Λόγος

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3158.-Λόγος Θ. Καΐρου. [έν τέλει:]'Εν Άνδρω την 2 'Οκτωβρίου 1839. Τέλος 'Εκ τής τυπογραφίας 'Αγγέλου Άγγελίδου. Εις 12ον, σ. 11. ΓΑ— *
  3. Θ. Καΐρου