Μύθοι μνθιστορίαι και διηγήματα ηθικά και αστεία

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3167. - Μΰθοι μνθιστορίαι και διηγήματα ηθικά και αστεία εκτεθέντα Προς διασκέδασιν τών Ελλήνων παρά Δ. Κ. Χ. "Ασλάνη Βυζαντίου. Έν 'Αθήναις, Έκ τής τυπογραφίας ή Βιτόρια τοΰ Κωνστ. Καστόρχη Και Συντρ. 1839. Εις 8°ν, σ. δ'+ 5 - 126 + 2 ά. ά. ΕΒΕ. Ν. Φ. 468F. *
  3. Δ. Κ. Χ. "Ασλάνη