Διαταγαί γάμων καί προικοδοσιών

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3243. - Διαταναί γάμων καί προικοδοσιών Όροι καί κανόνες Έν τω τοΰ Πα- τριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφεία) Έν Έτει Σωτηρία) αωκζ'.