Ορθόδοξος ομολογία της Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3179. -'Ορθόδοξος ομολογία της Καθολικής και 'Αποστολικής 'Εκκλησίας τής 'Ανατολικής. Έν Μόσχα. Έν τη Τυπογραφία τής Άγιωτάτης Συνόδου, αωλττ' ετει. Εις 4°ν μικρόν, σ. 164. Συγγραφεύς ό Πέτρος Μογίλας. ΕΒΕ. 6343, ΒΒ —.
  3. Πέτρος Μογίλας