Απάνθισμα Του Τεχνολογικού Μέρους της Ελληνικής Γραμματικής

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3240. - 'Απάνθισμα Τοΰ Τεχνολογικού Μέρους τής Ελληνικής Γραμματικής Περιέχον μεν τους τών 'Ονομάτων και Ρημάτων Τύπους ολόκληρους, και κατ' ουδέν ελλείπεις, προσέτι δε τους τών 'Ονομάτων καί Ρημάτων Κανόνας, το περί 'Ανωμάλων Ρημάτων, και το περί Ειδών τής τών Ρημάτων Συντάξεως· το περί Τεχνολογίας τών οκτώ Μερών τοΰ Λόγου, και το περί τών τριών Συμφωνιών τοΰ Λόγου κατ' έρωτα- πόκρισιν, καί το περί Πνευμάτων, καί έσχατον περί τοΰ ειμί. Κατά την μέθοδον τής γινομένης διδασκαλίας έν τή πρώτη Σχολή τών 'Ιωαννίνων. Νΰν τρίτον τυπωθέν ως παρά πάσι ζητοΰμενον, καί έν χρήσει τών απανταχού τής Ελλάδος Σχολείων Δαπάνη καί επιμέλεια Γεωργίου καί Κωνσταντίνου Ζουρτοΰρη Διορθώσει δε Χ. Π. Έν Βενε- τία Τΰποις 'Ιωάννου Παρολάρη. 1816. Εις 8°ν μικρόν, σ. 368. ΕΒΣ. ΓΛ. 8. *