Στοιχεία της Βοτανικής

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3195. Στοιχεία τής Βοτανικής και περιγραφή των εντοπίων ως Ιατρικά χρησίμων φυτών παρά Ν. Κ. Φράας, Ίατροΰ, καθηγητού τής Βοτανικής, εφόρου των βασιλικών κήπων κ.τ.λ. Έν 'Αθήναις. Έκ τής Βασιλικής τυπογραφίας 1839. Είς 16ον, φ. 2 ϋ.. ά. + σ. ε' + 128. ΓΕΝ. MGL. 380, ΑΕΚ—. *
  3. Ν. Κ. Φράας