Ομιλία

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3176. -'Ομιλία. Έκφωνηθεΐσα ύπό Θεοφίλου Καΐρη. Έν τω Όρφανοτρο- ς'είω "Ανδρου κατά τό τέλος τής σειράς τών ύπ' αύτοϋ διδασκομένων μαθημάτων. Έν Έρμουπόλει έκ τής τυπογρ. ό 'Ανεξάρτητος τοϋ Παντελή Κ. Παντελή 1839. Είς 16ον, σ. 20. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 324. -*-
  3. Θεοφίλου Καΐρη