Στοιχεία του φυσικού δικαίου

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3197. Στοιχεία τοΰ φυσικοΰ δικαίου υπό Ίωάννου Ίακ. Βυρλαμάκη, Μεταφρασμένα έκ τοΰ Γαλλικοΰ, κατά την τελευταίαν έκδοσιν τοΰ Κοτέλλου, μετά προσ- θήκης σημειώσεων, ερανισμένων από διάφορα συγγράμματα, υπό Γεωργίοο Α. Με- ταξά. Έν Έρμουπόλει έκ τής ττ>πογραφίας ό 'Ανεξάρτητος τοΰ Παντελή Κ. Παν- τελή. 1839. Είς 8ον, φ. ι ά. ά. + σ. δ' + 77 + 1 ά. ά. ΕΒΕ. ΦΛΣ. 289, ΓΕΝ. MGL. 379. *
  3. Ίωάννου Ίακ. Βυρλαμάκη