Η προανάκρισις και προφυλάκισίς μου

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3140. - Ή προανάκρισις *αί προφυλάκισίς μου κατά την 15. 16 και 17 Αυγούστου 1839. Ύπό Αλέξανδρου Σούτσου. Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας Άγ. Άγγελίδοτι Κατά την όδόν Ερμού παρά τή Καπνικαρεα. 1839. Εις 8°ν, σ. 29. ΓΕΝ. MGL. 451, ΙΕΕΕ-. -Χ-
  3. Αλέξανδρου Σούτσου