Των αγίων Αποστόλων αι πράξεις και Επιστολαί

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3237. - Τών αγίων 'Αποστόλων αί πράξεις καϊ Έπιστολαι Έπ' Εκκλησίας