Συλλογή μαθημάτων ελληνικών

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3249. Συλλογή μαθημάτων ελληνικών, Έκ διαφόρων Συγγραφέων συλ- λεχθέντων χάριν τής Ελληνικής Νεολαίας Παρά Κωνσταντίνου Κυριαζίδου Τόμπρα έκ Κυδωνιών. Έκδοσις δευτέρα. Έκ τής τυπογραφίας Κ. Τόμπρα Κυδωνιέως, Κ. Ίωαννίδου Σμυρναίοι', και Γ. Άθανασιάδου Μελισταγοΰς Μακεδόνος. 1832. Εις 8°ν, σ. 312. "Ανευ μνείας τόπου εκδόσεως, άλλ' έν Ναυπλίω. ABE 1249. *
  3. Κωνσταντίνου Κυριαζίδου