Πατριαρχική και συνοδική εγκύκλιος επιστολή Παραινετική προς τους απανταχού Ορθοδόξου

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3183. - Πατριαρχική και συνοδική εγκύκλιος επιστολή Παραινετική προς τους απανταχού 'Ορθοδόξους, και πολλώ πλέον προς τους έν Αιγυπτα), Συρία τε και Παλαιστίνη, προς αποφυγήν τής έπιπολαζοΰσης Παππικής πλάνης. Διακηρυχθεΐσα παρά τοϋ Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου και τής περί Αυτόν 'Ιεράς Συνόδου. "Ηδη πρώτον τΰποις εκδοθείσα ιδίοις άναλώμασι τής Αύτοΰ Σεβασμιωτάτης Παναγιότητος. Έν ή επισυνάπτεται διά τοϋ τύπου καί τις Επιστολή κατά τών Λατινικών Καινοτομιών, Σύνταγμα τοϋ αοιδίμου Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως, ως πολλά αναγκαία καί ωφέλιμος. Διανέμεται δωρεάν τοις εύσεβέσι, προς πνευματικήν αυ- τών ωφέλειαν. κατά τά Πατριαρχεία αωλθ'. παρά Α. καί Θ. Άργυράμμω. Εις 16ον, φ. ι 5. ά.+ σ. 5 + κδ' + φ. 1 ά. ά. + σ. 45. ΕΒΕ. Θ. 5491, ΛΟΒ. Κ 81/1. -Η-
  3. Γρηγορίου