Συμφορά και αιχμαλωσία Μωρέως

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3200. Συμφορά και αιχμαλωσία Μωρέως στιχολογηθεϊσα παρά Μάνθου Ιωάννου τοϋ εξ 'Ιωαννίνων μέ προσθήκην ά'λλων αξιόλογων υποθέσεων και άφιερω- θείσα τω έντιμωτάτω καϊ εΰγενεΐ κυρίω 'Ιωάννη Δημητρίου. Έν Βενετία Έκ τής Ελ- ληνικής τυπογραφίας τοϋ Φοίνικος 1839. Εις 8ον μικρόν, σ. 120. ΒΒ-. *
  3. ΜάνθουΙωάννου