Μέρος της εκφωνηθείσης ομιλίας

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3164. — Μέρος της έκφωνηθείσης ομιλίας υπό Θεοφίλου Καΐρη εις τό έν "Ανδρω Όρφανοτροφεΐον κατά τό τέλος τής σειράς τών υπ' αύτοΰ διδασκομένων μαθη- μάτων. Έν Έρμουπόλει εκ τής τυπογραφίας Γ. Μελισταγοϋς. 1839. Εις 8°ν μικρόν, σ. 28. ΕΒΣ. Θεολ. 496. ¦*¦
  3. Θεοφίλου Καΐρη