Ηρούς και Λεάνδρου έρωτες

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3146. - Ήροΰς και Λεάνδρου έρωτες, ύπό Ίωάννου Ι. Σκολίτση κατά μί- μησιν τοΰ Μουσαίου.-· «Ή ιστορία αύτη----τήν άλήθειάν της.» (Λ. Βυρ. Νυμ. τ. Αβ. μετάφρ. Κ. Λ.) — Σμύρνη, Έκ τής τυπογραφίας Α. Δαμιανού. 1839. ΕΙς 16<>ν, σ. ux'+ 98. ΑΑ. 2845. ¦Κ-
  3. Ίωάννου Ι. Σκολίτση