Πραγματεία αρχαιολογική

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3190. - Πραγματεία αρχαιολογική περί τοΰ Ναού τής 'Αγίας Σοφίας, συγ- γραφεΐσα μεν υπό τίνος αρχαιολόγου, επεξεργασθεΐσα δέ παρά τοΰ σοφοϋ συγγρα- φέως τη; Κωνσταντινιάδος, εκδίδεται ΰπό Ι. Λαζαρίδου, Κωνσταντινούπολις, τΰποις Ι. Λαζαρίδου. 1839. Εις 8ον, α. 28. Συγγραφεύς τής Κωνσταντινιάδος ό Πατριάρχης Κωνστάντιος ό Α', ό από Σιναίου. Κουμανούδης 1, 229. *
  3. Πατριάρχης Κωνστάντιος ό Α'