Δηλοποίησις

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3215. - Ύπαρχεΐον Κερκύρας. Δηλοποίησις [κάτω:] Κέρκυρα, έν τή τυπο- γραφία της Κυβερνήσεως. Μφ. 0.24 χ 0.37. της 2δ 'Οκτωβρίου 1839, ελληνιστί καί ίταλιστί. Μέτρα προς προστασίαν της ελαιοπαραγωγής. IEEE—. *