Ανδρα[γα]θείαις

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3230. Άνδρα[γα]θείαις Τοΰ Ευσεβέστατου καί Άνδρειοτάτου Μιχαήλ Βο- εβόδα. "Ετι δέ καί τά δσα έσυνέβησαν εις τήν Ούγκροβλαχίαν, από τον καιρόν, όπου άφέντεψεν ό Σερμπάνος Βοεβόδας, έ'ως Γαβριήλ Μολίγα Βοεβόδα. "Ετι δέ περιέχει καί τινας παραγγελίας Πνευματικός πρό[ς] τον Άλέξανδρον Ήλιάσι Βοεβόδα. καί εις δλους τους διαδόχους τής Άφεντείας. καί θρήνον περί τής Κωνσταντινουπόλεως, αως'. Ένε- τίησιν, 1806. Παρά Νικολάφ Γλυκεί τφ έξ 'Ιωαννίνων. Είς 8°ν, σ. 134. Τον πρόλογον υπογράφει ό έκδοτης Νεόφυτος 'Ιερομόναχος ΙΙοιητής τών μέν Άνδραγαθιών είναι ό Σταυρινός Βιστιάρης, τής δέ Ιστορίας ό μητροπολίτης Μυρέων Ματ- θαίος ό έκ Πογωνιανής, ως εμφαίνεται έκ τοΰ έν σ. 52 ψευδοτίτλου, έχοντος ως εξής : 'Ιστορία τών κατά τήν Ούγκροβλαχίαν τελεσθέντων. Άρξαμένη άπό Σερμπάνου Βοϊβόνδα, μέχρι Γαβριήλ βοϊβόνδα. Ποιηθεϊσα παρά τοΰ έν ΆρχιερεΟσι Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μυ- ρέων, Κυρίου Ματθαίου τοΰ έκ Πογωνιανής. αως'. Ένετίησιν, 1806. Παρά Νικολάφ Γλυκεί τω έ| 'Ιωαννίνων. 'Αμφότερα τά ποιήματα είς δεκαπεντασύλλαβους. Τό μέν πρώτον άρχεται : Ό Νους μου μέ παρακινά, κι' ό λογισμός μοΰ φέρει, Τοΰ Κόσμου τά καμώματα, νά δίδη καί νά πέρνη .. ¦ Τό δέ δεύτερον άρχεται: Κϋρ 'Ιωάννη ένδοξε, Μπάνε τετιμημένε, Φίλτατε περιπόΟητε, καί πολύχρονη μένε... Τό πρώτον τών ποιημάτων τούτων συνετάχθη τφ 1601. Α' έ'κδοσις τφ 1638. ΔΚΙ —.
  3. Σταυρινός Βιστιάρης