Πεντηκοστάριον

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3227. Πεντηκοστάριον περιέχον την πρέπουσαν αύτφ άπασαν [άκολουϋίαν] Ετι δέ καί τα Έωθινά Ευαγγέλια τά άναγινωσκόμενα εν τφ "Ορθρω από της Κυ- ριακής τοΰ Άντιπάσχα, έ'ως των 'Αγίων Πάντων. Νεωστι μετατυπωθέν. αωα'. Ένετίη- σίΛ', 1801. Πάρα Πάνω Θεοδοσίου τω εξ 'Ιωαννίνων. Εις 4°ν, σ. 238. Ναός 'Αγ. Νικολάου 'Ιθάκης.
  3. Θεοδοσίου τω εξ 'Ιωαννίνων