Στοιχεία της Ελληνικής Γλώσσης

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3196. - Στοιχεία τής Ελληνικής Γλώσσης υπό Φ. Ίακωβαίου. Μεθαρ- μοσθέντα μεν ι'πό Θ. Φαρμακίδο'.), κτλ. Νΰν δέ μετατυπωθέντα δαπάνη τοΰ 'Ιονίου Κράτους, είς χρήσιν τών δευτερευόντων σχολείων τοΰ αυτοί, κατά δοκιμασίαν ιών τής δημοσίας παιδείας Επιμελητών. 'Γόμος Πρώτος. Περίοδος Πρώτη καί Δευτέρα. Κέρκυρα Έν τή Τυπογραςιία τής Κυβερνήσεως. 1839. Είς 8ον, α. ιδ' + 2 ά. ά. + 193 + 156 (ίν αίς λεξικόν). μετά τεσσαροιν πινάκων. 1ΜΚ —. *
  3. Φ. Ίακωβαίου