Κανονισμός των γυμνασίων

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3153. - Κανονισμός τών γυμνασίων, τοΰ Βασιλικοΰ Έλληνικοΰ Ίππικοΰ. Τόμος πρώτος. Μέρος πρώτον. Έκ τής Βασιλικής τυπογραφίας. 1839. Ε(ς 16ον, σ. 290 + 8. Τω αύτφ ετει: Τόμος δεύτερος μέρος τρίτον τέταρτον πέμπτον και έ'κτον έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας Ν. Παπαδοπούλου, σ. 256 + 151 + 4. Πράγματι περιέχονται μόνον τά μέρη 3°ν και 4°ν. ΓΕΝ—, -Η-