Πολεμικ. Ναυτικόν της Ελλάδος

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3189. - Πολεμικ. Ναυτικόν τής Ελλάδος. Κατά τήν 1. Φεβρουαρίου 1839. 'Αδεία 'Ανακτορική. Έν 'Αθήναις Έκ τής τυπογραφίας Κ. Άντωνιάδου. (Όδός Έρ- μου άνω τής Καπνικαρέας). 1839. Εις 16°ν, σ. 64. Έπετηρίς· Αξιωματικοί έν ενεργεία 118. ΜΜΠ. 2328.