Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3223.- Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα τμήματος Γ'. 'Ιεράς Κατη- χήσεως Σΰνοψις διά τ' άλληλοδιδασκόμενα παιδία, ύπό τής επί τής προπαιδείας επι- τροπής. Νΰν δε προς χρήσιν τής Ελληνικής νεολαίας Μετατυπωθεΐσα τό τρίτον ί>πό 'Αγγέλου Άγγελίδου. 'Αθήναι, Έκ τής τυπογραφίας 'Αγγέλου Άγγελίδου Κατά τήν όδόν Έρμου παρά τή Καπνικαρέα. 1839. Εις 8ον, σ. 16. ΓΕΝ. Fam. 243. -Χ-