Επιστολάριον

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3232. Έπιστολάριον Περιέχον Διαφόρους χαρακτήρας και υποδείγματα Επιστολών προς οποιονδήποτε πρόσωπον Άξιωματικόν, Έκκλησιαστικόν, καϊ Κοσμικόν, μέ τους Τίτλους τών αυτών, κατά τόν κοινόν Τρόπον, ως την σήμερον συνηθίζεται. Μετά τίνος ιστορική; περιγραφής Τών Εκκλησιαστικών θρόνων, Πατριαρχών, "Αρχιε- πισκόπων, Μητροπολιτών, και Έπισκόπιον τής 'Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. "Ετι δέ καϊ Χρονολογίας, Μηνολογίου, καϊ χρησίμων Κανονιών περί τών Πασχαλιών, και άλλων αναγκαίων νεωστί προστεθέντων, και δια τοΰ αστερίσκου σημειωΟέντανν. Έκδο- σις Α'. 'Εν Βενετία 1808. Παρά Πάνο.) Θεοδοσίου τώ εξ 'Ιωαννίνων. Είς 8ον, σ. 238. ΕΒΣ. Θεολ. 325. *