Μηναίον του Μαρτίου

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3238· - Μηναϊον τοΰ Μαρτίου περιέχον την πρέπουσαν αύτώ άπασαν άκο- λουθίαν. Μετά και της άναγκαιοτέρας προσθήκης τοΰ Τυπικού. Νεωστί μετατυπωθέν, και επιμελώς διορθω·θέν. Ένετίησιν. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω εξ'Ιωαννίνων. 1815. Εις 4°ν, σ. 163. Ναός Άγ. Νικολάου, έν Μυκόνφ. *