Καθ' ην ημέραν εορτάζεται ή Έλευσις της Αυτού Εξοχότητος του Εντιμότατου Λόρδ Νούγγεντ, Ιππέως Μεγάλου Σταύρου του 'Επισημότατου Τάγματος του Αγίου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3247. Καθ' ήν ήμέραν εορτάζεται ή "Ελευσις τής Αύτοϋ Έξοχότητος τοΰ Εντιμότατοι' Λόρδ Νοΰγγεντ, Ίππέως Μεγάλου Σταύρου τοΰ 'Επισημότατου Τάγματος τοΰ 'Αγίου Μιχαήλ και 'Αγίου Γεωργίου κτλ. κτλ. κτλ. Και Λόρδ Μεγάλου Άρμοστοΰ τής Αύτοΰ Μεγαλειόιητος εϊς το Ένωμένον Κράτος των 'Ιονικών Νήσων. Εις 4°ν, σ. 2. "Ανευ έτους, αλλά τοϋ 1832. Στίχοι. ΘΦΠ—. -Η-