Οιδίπους εν Θήβαις

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3172. - Οιδίπους έν Θήβαις Τραγωδία Βολταίρου εις πέντε πράξεις. Ελευ- θέρως μεταφρασθεϊσα υπό Κ * # # Α * # * εσχάτως δε πάλιν έπιδιορθωί)εΐσα Εξεδόθη Ύπό Χ. 'Αναστασίου. Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας Κ. Άντωνιάδου. (Όδός Έρ- μου ά'νω τής Καπνικαρέας.) 1839 Είς 8ον, φ. 1 ά. ά. + σ. 2 α. ά. + 75. Πεζή μετάφρασις. ΓΕΝ. MGI,. 1049, ΦΣΠ. - *
  3. Βολταίρου