Λόγος

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3244. Λόγος εκφωνηθείς ύπό τοΰ Πρόεδροι' της Διοικητικής Επιτροπής Κυρίου Α. Α. Καποδίστρια εις την έ'ναρξιν της Εθνικής των 'Ελλήνων Συνελεύσεως [έν τέλει :] εκ της εν ΑΙγίνη Εθνικής Τΐ'πογραφίας. Εις 4°ν, σ. 7. Ελληνιστί και γαλλιστί. "Ανευ έτους, αλλά τού 1831. ΓΑ—. *
  3. Α. Α. Καποδίστρια