Ψυχολογία προς διδασκαλίαν των Παίδων

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3225· - Ψυχολογία προς διδασκαλίαν τών Παίδων, μεταφρασθεΐσα και εκδο- θείσα ύπό Θ[εοφιλίδου] επιμέλεια τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Δευτέρα έ'κδοσις. Έν Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας Αγγέλου Άγγελίδου. Κατά τήν όδόν Έρμου παρά τή Καπνικαρέα. 1839. Εις 12»ν, σ. 79. ΦΣΙΙ .
  3. Θ[εοφιλίδου]