Χειραγωγία εις την καλοκαγαθίαν

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3219. Χειραγωγία εις τήν καλοκαγαθίαν ήτοι έγχειρίδιον ηθικόν προς δια- κόσμησα· τών ηθών τών νέων, και έκπλήρωσιν τών καθηκόντων πάνυ λυσιτελές. Μετα- φρασθέν έκ τοΰ Γερμανικού υπό Δημητρίου Νικολάου Δαρβάρεως εις χρήσιν τών κοι- νών Σχολείων τοΰ Γένους· τυποις δε το δεύτερον έκδοιθέν φιλοτιμώ δαπάνη της έν Βι- έννη τών Γραικών και Βλάχων τιμίας Κοινότητος της Εκκλησίας της 'Αγίας Τριάδος. Έν Βιέννη της Αυστρίας- Έν τη Τυπογραφία 'Αντωνίου Βένκο. 1839. Εις 8<™, π. Χ + 150 + 1 α- ά. Ή α' εκδοσις τφ 1791. ΓΕΝ. MGL. 375. #-
  3. Δημητρίου Νικολάου Δαρβάρεως