Ηθική προς χρήσιν των παίδων

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3135.-Ηθική προς χρήσιν τών παίδων. Ι. Κάμπη. Έκ τοΰ Γερμανικού Ύπό Α. Ρ. Ραγκαβή. Μεταφρασ\Ίεΐσα, και έκδοιΊεΐσα επιμέλεια τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Έν 'Αθήναις. Έκ τής τυπογραφίας Κ. Άντωνιάδου. (οδός Έρμου άνω τής Καπνικαρέας.) 1839. Εις. 16ον, σ. 241. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 525G. -Χ
  3. Ι. Κάμπη