Θησαυρός

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3229. - Θησαυρός Δαμασκηνού τοΰ ύποδιακόνου και στουδίτου τοΰ Θεσσα- λονικέως. Μετά της προσθήκης έν τω τέλει και ετέρων επτά Λόγων ψυχωφελεστάτων καί τής έξηγήσεως τοΰ πάτερ ημών. Νεωστι μετατυπο>θείς είς κοινήν τών 'Ορθοδόξων ώφέλειαν, καί επιμελώς διορθωθείς, αωδ'. Έν Βενετία. 1805. Έν τη Τυπογραφία Νι- κολάου Γλυκεί Τοΰ εξ 'Ιωαννίνων. Είς 8°ν, π. 592. ΕΒΣ. Θεολ. 224. *
  3. Δαμασκηνού