Κανονισμός της εν εκστρατεία υπηρεσίας του στρατού

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3152. - Κανονισμός τής έν εκστρατεία υπηρεσίας τοΰ στρατοΰ, μετάφρασις έκτου Γαλλικού υπό Χ. Σ. Βυζαντίου, αξιωματικού. Έν Άττήναις. 1839. Κουμανούδης 1, 233. ¦*
  3. Χ. Σ. Βυζαντίου,