Η απάντησις προς τον μισαγύρτην

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3132.-Ή άπάντησις προς τον μισαγυρτην ΰπό Γ. Χρυσοβέργη.— Λόγισαι προ έργου. — Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας 'Αγγέλου Άγγελίδου Κατά τήν όδόν Έρμου παρά τή Καπνικαρέα. 1839. Εις 8<>ν, σ. 48. ΓΕΝ. Gr. Class. 5287.
  3. Γ. Χρυσοβέργη