Η Πρόοδος και ο Σωκράτης

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3142.-Ή Πρόοδος και ό Σωκράτης, Άριθ 6. αυτής. Έπιστολάριον Α'. Προς τους Συνδρομητάς τής Προόδου. Τα Γενέθλια τοϋ Μεγάλου Διδασκάλου τής Ίσό- τητος και Δικαιοσύνης μας ενέπνευσαν να ένώσωμεν εις εν τον πρόδρομον τής 'Αρετής με τα Τέκνα εκείνης. Ό Σ. Έν 'Αθήναις, Έκ τής Τυπογραφ. τής Προόδου Διευθυνο- μένης ύπό Γεωργίου Βλασσαρίδου. 1839 Εις 16°ν, σ. 161-176. ΕΒΕ. ΠΕΡ. 1935. -*