Θεόκριτος παραφρασθείς, σχολιασθείς τε, και εκδοθείς υπό Νεοφύτου Δούκα

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3148. - Θεόκριτος. Παραφρασίΐείς, Σχολιασθείς τε, και εκδοθείς υπό Νεοφύ- του Δούκα. Εις τόμοτις δυο. Τόμος πρώτος Έν Αΐγίνη, Έκ της τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά. 1839. ΕΙς 8"ν, σ. ιε' + 290. Τω αύτφ ετει: Τόμος Δεύτερος, σ. 307. Ό τόμος οΰτος, πλην τοΰ Θεόκριτου (σ. 84), περιέχει: Βίωνος τοΰ Σμυρναίου Βουκολικά σ. 85-117, Μόσχου τοΰ Συρακούσιου Ειδύλλια σ. 118—168, Θεόγνιδος τοΰ 'Αθηναίου Παραινέσεις σ. 169-265, Σόλωνος Αθηναίου 'Επιγράμματα σ. 266-276, Φωκυλίδου ποίημα νουθετικόν σ. 277 - 285, Πυθαγόρου Χρυσά έπη σ. 286 - 288, Τυρταίου σ. 289 - 293, Κωμι- κών τίνων παλαιών γνώμαι σ. 294 - 306. Τών τελευταίων πέντε μόνον κείμενον, άνευ μεταφρά- σεως. ΕΒΕ. Ε. Φ. 12199. #¦
  3. Θεόκριτος παραφρασθείς, σχολιασθείς τε, και εκδοθείς υπό Νεοφύτου Δούκα
  4. Νεοφύ-του Δούκα