Τά κατά τον Θ. Καϊρην

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3207. Τά κατά τον Θ. Καΐρην εκ τοΰ Ελληνικού Ταχυδρόμοι». Εις 8ον, σ. 16. "Ανβυ έτους, αλλά τοΰ 1839. ΒΒ-, ΓΕΝ. Theol. 1800. IEEE-. *
  3. Θ. Καΐρην