Κατάλογος του Βιβλιοπωλείου Κωνσταντίνου Γκαρπολά

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3154.-Κατάλογος τοΰ Βιβλιοπωλείου Κωνσταντίνο» Γκαρπολά. Βιβλιο- πωλεΐον. Τυπογραφεΐον, Χυτήριον και Βιβλιοδετεΐον. 'Αθήναι, οδός Καμουκαρέα, αριθ. 36. Μάϊος 1839. Εις 8ον, σ. 40. ΓΕΝ. MGL. 32, ΜΙΒ. 7318.