Ύμνος εις τους περί τον Γ. Καραϊσκάκην εν Αθήναις πεσόντας

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3213. "Υμνος εις τους περί τον Γ. Καραϊσκάκην έν Αθήναις πεσόντας.