Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3206. - Τά κατά την άναγέννησιν της Ελλάδος, Ύπό διαφόρων εθνι- κών συνελεύσεων συνταχθέντα πολιτεύματα. Εκδίδοντος Άνδρέοο Ζ. Μάμουκα. Φιλό- τιμα) συνδρομή τών ομογενών. Έν ΠειραιεΤ, εκ της τοΰ Ηλία Χριστοφίδοτ» τυπογρα- φίας Ή αγαθή Τύχη 1839. Εις 8<*ν, α. 141 + 2 ά. ά. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 2214. *