορυφών κάμνει δημοσίως φανερόν και γνωστόν | Ή αύτου Έξοχότης Ιωάννης Μηνιάτης Πρύτανις τών Κορυφών. Κάμνει γνωστόν δσον ακολουθεί | Ή αυτού έξοχότης Ιωάννης Μηνιάτης πρύτανις τών Κορυφών κάμνει γνωστόν όσον ακολουθεί | Ερμηνεία της συνισταμένης λεγεώνος τών Ήπειροτο - Σουλιοτών και Χιμαρο - Πελοπονησίων | Έρμηνείαι δια τους πλοιάρχους κάθε γένους εμπορικών πλοίωνεις τον Οδησσιυον λιμένα της καραντίνας ερχομένων | Επιτομή της ιεροκοσμικής ιστορίας εις πέντε μερισθείσα τμήματα | Εκθέσεις άμοιβαιαι | Έκατονταετηρις | Εισαγωγή εις τήν Φιλοσοφίαν | Εισαγωγή εις την έλληνικήν γλώσσαν | Έγχειρίδιον περί διαθέσεως Σχολείου Ελληνικού | Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική | Δοκίμιον τής κατά την έν Νεοφύτω τή Ελευθέρα τε και Βασιλικήπόλει σχολήν διδακτικής μεθόδου τών ελληνικών μαθημάτον | Διόρισις τής δουλευσεως του εντοπίου στρατεύματος | Διόρισις. | Διόρθωσις 'Οργανική του εντοπίου στρατεύματος ήτοι τών Τζέρνιδωντης Πολιτείας. | Διδασκαλία παραινετική | Διάταξις Εκκηλησιαστική άφορώσα τον Όρθόδοξον Κλήρον της Επτανήσου Πολιτείας | Πρακτικήν Άριθμητικην | Νέος Θησαυρός | Κυριακοδρόμιον | Έκλόγιον | Βιβλίον 'Ιστορικόν | Άταλά | Στοιχεία Γεωμετρίας | Άσματική ακολουθία | Αποστόλων Πράξεις και Έπιστολαί | Απολογία Χριστιανική | Ρημάδα, | Αποθήκη τών παίδων | Άνθολόγιον | Ακολουθία τοΰ 'Οσίου | Ακολουθία | Ακολουθία του Αναγνώστου | Αι θειαι Λειτουγίαι | Δράμα Ηρωικόν | Γραμματική της Αιολοδορικής | Το ψυχοσωτήριον Ψαλτήριον Δαβίδ | Το Ψαλτήριον του Δαβίδ | Μεγαλομάρτυρος Μηνά του Αιγυπτίου άσματική | Το μέγα Αλφαβητάριον | Τό Κεκρανάριον του θείου καί Ιερού Αυγουστίνου, Επισκόπου Ίππώνος | Τμήμα εκ του Όργανικου Νόμου τών μερικών Κυβερνήσεων τών Νήσων | Τμήμα εκ του Όργανικου Νόμου τών μερικών Κυβερνήσεων τών Νήσων | Ταμείον 'Ορθοδοξίας | Στοιχεία τής Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής | Στοιχεία τής 'Αριθμητικής και Άλγεβρας | Στοιχεία γεωγραφίας ερανισθέντα υπο του αρχιεπισκόπου Νικηφόρου του Θεοτόκου | Σταχυολογία τεχνολογική | Σπαρτίον Έντριτov | Έρωτόκριτος | Πανουργίαι υψηλότατοι Βερτόλδου | Παιδαγωγός | Ό Πρύτανος της νήσου Κέρκυρας | Ό Πρίγκιψ, και Προεδ. της Γερουσίας | Ό πιστός Βοσκός | Βατραχομυομαχία | 0ι έκλαμπρότατοι Κύριοι Προβλεται Εις τα δημόσια τέλη, και Αυθεντικά εισοδήματα | Ό ήγεμών και πρόεδρος της Γερουσίας προς τους πολίτας της έπτανήσου Πολιτείας. | O έξοχώτατος Πρίτανος περί τών συγγραπτών τής Νύσου Κερκύρας. | Ό έξοχώτατος Πρίτανος Κάμνει γνοστόν και διωρίζει όσον ακολούθα | Περί καταγραφής των δανείων, αγοραπωλησιών,διανομών και διαθηκών. | Odde Graeca | Μυθολογικόν Συντίπα | Μηναίον του Νοεμβρίου | Μηναίον του Αύγουστου | Μηναίονν του Ιουνίου | Μηναίον του Μαίου | Μαργαρίται | Λεξικόν Τουρκικόν και Γραικικόν | Λεξικόν δίγλωσσον της Γαλλικής και Ρωμαϊκής διαλέκτου | Λεξικόν Γερμανικόν - άπλορωμαϊκόν | Κόπια Γραφών εις το Σχολείον τής 'Αγίας Μαρίνας | Κατάστασις της 'Επτανήσου πολιτείας | Ιστορία | Ηλιοδώρου Αιθιοπικών βιβλία δέκα | Ή κομησιών έστραορδινάρια τών Ζωοτροφών | Η Κομησιών έστραοδρινάρια των Ζωοτροφών | Ή κομησιών Έστραορδινάρια έπάνο εις ταις Ζωοτροφίες | Ή Κομισιών έστραορδινάρια εις τάς ζωοθροφίας | Γραμματική Τερψιθέα | ακολουθία | Ή έκτακτος εις τάς ζοωτροφίας έπιτροπία Προς τους Έγκατοίκους της νήσου Κορυφών | Η βίβλος τών Ιερών Ύμνων | Εφεύρεσις τύχης | Ευχή προς τον θεόν Ίκετήριος | Ευχαί κατανυκτικαί | Επιστολάριον | Έξήνησις τής θείας και ιεράς λειτουργίας | Έξέτασις περί τής εσωτερικής σαφήνειας Του Χριστιανισμού, | Έκλογάριον γραικικόν | Έγκυκλοπαίδεια φιλολογική | Διδαχαί | Διδασκαλίαι στρατιωτικοί | Διατριβή περί Ευθανασίας | Γραμματική | Διδασκαλίαν | Άραβικόν μυθολογικόν | Άμμωνίoυ περί ομοίων και διαφόρων λέξεων | Ακολουθία του αγίου | Αι καθ' Όμηρον αρχαιότητες και αι Κερκυραϊκαί αρχαιολογίαι | Τών κωνικών τομών αναλυτική πραγματεία | Τύχαι Τηλεμάχου | Αριθμητικής | Του ναυκλήρου έφημερινή εις το πέλαγος πράξις | To Μαγγιστράτο τών σπλαχνικών τόπον κάμνει δημοσίως νά καταλάβουν και νά ήξευρουν και είναι δια όρισμόν του έξοχωτάτου κόμητ. Έξουσιαστου | Τό Μαγιστράτο τών Έξαμηναδόρων, και Ρεβιζόρων τών Νοταρίων,κάνι διμοσίως νά καταλάβουν, και νά ήξευρουν, και είναι διά προσταγίς του Ύψιλοτάτου Ρεγγέντε | Τά τέσσαρα θεία και Ιερά Ευαγγέλια | περί διατιμήσεως νομισμάτων | Στιχολογία | Πρόχειρος 'Αριθμητική | Προκήρυγμα του Πρίγγιπος και προέδρου της Γερουσίας της Επτανήσου Πολιτείας | αλφαβητάριον ευμαθείας | Περί ελλείψεως τών παραλειπομένων φωνών | Πανουργίαι υψηλότατοι Βερτόλδου | Οδύσσεια | Όμήρου Ιλιάς | Οί έκλαμπρότατοι Κύριοι Προβλεπτοί Είς τα δημόσια τέλη, και Αυθεντικά Εισοδήματα | 0ι Εκλαμπρότατοι Κύριοι Προβλεπτά! Είς τα δημόσια τέλη, και Αυθεντικά Εισοδήματα | Ό έξοχώτατος 'Ιωάννης Κο : Συγούρος Εξουσιαστής Δελεγάτος εις την Νήσσον τών Κορυφών Κάμνει δημοσίως να ειξεύρουν. | Έπιστολάριον | Έκλόγιον | Ανθος χαρίτων | Μηναίον του 'Οκτωβρίου | Μηναίον του Μαΐου | Μηναίον του Άπριλλίου | Μηναίον τού Μαρτίου | Μηναίον του Ιαννουαρίου | Λεξικόν ρωμαϊκοσλαβωνικόν | Κυριακοδρόμίον | Ιστορία | Ιστορία Έβραιοπούλας της Μαρκάδας | Γραμματικής εισαγωγής | ιστοριών βιβλία | Ήμείς Ιωάννης Κώμης Συγούρος Εξουσιαστής και Δελεγάτος του Πρίγγιπος, εις τήν χώραν και Νήσον τών Κορυφών | Ήμείς Ίωάννης Κώμης Συγούρος | Ήμείς Ιωάννης κόμης Συγούρος εξουσιαστής δελεγάτος των Κορυφών | Ζυγόμετρον | Μετρικής βιβλία Β' | Ευχολόγιον | Επιτομή τής 'Ιεράς Ιστορίας τής Εκκλησίας | Επιτομή 'Αστρονομίας | Έξ ονόματος της νομοδοτικής συναθροίσεως της Επτανήσου Πολιτείας | Έξέτασις της συνειδήσεως | Είρμολόγιον | Έγχειρίδιον Χριστιανικόν | Διδασκαλία Χριστιανική | Διαταγή | Grammatica Italiana | Αμαρτωλών Σωτηρία | Σπανός | Χρηστοήθεια τών Χριστιανών | Κυριακοδρόμιον | Αρχαία 'Αλεξάνδρεια | έπιστολαι | Αριθμητική 'Εμπορική | Απάνθισμα | Απάνθισμα | Ακολουθία | Ακολουθία | Αισώπου μύθοι | Ψαλτήριον Δαβίδ | Χρηστοήθεια | Χημική φιλοσοφία | Χειραγωνία εις την Καλοκαναθίαν | Φανέρωσίς του Γαλυνοτάτου Πρίγκιπος και Προέδρου του Έξοχωτάτου Σενάτου τις Γαληνατάτυς Επτανήσου 'Αριστοκρατίας Προς τους κάτοικους των Κορυφών | Αποστόλων αι πράξεις και έπιστολαι | Το οίκονομικόν. πολιτικόν | Τό οικονομικόν πολιτικόν φεδερατίβο δικαστίριον. | Θησαυρός Νέος | Τό Μαγιστράτο τών Ζωοτροφών | Το Μαγγιστράτο της Παρατηρήσεος | Το Μαγιστράτο εις ταις τροφαις | Το Δικαστήριον εις τάς ζωοτροφάς Διάφοροι Κάτοικοι ταύτης της Νήσου,και άλλοι πραγματευταί | Σύνοψις Τών κωνικών τομών Γουιδωνος τou Γρανδή | Στοιχεία Μεταφυσικής | Ποίημα Καρκινικόν | Πίναξ Γεωγραφικός της Ασίας | Περί αμαρτημάτων και ποινών | -"Ορθόδοξος 'Υμνωδός | Ό Πρίγκιψ καί πρόεδρος του έξοχωτάτου Σενάτου κάμνει γνωστόν δημοσίως εις κοινήν άκρόασιν | Ό Πρίγκιψ καί Πρόεδρος τής Γερουσίας Διμοσίως κάνη νά καταλάβουν καί νά ήξεύρουν όλων τών κατοίκων τών Κορίφών | Ό Πρίγκηψ καί Πρόεδρος τής Γερουσίας Προς τους κατοίκους των μπώργων καί χωρίων | Ό Πρίγγιψ, καί Πρόεδρος Προς τους 'Αγαθούς Τών έγκατίκων Μπόργων καί Χωρίων | Ομιλία φυσιολογική | Οικονομία της Ζωής | 0ι ευγενείς κΰριοι Συντίχοι των Κοριφών. Εύκολινωντας το Κουμέρκι μιας Πολιτείας | Οι Δεπουτάτοι του Δικαστιρίου Οικονομικό - Πολιτικό - Ενωμένου | Ό έξοχώτατος Πρίγκιψ, και πρόεδρος Προ πάντων τών κατοίκων τις χώρας και Νήσου Κορυφών | Ό έξοχώτατος 'Ιωάννης Κό. Συγούρος, εξουσιαστής δελεγάτος εις την νήσσον τών Κορυφών, κάμνει δημοσίως νά ήξευρουν | Ό Δελεγάτος του Πιγκιπου και εξουσιαστής τής νήσσου Ζακίνθου Προςτους Εγκατοίκους τής Χώρας, Προαστειων και Ξέχωρων | Νικηφόρου Καλλίστου του Ξανθοπούλου περί συστάσεως | Μήνιμα του ίατρηκου σπυδαστιρηου προς τους σημπολήτας του | Μηναίον | Λόγος παραινετικός | Koρνηλίου Νέπωτος βίοι | Κατάλογος | Ιωάννης Άμώσος Κομένιος Έλληνολατινικός | Ίερογραφική αρμονία | περί τού Πελοποννησιακού πολέμου | Ναυτικής Ερμηνεία | ερμηνεία | Συντακτικόν | Θέατρον πολιτικόν | Ήμεΐς Σνντίχοι και Κριταΐ τής Ύψιλής Πολίτζεΐας | Ήμείς Συντίχοι και κριταΐ της Ύψιλής Πολιτζείας | Ήμείς Συντίχοι και Κριταΐ της Ύψιλής Πολιτζειάς | Ήμεΐς Σπυρίδων Γεώργιος Θεοτόκις Πρίγγυψ καΐ Πρόεδρος τοΰ Έξοχοτάτον Σενάτου της Γαληνότατης Άριστοκρατείας Επτανείσου και Κομαντατώρος της υπερτάτης τάξεως τον 'Αγίου 'Ιωάννου 'Ιεροσολύμων. | Ήμείς Προβλεπταί τής Ιγιας Κορυφών | Ήμείς Ιωάννης Κώμης Συγούρος Εξουσιαστής και Δελεγάτος είς την χώραν και Νήσον τών Κορυφών, και τής αυτής Διοικήσεως | Ημείς 'Ιωάννης Κώμης Συγούρος Εξουσιαστής Δελεγάτος τοΰ Πρίγγιπος είς την χώραν, και Νήσον τών Κορυφών και τών Αυτής Περιοχών | Ή Εΰγενεστατι συντιχι Κοριφον | Ή Εΰγενεστατι συντιχι Κοριφον | Ή Εΰγενεστατι συντιχι Κοριφον | .-"Η Εβγενης κυρηι Προβλεπτέ | Εύχολόγιον το Μέγα | Εύαγγέλιον | Εποποιία | Επιστολή απολογητική ενός μαρκίωνος Φραγκίσκου Αλβεργάτου Καπακέλλου κατά της επιστολής του κυρ Αββά Κομπαγνώνου, αναστρεφομένης περί την ομοιότητα νεωστί παρ' εκείνου ανακαλυφθείσαν ανάμεσον Εβραίων και Ελλήνων | Έπιδειγμη | Έν τη Γερουσία | Εισαγωγική διδασκαλία περιέχουσα λεξικόν τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών διαλέκτων ήτοι της απλής ρωμαϊκής, της εν Μοισία βλαχικής, της βουλγαρικής, και της αλβανιτικής | Εισαγωγή είς την Έλληνικήν γλώσσαν | Ακολουθία | Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική | περί ύψους | Γραμματική της Γαλλικής | Γραμματική έξηγηματική | Νέος Θησαυρός | Άντιφώνησις | Ακολουθία | Ακολουθία | Αίσώπου | Ώρολόγιον Μέγα | Χαριτώ και Πολύδωρος | Φανέρωσίς του Εξοχότατου Πρηνγηπος, και Προέδρου Προς τους κατοίκους εν τώ Λιξούρη | Ύμης Σπηρύδον. Γεόργυος Κόντε Θεοτόκυς | Τώ Μαγιστράτο τών Προβλεπτών | Τυχαι Τηλεμάχου | Όμιλίαι πνευματικαί | Το έντιμώτατον μαγισράτο εις τά διμόσια τέλη, και υποστατικά | Τά κατά Κλεάνθην και Άβροκόμην | Στάς 15 'Απριλίου | Σπυρίδων Γεόργιος ΘεοτόκηςΠρίγγιψ και Πρόεδρος | Σάλπισμα πολεμιστήριον | Λόγος | Πίναξ γεωγραφικός τής Ευρώπης | Ό ύποχιλίαρχος της αΐιτοκρατορικής ρωσσικής Μεγαλειότιτος και Κομαντάντες τών Ρωσσικόν στοατευμάτον εις τους Κόρφους, | Οί Κόρσαι | Ό έξοχώτατος Πρΰτανις με την σουγνωμίαν των ευγενών συτιχον. | 0 Έξοχώτατος Πρύτανις Με την σηγνωμίαν των Έκλαμπροτάτων Συντίχων | Ό Εξοχότατος Πρΰτανις Κέρκυρας καί είναι με τήν συντρεξην Τής Έκλαμπροτάτης Μαγιστρατουρας κάνει διμοσίως γνωστόν, τών Συντίχων | Μισανθρωπία και Μετάνοια | Μικρά κατήχησις | Μικρά κατήχησις | Μηναίον | Λόγος εγκωμιαστικός | Λεξικόν τό μέγα | Λεξικόν τετράγλωσσον | Κυρίγμα | βίοι τών έξοχων 'Ηγεμόνων | Καθ' ην, ήμέραν εν Κέρκυρα πανηγυρικώς άνιστάσι την σημαίαν, τής Νέας έπτανήσου Πολιτείας επί την ύπερκειμένην άκραν τής ακροπόλεως | Θησαυρός | Γραμματικής Εισαγωγής | Εύαγγέλιον | Ήμοις Σπυρίδων Γεώργιος Κο. Θεοτόκης | Ημεις Σπυρίδων Γεώργιος Κο. Θεοτόκης | Ημείς | Ήμεις | Ήμεις | Ήμεις Προβλεπτάι τοΰ Μαγγιστράτου τών ζωοτροφιών | Ή Λογική | Ή Κομησιών Έστραορδινάρια της Δημοσίας Ήσυχείας και ασφαλείας | Ή Κομησιών Της Αυθεντικής ασφαλείας και ήσυχήας κάμνει δημοσίωςγνωστόν. | Ή εκούσιος θυσία | Ή Γενική Δεπουτατζιόν όπου συσταίνει την Προσωρινήν Διοίκησιν | Ορθόδοξος 'Ομολογία | Εϋαγγελιστάριον | Έορτολόγιον | Έκθεσις συστατική | Έγχειρίδιον συμβουλευτικόν | Έγχειρίδιον | Διά προσταγής τοΰ 'Εξοχότατου Πρΰτανι με την συγγνωμίαν Τής Έκλαμ-προτάτης Μαγιστρατοϋρα; | Γράμμα | Γραμματική | Βίος Αισώπου | Βίβλος καλούμενη Καλοκαιρινή | Ακολουθία | Ακολουθία | Άδολεσχία φιλόθεος | Ψαλτήριον Δαβίδ | Ψαλτήριον Δαβίδ | Χρηστοήθεια | Φιλόθεου Πάρεργα | Ή άσματική ακολουθία | Τό Σενάτο Προς τους κατοίκους της χώρας, και Νησιού τών Κορυφών | Τζάκομα τοΰ "Αϊ Ρόκου και τοΰ Αϊ Θωμά | Τάς 24 νοεμβρίου 1800 Ε.Π. | Ιερά 'Ιστορία | Σύνοψίς ιερά | στιχολογία | Στοιχεία τής Άριθμιτηκής και ΆλγέβRης | Προσταγή | Προκλαματζιόνε. Απόφασις περι αποδόσεως των βιαίως καταληφθέντων ακινήτων των αρχοντων της νήσου | Παιδαγωγός | Παιδαγωγία | Οίκοι κατ' Άλφάβητον εις τήν παναγίαν Τριάδα | Ό Έξωστρακισμός τοΰ άσεβους Χριστοδούλου τοΰ Μονοφθάλμου τοΰ εξ 'Ακαρνανίας, | Ό Έξοχώτάτος Πρόεδρος τοΰ Περιβλέπτου Σενάτου τών 'Επτά Έννωμένων Νήσων | Ό ανταποκριτής Τεργεστίου | Διατάξεις περί καθαριότητος της πόλεως | Νέος Παράδεισος | Επιστολή τοΰ Μεγάλου Αύτοκράτορος Πασσών τών Ρούσσων προς τόν Κΰριον 'Ιωάννη Δεστούνη Βουργομέστρον τής Όδέσσας | Λόγος εισαγωγικός | Colloquia scholastica | Carte de la Grece | Κανονικόν | περί 'Αέρων, 'Υδάτων, Τόπων | ηθικοί χαρακτήρες | Ήμεις Κριταί τού Μαγιστράτου τής υψηλής Πολίτζιας. | Ήμεις Δεπουτάτος | Ηθοποιία δραματική | Ερμηνεία εις την Ίεράν Άποκάλυψιν Ιωάννου τοΰ Θεολόγου | Πηδάλιον | Έγχειρίδιον | Γυμνάσματα Πνευματικά | Διήγησις | Διδαχαί | Γραμματική | Γραμματική | Γραμματική ιταλική | oi:23217 | Λογική και Ηθική Πραγματεία | Βιογραφία τοΰ Πασβαντόγλου | Βιογραφία τοΰ Μποναπάρτε | Ατλας | Ασμα Πολεμιστήριον | Απολογία Χριστιανική

(15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1

  1. Ψηφιακό τεκμήριο