Θαυμάσια πλήρωσις προφητείας

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3147.-Θαυμάσια πλήρωσις προφητείας. Έν 'Αθήναις, Έκ τής τυπογρα- φίας. 'Αγγέλου Άγγελίδου. Κατά τήν όδόν Έρμου παρά τη Καπνικαρέα. 1839