Διατριβή

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3241. —Διατριβή άφοσιουμένη 'Ιατρική Συνιστώσα Ίδέαν Γενικήν τοΰ Άνθρωπου Φυσιολογικώς τε, καί Παθολογικώς θεωρουμένου ην κατανεΰσει τοΰ Μεγα- λοπρεπέστατου Κυρίου Πρόεδροι· καί Εφόρου Τοΰ Περιβλέπτου Κυρίου (Δεκάνου) Άρχεπόπτου καί τών Περιωνύμων Κυρίων Καθηγητών έν τώ Τιθηνώ καί διασημό- τατα) τών Επιστημών βασιλικώ Πανεπιστημονίω τής κατ' Ούγγαρίαν Πέστης υπέρ τοΰ έννύμως τής τοΰ Ίατροΰ αξιώματος άναρρήσεως έπιτυχεΐν δημοσία κρίσει καθυποβάλ- λει Δημήτριος Μπέκελλας ελλην εκ Βερροίας τής έν Μακεδονία αί ι*)έσεις συνημμέναι δημοσία αμύνονται έν τή τής 'Ιατρικής 'Δκαδημία κατά τήν Μαρτίου 1826. Έν Βοΰδα έν τή Βασιλική Τυπογραφία τής κατ° Ούγκαρίαν 'Ακαδημίας. ΕΊς 8<>ν, σ. 50 + 2 ά. ά. Ελληνιστί και λατινιστί. ΕΒΣ. Ίατρ. 49. *
  3. Δημήτριος Μπέκελλας