Μαθήματα της Ναυτικής Επιστήμης

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3162.-Μαθήματα τής Ναυτικής Επιστήμης Έρανισθέντα και συντεθέντα