Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης επίτομον

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3157.-Λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης έπίτομον, έκ τής δευτέρας έν Βιέννη εκδόσεως τοΰ Α. Γαζή, και προσεπαυξηθέν μετά δέκα περίπου χιλιάδων λέξεων, και με την ύποσημείωσιν των μακρών και βραχέων τά δε εις το παράρτημα τοΰ προτέρου λεξικοΰ κΰρια ονόματα Μυθολογικά, 'Ιστορικά και Γεωγραφικά, παρεντίθεται εις τοΰτο άλφαβητικώς και κατά στοιχεΐον. εις τόμους τρεις. Εκδοθέν υπό Κωνσταντίνο» Γκαρ- πολά τοΰ Όλυμπίου. Τόμος πρώτος Α - Η 'Αθήναι, έκ τής τυπογραφίας τοΰ έκδοτου Κωνσταντίνου Γκαρπολά. 1839. Εις 8ον, σ. δ'+ 801 + 3 ά. ά. Τψ αύτφ ετει: Τόμος δεύτερος. Θ - Π. σ. 2 ά. ά. + 822. Τόμος τρίτος. Ρ - Ω. σ. 2 ά. ά. + 538. ΕΒΕ. ΓΛ. 1320. .#
  3. Α. Γαζή