περί Πολιτειών

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3155. - Κικέρωνος, περί Πολιτειών. Έκ τοΰ Λατινικού υπό Α. Στ. Έν 'Αθήναις έκ της τυπογραφίας Π. Μαντσαράκη (Κατά την όδόν Ντέκα, Άρ. 25). 1839. Εις 80ν, σ. ς' + 97. Κατά τον Α. Μουστοξύδην (Έλληνομνήμων, σ. 126) μεταφραστής είναι ό Βιάρος Καχο8ίσϊρ:ας. ΕΒΕ. Λ. Φ. 746, ΓΕΝ. Fam. 131, ΔΒΚ—. *
  3. Κικέρωνος