Μετάφρασις του ανακτορικού προσκυνητού αυτογράφου

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3165. — Μετάφρασις τοΰ άνακτορικοΰ προσκυνητοΰ αυτογράφου, (Χάττι Σερίφ), Όπερ ευμενώς και κηδεμονικώς έξέδοτι ο Κραταιότατος, Γαληνότατος, και ευσπλαγχνι- κώτατος 'Ημών ΆναΗ, Σουλτάν Απδοΰλ Μετζιδ Έφέντης μας, προς διατράνωσιν τής Αυτοκρατορικής Αύτοΰ βουλής-------[κάτω:] αωλθ'. Μφ. 0.6δ χ 0.49. *
  3. Χάττι Σερίφ