Περί συντάξεως πολιτικού κωδικός

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3186.-Περί συντάξεως πολιτικού κωδικός εις τήν Ελλάδα υπό Παύλου Καλλιγά (Διατριβή δευτέρα.) [έν τέλει:] Έν 'Αθήναις 12 Νοεμβρίου 1839. εκ της τυπογραφίας Κ. Ράλλη. Εις 8<>ν, σ. 15. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 1406. *
  3. ΠαύλουΚαλλιγά